Kurierek Nr 2 - Edukacja przedszkolna

   Niniejszy Kurierek Nowości poświęciłam wychowaniu przedszkolnemu, pracy nauczyciela przedszkola oraz adaptacji i pozycji dziecka w przedszkolu. Przedstawione książki, oprócz rozważań teoretycznych na ten temat, zawierają rozwiązania metodyczne, przykładowe scenariusze zajęć i pomoce dydaktyczne stosowane w tego typu placówkach oświatowych. Prezentowane książki znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach; mogą z nich korzystać użytkownicy biblioteki.

1. Al-Khamisy Danuta. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak", 2006 (sygn. 85377, 85378)
  
W świecie współczesnym zauważa się wyraźnie tendencje integracyjne. Podobne tendencje są zauważalne w edukacji, gdyż pozostaje ona w relacjach ze wszystkimi dziedzinami życia. Integracja to ważny termin nauk humanistycznych. Jest ona także nowatorskim modelem w oświacie; jest przeciwieństwem dyskryminacji, segregacji, alternatywą dla rozdziału pedagogiki ogólnej od specjalnej, dzieci pełnosprawnych od niepełnosprawnych. Jej celem jest stworzenie środowiska edukacyjnego, w którym mogłyby się wspólnie bawić, uczyć i wychowywać dzieci o różnym poziomie rozwoju i stopniu sprawności psychofizycznej. Autorka w swojej pracy przedstawiła szereg badań dotyczących integracji w przedszkolach. Wskazała równocześnie na ewentualne rozwiązania dla efektywnego przebiegu procesu integracji społecznej w edukacji przedszkolnej.

2. Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna. Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT", 2006 (sygn. 82669, 83679)
  
Książka ta przeznaczona jest dla nauczycieli przedszkoli i kandydatów do tego zawodu, a także dla zainteresowanych tą tematyką rodziców. Autorki w tej pozycji książkowej podkreślają, jak duże znaczenie ma współpraca  przedszkola z rodzicami. Pedagodzy przedszkolni zdają sobie sprawę z tego, że nie osiągnie się zamierzonego celu, jakim jest wielostronny rozwój dziecka i ciągłe wzbogacanie jego osobowości bez pomocy rodziców. Z chwilą przekroczenia przez dziecko progu przedszkola rodzice i nauczyciele stają się partnerami, którym leży na sercu dobro małego człowieka. Stąd też wspólnie podejmują wysiłki, zmierzające do stworzenia warunków wychowawczych korzystnie wpływających na wielostronny rozwój dziecka. Współpraca ta będzie układała się prawidłowo, gdy nauczyciel zdobędzie zaufanie rodziców.

3. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Pod red. Zofii Dołęgi. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005 (sygn. 82203)
  
Niniejsza praca stanowi kontynuację tematyki książki wydanej w 1982 r. pt. Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat trzech. Jej inicjatorką była Maria Bolechowska. Prezentowana edycja zawiera treści dotyczące metod diagnozy psychologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. W pierwszej części analizuje się teoretyczne założenia diagnozy oraz metodologiczne problemy jej odmiany - diagnozy fazy. Druga część pracy stanowi przegląd dostępnych w literaturze przedmiotu i praktyce psychopedagogicznej metod, technik i narzędzi służących obiektywnej i profesjonalnej ocenie psychologicznej dzieci w wieku od 3-4 do 6-7 roku życia. Pokazane zostały najważniejsze objawy zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci przedszkolnych oraz psychologiczne i społeczne znaczenie rozpoznawania takich symptomów.

4. Falkiewicz-Szult Małgorzata. Przemoc symboliczna w przedszkoluKraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 (sygn. 82942, 83005)
  
Powodem napisania tej książki była chęć zainspirowania nauczycieli, studentów pedagogiki do poznania i zrozumienia zjawiska przemocy symbolicznej wobec dzieci. W pierwszej części autorka wyjaśnia pojęcie przemocy symbolicznej i dokonuje próby przeglądu dotychczasowych studiów naukowych. Podkreśla znaczenie władzy i autorytetu pedagogicznego jako nośników badanej przemocy. W drugiej części książki koncentruje uwagę na prezentacji rzeczywistości przedszkolnej, w której zachodzą różne interakcje między podmiotami edukacji, uruchamiane przemocą symboliczną. Klasyfikuje przejawy przemocy i prezentuje wyniki badań.

5. Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna. Skarbiec nauczyciela - terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 (sygn. 82952)
  
Proces uczenia się małego dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętności i gromadzeniu doświadczeń. Dziecko specjalnej troski, tak jak każde inne dziecko, musi mieć swoje określone miejsce w społeczeństwie, swoje prawa i obowiązki. Jego niepodważalnym prawem jest rozwój, który powinniśmy wspomagać. Chcąc zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania zarówno dziecka, jak i środowiska, autorki zgromadziły materiały, które mogą być pomocne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze ogólnorozwojowym, stymulacyjnym, korekcyjnym lub kompensacyjnym.

6. Nauczyciel w edukacji przedszkolnej. Pod red. Ewy Smak. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006 (sygn. 85682, 85683)
  
Nauczyciel wychowania przedszkolnego ma do spełnienia szczególną rolę, bowiem kształtuje i rozwija fundament przyszłej osobowości człowieka. Określenie kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz rozpoznanie mechanizmów decydujących o jego rozwoju zawodowym powinno być przedmiotem pogłębionych analiz i pilnym zadaniem edukacji nauczycielskiej i polityki oświatowej. W prezentowanym tu zbiorze artykułów autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie: jaki jest nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz jakie powinno być jego kształcenie, by zapewnić optymalny rozwój dziecka? Większość publikowanych w niniejszej książce artykułów odznacza się nowatorskim podejściem do potrzeby poszukiwania oryginalnych koncepcji kształcenia nauczycieli oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i metodologicznych w pracy z małym dzieckiem.

7. Niehl franz W. Żeby znów nastało święto... : praktyczne pomoce do wychowania religijnego w przedszkoluKielce : Wydawnictwo Jedność, 2006 (sygn. 83525)
  
Wiek przedszkolny jest ważnym momentem dla dziecka. To okres, w którym maluchy odkrywają siebie i świat, przyswajają sobie konkretne modele życia. Dlatego też nie można zmarnować tego czasu. Niniejsza publikacja stanowi praktyczną, inspirującą pomoc w przekazywaniu dzieciom religijnego sposobu myślenia, który uczy szacunku dla ludzi, zwierząt, świata. Zawiera osiem autentycznych historii. Wśród nich podjęto tematy dotyczące ważkich problemów: odrzucenia, ułomności i śmierci, a także poruszono sprawy pozornie błahe, o których najczęściej zapominamy: ochrona środowiska, poprawne i kulturalne wysławianie się. Wszystkie łączą poszczególne etapy rozwoju dzieci z treściami wiary. Poprzez różne historie biblijne, projekty, zabawy, piosenki, ćwiczenia w zakresie postrzegania zmysłowego, a także medytacje, rytuały oraz celebracje świąt i uroczystości, dzieci i opiekunowie wspólnie odkrywają szczęście życia wiarą.

8. Rzadkiewicz Marta. Mamo, tato idę do przedszkola : poradnik dla rodziców i opiekunówWarszawa : WSiP, 2006 (sygn. 83167)
  
Książka Marty Rzadkiewicz jest ciekawą próbą przybliżenia rodzicom i wychowawcom prawidłowości rozwoju dziecka. Znaleźć tu można również wskazówki praktyczne, jak poradzić sobie z trudnym zadaniem przygotowania dziecka do bycia przedszkolakiem. Poradnik powstał z myślą o dorosłych, którzy tak jak dzieci bardzo przeżywają pierwsze dni swoich pociech w przedszkolu. Na końcu zostały umieszczone informacje o książkach, stronach internetowych i instytucjach, które dodatkowo mogą wzbogacić wiedzę rodziców lub opiekunów i pomóc w rozwiązywaniu przedszkolnych problemów. 

9. Staniek Marzena. Konspekty zajęć rytmiczno - muzycznych dla grupy 5-6-latków na cały rok szkolny. Cz. 1. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 (sygn. 82936, 87312)
  
Inspiracją do opracowania konspektów zawartych w tej publikacji była praca z dziećmi oraz chęć ułatwienia im kontaktu z muzyką. Dzięki spotkaniom z nauczycielami muzyki i codziennym zajęciom rytmiczno-muzycznym autorka poznała możliwości muzyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Celem tej książki jest ukazanie problematyki wychowania muzycznego w przedszkolu poprzez przedstawienie rozmaitych propozycji wprowadzania dziecka w świat muzyki. Książka ta jest przeznaczona dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia umuzykalniające w przedszkolu i mimo odpowiedniego wykształcenia, zaangażowania i troski o jak najlepsze kształtowanie wrażliwości muzycznej dzieci, mają trudności ze zorganizowaniem ciekawych zajęć.

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do 2007