Kurierek Nr 6 - Wychowanie dzieci

   Wychowanie  dzieci to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Często przepełnia nas bezradność, niepokój, niepewność i brak wiary  we własne możliwości. Boimy się tego, jak nas ocenią inni, nie chcemy utracić autorytetu, a czasem po prostu nie wiemy, co robić. Polecane poniżej pozycje będą pomocne czytelnikom w uzupełnieniu wiedzy wychowawczej. Wymienione książki znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.

1. Dąbrowska Justyna. Zrozumieć dzieckoWarszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005 (sygn. 85086)
  
Książka przeznaczona jest dla rodziców i wychowawców. Autorka podkreśla w niej, iż należy pamiętać o tym, że wszystkie dzieci, niezależnie od tego, jakiej są płci i ile mają lat potrzebują na pewno miłości, troski i uwagi. Większość rodziców kocha swoje dzieci. Nie ma jednak na świecie rodziców idealnych (tak jak nie zdarzają się idealne dzieci...). Idealny rodzic to taki, który zawsze ma cierpliwość, umie znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Zalecana pozycja ma pomóc rodzicom, wychowawcom i wszystkim zainteresowanym w radzeniu sobie z trudnościami, lepiej zrozumieć dzieci, ich uczucia i zachowania. Jest to skrócony przewodnik po dziecięcym świecie. Każdy podrozdział zawiera krótką informację o tym, czego najbardziej dziecko potrzebuje w różnych fazach swojego życia. Należy pamiętać, że każde dziecko jest inne i niepowtarzalne.

2. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież. Pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz. Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006 (sygn. 85834)
  
Autorzy pozycji zajęli się istotnym problemem uzależnień. Chociaż w wielu przypadkach dotyczy on dorosłych, rzutuje na zagrożenia uzależnieniem coraz młodszej wiekowo grupy młodzieży, a nawet dzieci. Uzależnienie to ważny problem z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa, psychologii rodziny. Brak autorytetów, niewłaściwe wzorce, niepełny nadzór rodziców, ograniczone oddziaływanie szkoły, nie w pełni skuteczne postępowania prewencyjne policji są ułatwieniem, a czasami wręcz przyzwoleniem do uzależnienia z wszystkimi jego konsekwencjami. Różne aspekty tego problemu przedstawione w publikacji mają uzmysłowić, jak wiele jest do zrobienia.

3. Herbert Martin. Trening czystości małego dziecka. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 (sygn. 85753, 86669)
  
Poradnik skierowany jest do rodziców i wszystkich osób opiekujących się małymi dziećmi. W niniejszym opracowaniu autor przyjął jako preferowany, sprawdzony i skuteczny model wychowania oparty na współpracy rodzica i terapeuty.

4. Jaczewski Andrzej. O chłopcach dla chłopcówWarszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006 (sygn. 88347)
  
Autor książki, lekarz seksuolog, z wielkim taktem i humorem wprowadza młodego czytelnika w tajniki okresu dojrzewania. Opisuje zmiany fizyczne i psychiczne, jakim podlega organizm chłopaka w okresie, gdy staje się mężczyzną Omawia budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego obu płci. Autor dużo uwagi poświęca rozwojowi emocjonalnemu nastolatków oraz miłości - w różnych jej aspektach.

5. Landau Erika. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykłademWarszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2005 (sygn. 83821)
  
W swej książce skierowanej do dzieci utalentowanych, ich rodzin i wychowawców autorka przestrzega przed rozwijaniem u młodego geniusza jedynie jakiś szczególnych uzdolnień. Dziecko wybitnie zdolne powinno uczęszczać do ogólnie dostępnych szkół i żyć w przeciętnym świecie. Należy zajmować się całą osobowością dziecka: jego możliwościami emocjonalnymi i społecznym. Lektura pomoże rodzicom, wychowawcom i nauczycielom spojrzeć na dziecko jako na niepowtarzalną jednostkę, uznać jego zdolności i zrozumieć jego potrzeby, a jednocześnie zapewnić mu bezpieczeństwo i swobodę bycia takim, jakim być może. Często przyczyną problemów wychowawczych z dzieckiem szczególnie uzdolnionym jest rozłam między jego rozwojem intelektualnym a emocjonalnym. Książka ma pomóc utalentowanemu dziecku realizować jego uzdolnienia.

6. Maciarz Aleksandra. Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak", 2006 (sygn. 84880)
  
Książka polecana szczególnie pedagogom, pielęgniarkom oraz studentom przygotowującym się do pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi. Można w niej znaleźć osobiste przemyślenia powstałe na podstawie doświadczeń, przemyśleń, badań własnych autorki oraz innych osób związanych z dziećmi chorymi. Książka ma zainspirować czytelnika do różnorodnego wspierania chorych dzieci i ich rodziców, by lepiej radzili sobie z trudnościami spowodowanymi chorobą.

7. Minczakiewicz Elżbieta Maria, Grzyb Barbara, Gajewski Łukasz. Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców. Kraków : Impuls, 2005 (sygn. 87164, 87165)
  
Książa ta jest pewnego rodzaju poradnikiem. Ma na celu ukazanie, jak bardzo ważny  - a przy tym trudny dla wielu rodziców  - jest problem wychowania zdrowego, radosnego  i  szczęśliwego dziecka.  W poniższym opracowaniu znaleźć można informacje na temat:
 -
rozwoju małego dziecka i czynników wspomagających ów postępujący (w różnym tempie) rozwój,
 -
wskaźników ułatwiających poznanie dziecka i jego możliwości,
 -
potrzeb dziecka i możliwości ich zaspokajania,
 -
zabawy jako podstawowej działalności małego dziecka,
 -
znaczenia przykładu i wzoru zachowań otoczenia dla społecznego rozwoju małego dziecka.
  
Ponadto zamieszczony  jest miedzy innymi program stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz kwestionariusz do badania umiejętności komunikacyjnych. (syg. 87264; 87265)

8. Prawa dziecka : wybrane aspekty. Pod red. Izabeli  Marczykowskiej i in. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 (sygn. 87400)
  
Autorki zajmują się bardzo ważnymi zagadnieniami jakimi są prawa dziecka. Publikacja jest wynikiem Sympozjum, a także refleksji jego uczestników. Tematyka Sympozjum koncentrowała się wokół pedagogiczno-socjologicznych aspektów zagadnienia praw dziecka i ich realizacji. W pozycji uwzględniono teoretyczny, empiryczny i praktyczny kontekst zagadnienia praw dziecka. Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza poświęcona jest zasadniczo idei praw dziecka obecnej w teorii i praktyce pedagogicznej. Druga dotyczy praw dzieci w sferze edukacji. Teksty zawarte w trzeciej części poświęcone są prawom dzieci w systemie opieki. Kolejna część książki dotyczy praw dzieci o specyficznych potrzebach.   Autorki przekazując w ręce czytelników publikację mają nadzieję, iż stanie się ona bodźcem dla realizacji przedsięwzięć mających na celu pełniejszą ochronę  praw i interesów dzieci.

9. Trawińska Hanna. Moje dziecko w żłobku : szansa czy konieczność? Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak", 2006 (sygn. 84922)
  
W książce można znaleźć uwagi na temat współczesnych żłobków, sytuacji dziecka tej instytucji i nie zawsze rozsądnie postępujących rodziców. Mimo krytycznych uwag, żłobek rysuje się jako potrzebna instytucja wychowawcza. Zatem małe dziecko w żłobku to nie jedno z najgorszych rozwiązań.

10. Wood Dawid. Jak dzieci uczą się i myślą : społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006 (sygn. 85585, 86367)
  
Autor prezentuje teorie oraz spory dotyczące sposobów myślenia i uczenia się dzieci. W publikacji tej znajdziemy zarówno omówienie dyskusji akademickich, jak i analizy zastosowań badań naukowych w praktyce, a także odniesienia do istotnych trudności, jakie napotykają nauczyciele usiłujący wdrożyć w klasie wyniki badań empirycznych. Książka Dawida Wooda przez dziesięć lat utrzymywała się na liście bestsellerów z oczywistych powodów. Dostarcza doskonałej, twórczej wiedzy o myśleniu i uczeniu się dzieci. Z koncepcją tą powinien zapoznać się każdy, kto zajmuje się rozwojem intelektualnym małych dzieci.

                                                                                                                                                       

Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do 2007