Kurierek Nr 7/8 - Pierwsza pomoc

   Tak mało wiemy jak się zachować w przypadkach, gdy ktoś przy nas traci przytomność, bądź jesteśmy świadkami kolizji drogowej. To właśnie pierwsze minuty decydują o dalszym rokowaniu, dlatego tak ważne są dla życia i ważne jest szkolenie właśnie w tym kierunku. Powstający w Polsce system ratownictwa medycznego stwarza konieczność nowoczesnego zgodnego z dyrektywami Unii Europejskiej, kształcenia lekarzy, pielęgniarek i ratowników.

1. ABC postępowania w urazach. Red. Peter Driscoll i in. Wydanie pierwsze polskie pod redakcją Juliusza Jakubaszki. Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2003 (sygn. 86519)
  
Przedstawione w książce koncepcje i algorytmy rozpoznawania i leczenia ratunkowego oparte są na wzorcach postępowania wypracowanych w Wielkiej Brytanii wspólnie z amerykańskim Kolegium Chirurgów. Książka traktowana jest w Wielkiej Brytanii jako podstawowy przewodnik dla uczestników kursów ATLAS (Advanced Trauma Life Suport).
W podręczniku omówiono :
 -
urazy poszczególnych narządów i układów,
 - zasady oceny wstępnej i powtórnej,
 -
organizację i zakresy działań ratunkowych na poszczególnych etapach postępowania z pacjentami z ciężkimi urazami,
 -
specyfikę urazów u kobiet ciężarnych, dzieci, osób starszych,
 -
systemy punktacji urazów,
 -
transport pacjentów po urazach,
 -
wybrane problemy internistyczne i psychologiczne.

2. Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych. Pod red. Ludmiły Borodulin-Nadziei. Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2005 (sygn. 86550)
  
Wiedza z fizjologii stanowi nie tylko bazę do nauki przedmiotów przedklinicznych i klinicznych, ale przede wszystkim leży u podstaw „myślenia medycznego", opartego na doskonałym zrozumieniu mechanizmów regulacji i integracji narządów i układów. Najtrudniejszym zadaniem, stojącym przed zespołem autorów, była więc taka selekcja wiadomości, aby odpowiadały nie tylko programom nauczania, ale oddawały istotę prawidłowo (fizjologicznie) przebiegających funkcji życiowych człowieka.

3. Mattu Amal, Brady William. EKG w medycynie ratunkowej. Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2006 (sygn. 86541)
  
Autorzy książki starają się w sposób przystępny nauczyć czytelnika interpretacji zapisu EKG, choć wymaga to wiedzy, analizy i doświadczenia. Podręcznik ten został podzielony na II części. W części I zamieszczono zapisy EKG stanowiące, według określenia samych autorów, „chleb powszedni" medycyny ratunkowej. Te przykłady tworzą podstawową wiedzę, niezbędną do właściwej oceny wyniku badania elektrokardiograficznego. Z części II można nauczyć się, jak interpretować bardziej subtelne nieprawidłowości EKG, co następnie, po okresie doskonalenia, pozwala stać się ekspertem z tego zakresu.

4. Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Red. nauk. Andrzej Zawadzki. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006 (sygn. 86589)
  
W książce tej przedstawiono zasady postępowania ratunkowego w ostrych, zagrażających życiu epizodach chorób wewnętrznych, w zagrożeniach środowiskowych, katastrofach i potencjalnych zamachach terrorystycznych. Szczegółowo opisano sposoby udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia oraz metody i techniki leczenia na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ważne miejsce zajmuje opis organizacji struktur ratownictwa medycznego, uwarunkowania prawne ratowania chorych i poszkodowanych, a także zasady etyczne postępowania ratunkowego.

5. Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych : medycyna katastrof w zarysie : podręcznik. Pod red. Jana Ciećkiewicza. Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2005 (sygn. 86641)
  
Książka ta jest zbiorem wiadomości uzyskanych przez autorów z różnojęzycznych publikacji oraz szkoleń odbywających się w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i innych krajach, a także  ich doświadczeń zawodowych uzyskanych w trakcie działań ratowniczych i pracy szpitalnej. Doświadczeniem tym autorzy dzielili się prowadząc wykłady w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i podczas kursów organizowanych przez Instytut Ratownictwa Medycznego.

6. Ratownik medyczny : problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne : monografia. Pod red. Jerzego Koniecznego. Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2006 (sygn. 85705)
  
Ostatnie 5 lat to pierwszy etap rozwoju ratownictwa medycznego w Polsce. W roku 2001 uchwalono ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pomimo braku środków, udało się poprzez Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne dać bodziec do powstania i rozwoju systemu ratownictwa medycznego. Przy znacznym zaangażowaniu władz samorządowych i zakładów opieki zdrowotnej powstało ponad 200 szpitalnych oddziałów ratunkowych, ponad setka centrów powiadamiania ratunkowego, a powszechne do niedawna w stacjach pogotowia ratunkowego Polonezy zostały zastąpione przez nowoczesne ambulanse z nadwoziem typu furgon. Ponieważ dalszy rozwój ratownictwa w Polsce jest zależny od poprawy organizacji systemu i wdrożenia jednolitych standardów, w chwili obecnej priorytetem w naszych działaniach jest przyjęcie nowej ustawy o ratownictwie medycznym.

7.  Rehabilitacja medyczna. Pod red. Jerzego Kiwerskiego. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006 (sygn. 86644)
  
Jest to nowoczesny podręcznik rehabilitacji, zgodny z obecnym stanem wiedzy medycznej, jak również odpowiadający aktualnemu programowi nauczania tego przedmiotu. W części ogólnej krótko omówiono historię oraz współczesne poglądy na rehabilitację, a także zagadnienia dotyczące protezowania. Część szczegółowa poświęcona jest diagnostyce i rehabilitacji w poszczególnych chorobach. Omówiono również problemy rehabilitacji u dzieci i osób starszych. Publikacja w sposób wyczerpujący przedstawia całość zagadnień związanych z rehabilitacją medyczną. Adresowana jest zarówno do studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych, jak i słuchaczy szkół licencjackich o profilu fizjoterapii i rehabilitacji.

                                                                                                              

Oprac. Anna Mirońska

Powrót do 2007