Kurierek Nr 3 - Kształtowanie prawidłowego procesu czytania i pisania

   Niniejszy Kurierek Nowości skierowany jest do osób pracujących z dziećmi dyslektycznymi: nauczycieli, logopedów, psychologów oraz rodziców i opiekunów. Polecane pozycje będą pomocne w rozpoznawaniu problemu, kształtowaniu prawidłowego procesu czytania i pisania, korekcji występujących nieprawidłowości oraz w terapii dzieci dyslektycznych.

1. Davis Ronald D., Braun Elson M. Dar uczenia się : sprawdzona metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2006. Toruń : Dom Organizatora, 2005 (sygn. 83376)
  
„Dar uczenia się jest kontynuacją i poszerzeniem przełomowego Daru dysleksji tych samych autorów. Obok już znanych metod prezentuje nowe, mające zastosowanie w korekcji wielu zaburzeń uczenia się. Poza problemem dysleksji odnosi się do: ADD (zespół deficytu uwagi), ADHD (ADD z hiperaktywnością), kłopotów z matematyką (akalkulia i dyskalkulia), kłopotów z pisaniem odręcznym (agrafia i dysgrafia)".

2. Grabałowska Krystyna, Jastrząb Jadwiga, Mickiewicz Janina, Wojak Janina. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń : Dom Organizatora, 2005 (sygn. 80045, 80046)
  
Autorki książki prezentują specjalną metodę nauki czytania i pisania wraz z systemem odpowiednio dobranych ćwiczeń. Praca składa się z czterech części o tytułach: Analiza i synteza mowy, Nauka czytania i pisania metodą sylabową, Głoski specyficzne języka polskiego, Planowanie i programowanie pracy korekcyjno-wychowawczej. Uzyskaniu zasadniczego celu, jakim jest kształtowanie prawidłowego przebiegu procesów pisania i czytania lub umożliwienie korekty występujących nieprawidłowości, służą atrakcyjne formy zajęć proponowanych przez autorki.

3. Gunia Grażyna. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdopedagogicznejKraków  : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 (sygn. 95078, 85079)
  
Książka składa się z pięciu rozdziałów o tytułach: Wprowadzenie do teoretycznych podstaw terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu, Porozumiewanie się, mowa i jej zaburzenia spowodowane wadą słuchu, Zasady i metody terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, Diagnoza logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Jest adresowana do tych, którzy są zainteresowani problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących.

4. Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia : szkice foniatryczno-logopedyczne. Pod red. nauk. Marii A. Hortis-Dzierzbickiej i Elżbiety Stecko. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005 (sygn. 85058)
  
Praca jest wynikiem badań i doświadczeń chirurga dziecięcego, foniatry, logopedów i psychologa. Skierowana jest do studentów logopedii, logopedów i psychologów pracujących w placówkach oświatowych, mających pod opieką dzieci z wadą rozszczepową, a także do rodziców dzieci z tą wadą.

5. Reid Gavin. DysleksjaPoznań : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005 (sygn. 81292)
   „Celem tej książki jest wyjaśnienie, czym jest dysleksja i jak sobie z nią radzić, aby nauczyciele i rodzice mogli jak najskuteczniej pomagać dyslektycznym dzieciom w przyswajaniu wiedzy". Czytelnicy książki otrzymują niezbędną wiedzę do rozpoznawania i pokonywania barier utrudniających życie dyslektycznym dzieciom.

6. Skorek Ewa Małgorzata. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006 (sygn. 84871)
  
Zebrane w książce utwory służą do ćwiczeń ortofonicznych: oddechowych, oddechowo-fonacyjnych, fonacyjnych, usprawniających narządy mowy oraz do ćwiczeń artykulacyjnych. Dzieci prawidłowo rozwijające się powinny wykonywać ćwiczenia ortofoniczne profilaktycznie. Dzieciom z dysfunkcjami pomogą one przezwyciężać trudności w mówieniu.

7. Lewinson J. Pomóż dziecku z ... dysgrafiąWarszawa : Wydawnictw K.E. Liber, 2006 (sygn. 84603, 84892)
  
Dysgrafia jest formą agrafii - całkowitej niezdolności pisania. Cierpią na nią dzieci, które bardzo wolno uczą się pisać oraz dorośli, którzy doznali uszkodzenia mózgu. Dysgrafia przeważa u chłopców - stanowią oni 75% dzieci z tą dysfunkcją. Książka składa się z rozdziałów o tytułach: Prawda o zaburzeniach edukacyjnych, Punkt widzenia rodziców, Szukanie pomocy, Punkt widzenia nauczyciela, Opracowywanie programu edukacyjnego, Strategie pisania, Narzędzia wspomagające, Współpraca, Dalsza edukacja oraz dwóch dodatków: Kontrowersyjne zastosowanie pisma w terapii ciężkiej afazji i Słowniczka.

8. McMinn Jill. Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006 (sygn. 84604, 84894)
  
Książka poświęcona jest dzieciom niezorganizowanym, nieradzącym sobie z przeciwnościami, które nie potrafią zrozumieć świata. Dzieciom, które są bezradne wobec docierających do nich informacji, zagubionym w czasie i przestrzeni, które wiedzą, co chcą powiedzieć, ale to, co mówią jest niezrozumiałe. Książka dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej oraz rodziców.

9. Seach Diana, Lloyd Michelle, Preston Miranda. Pomóż dziecku z... autyzmem. Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006 (sygn. 84609, 84891)
  
Zdiagnozowanie autyzmu zależy od współpracy i wymiany opinii nauczycieli, psychologów szkolnych, logopedów, lekarzy i rodziców. Pozwala na interwencję specjalistów oraz przygotowanie odpowiedniego programu edukacyjnego i metod nauczania, które pomogą dziecku. Autorzy dzielą się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi autystycznymi. Przedstawiają, na jakie wyzwania narażone są takie dzieci i ich szkolne otoczenie. Udzielają praktycznych porad dotyczących zaspokajania potrzeb edukacyjnych dzieci.

10. Squires Garry, McKeown Sally. Pomóż dziecku z... dysleksją. Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006 (sygn. 84601, 84893)
  
Dysleksja jest terminem dopisania poważnych problemów w nauce czytania, pisania oraz ortografii. Ma często pochodzenie neurologiczne. Mogą jej towarzyszyć trudności z zapamiętywaniem i myśleniem sekwencyjnym. Niemalże w każdej klasie można znaleźć kilkoro dzieci mających pewien stopień dysleksji. Autorzy książki chcą pomóc w zrozumieniu, co to znaczy być dyslektykiem. Podsuwają pomysły przydatne w rozwiązywaniu problemów, z którymi mogą spotkać się dyslektycy oraz ludzie z ich otoczenia.

 

Oprac. Wanda Golec

Powrót do 2007