Kurierek Nr 1 - Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

   Zmiany rzeczywistości społecznej, w której przyszło nam żyć, dokonują się w dwojaki sposób: gwałtowny, transformacyjny oraz powolny i w przeważającej mierze niedostrzegany. W Polsce mamy z jednej strony  nowy system gospodarczo - polityczny, z drugiej strony globalizację systemu produkcji i świadczonych usług, rozpowszechnianie się kultury masowej. W takiej rzeczywistości żyje się niełatwo, zwłaszcza z niepełnosprawnością, tym bardziej intelektualną. System zabezpieczeń, jakie oferuje współczesne społeczeństwo ludziom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, nie chroni ich w dostateczny sposób zarówno przed następstwem globalnej zmiany, jak i przed negatywnymi konsekwencjami polskiej transformacji. Zagubienie, niezrozumienie, izolacja, samotność w wyborze, niepokój, lęk - to tylko niektóre z zagrożeń, którym podlegają. Kurierek ten poświęcony jest właśnie powyższym zagadnieniom.

1. Bednarek Józef. Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005 (sygn. 81118)
   Tworzenie się społeczeństwa informacyjnego skłania do wielu refleksji. Najczęściej dotyczą one różnorodnych problemów, przemian i tendencji rozwojowych w skali globalnej, ale także kwestii bardziej szczegółowych. Wśród nich mieszczą się i te najnowsze, które wiążą się z ostatnim „przełomem cywilizacyjnym", zwłaszcza technologicznym. One też w istotnym stopniu rzutują na lokalne przeobrażenia społeczno - ustrojowe, ekonomiczne i kulturalne,  a w ich ramach także przeobrażenia oświatowe. Zasygnalizowane problemy w sposób wyjątkowy dotyczą także osób niepełnosprawnych.

2. Czajkowska Małgorzata. Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umsłowo. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 (sygn. 80987)
   Pomimo istniejących obecnie krytycznych sądów na temat roli internatu, jest on nadal instytucją najbardziej ze wszystkich uprawomocnioną do rozwijania procesów opieki i wychowania; odnosi się to także do wychowania rewalidacyjnego. Procesy te bowiem, ze względu na swój szczególny charakter, muszą być rozwijane w sposób zorganizowany, skutecznie i z należytym pożytkiem dla wychowanków. Podjęty w pracy temat analizowania tematyki związanej z funkcjami internatu i efektywnością działań w nim realizowanych może posłużyć praktykom do opracowywania takich metod pracy wychowawczej, które w znaczący sposób wpłyną na podmiot działań, jakim jest wychowanek.

3. Człowiek niepełnosprawny: rodzina i praca.  Red. Małgorzata Kościelska i Bassama Aouila. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004 (sygn. 81574)
   W pierwszej części poświęconej sprawom ogólnospołecznym i rodzinnym zwrócono uwagę na obszary życia społecznego, w których można stosunkowo szybko i niewielkim kosztem dokonać zmian poprawiających sytuację osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie dzieci, ludzi dorosłych, ich rodzin i opiekunów. Wskazano na nowe możliwości rehabilitacji i ich znaczenie dla podniesienia jakości życia. Poruszana w tomie problematyka dotyczy przede wszystkim osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, a także brakami sensorycznymi w małym stopniu - osób przewlekle chorych i zaburzeniami psychicznymi. Podnosi problemy jakości życia samych osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin, opiekunów i osób zajmujących się edukacją i terapią.

4. Kraule Amadeusz. Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 (sygn. 81524)
  
Jednym z najistotniejszych zadań polskiej pedagogiki specjalnej staje się nie tylko analiza zmian, w których osoba niepełnosprawna uczestniczy, ale również tych, które oddziałują na nie bezpośrednio. Sprecyzowaniu jednych i drugich ma służyć niniejsza publikacja. Przyjęta struktura dwóch części, prezentująca zmiany o charakterze globalnym i lokalnym, ma uwidocznić kompleksowość przeobrażeń, w które współcześnie zostaje „uwikłana" osoba niepełnosprawna. Forma przejść społecznych, to prezentacja najistotniejszy zjawisk, które się na te zmiany składają.

5. Mius Adam. Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną - uwarunkowania i przejwy. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005 (sygn. 81575)
   Praca niniejsza poświęcona jest nie tylko przejawom, ale przede wszystkim właśnie uwarunkowaniom agresji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Składa się z dziesięciu rozdziałów, z których cztery pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast pozostałe są prezentacją wyników badań własnych autora. Zagadnienia zawarte dotyczą: pojęć źródeł agresji, endogennych i egzogennych uwarunkowań agresji, przejawów agresji młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym.

6. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Red. Czesław Kossakowski, Amadeusz Kraule. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2005 (sygn. 81106)
   Problem szeroko rozumianej koncepcji normalizacji środowisk życia osób niepełnosprawnych znajduje uzasadnienie zarówno w powiązaniu tego zjawiska z procesami integracyjnymi, jak i jego ewolucji w stronę obszarów nowych lub dotychczas pomijanych. Kwestia pierwsza dotyczy integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Omawiane są tutaj głównie trudności integracyjne i sposoby ich przezwyciężania. Kwestia druga dotyczy zmiany pozycji społecznej osób niepełnosprawnych i atmosfery wokół niepełnej sprawności. Zmiana relacji jednostka - społeczeństwo, indywidualizacja zachowań i wzorów konsumpcyjnych, wielość akceptowanych społecznie tożsamości itp., zmieniły również warunki funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych.

7. Speck Otto. Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogikiGdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 (sygn. 82586)
   Książka ta została pomyślana jako szczególny rodzaj refleksji nad aktualnymi przemianami. Prezentuje  osiągnięcia i problemy pedagogiki niemieckiej. Przywołany w tytule termin „ortopedagogika" nie jest dosłownym tłumaczeniem niemieckiego heilpädagogik, ale nie jest też ani dowolnym, ani przypadkowym. Książka ta spełniała przez cztery dziesięciolecia funkcję podstawowego, wówczas jedynego, akademickiego podręcznika w zakresie przedmiotu, który niebawem zyskał rangę uniwersyteckiej specjalności.

8. Zielak Anna. Niepełnosprawni w świecie Internetu. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2005 (sygn. 81328)
  
Praca poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym Internetu oraz osobom niepełnosprawnym, dla których Sieć jest czasem jedynym źródłem informacji o otaczającym ich świecie, miejscem, w którym mogą pogłębić swoją wiedzę oraz wykorzystać umiejętności. Jest to także miejsce, w którym mogą narodzić się nowe znajomości i przyjaźnie, bowiem w Internecie płeć, wiek, status majątkowy a także niepełnosprawność nie są istotne. (81328)

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do 2007