Kurierek Nr 2 – Specjalne potrzeby edukacyjne

   W trosce o każde dziecko i każdego ucznia Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ich celem jest zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, przewlekle chorym, przybywającym do polskich szkół z innych systemów edukacji, pochodzących ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie czy kulturowo. Projekt skierowany jest także do uczniów wybitnie uzdolnionych, którym szkoła powinna pomóc w rozwijaniu pasji i zdolności.
Proponowane poniżej pozycje opracowano i wydano przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

1. Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009 (sygn. 100176)
   Zebrane i opisane przez autorki zabawy i ćwiczenia mogą być wykorzystane przez nauczycieli i terapeutów w pracy z dziećmi:
  - z porażeniem mózgowym,
  - z zaburzeniami emocjonalnymi,
  - z zaburzeniami w zakresie motoryki, mowy, myślenia pojęciowego,
  - z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym,
  - niepełnosprawnymi ruchowo,
  - z deficytami rozwojowymi.

2. Jas Małgorzata, Jarosińska Małgorzata. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010 (sygn. 103762)
   W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej bardzo ważna jest rola dyrektora, który jest realizatorem rekomendacji i ustaleń zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Dobre zrozumienie  prawnych aspektów zagadnienia przez dyrektora placówki daje każdemu dziecku szansę na dostosowaną do jego potrzeb i możliwości edukację. Ponadto proponujemy inne, wybrane, wydawnictwa z zakresu tematycznego SPE.

3. Leśniewska Katarzyna, Puchała Ewa.  Moje dziecko w przedszkolu i szkole : poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011 (sygn. 104865)
   Każda z osób zaangażowanych w proces wspierania dziecka widzi je przez pryzmat własnych doświadczeń, własnego kontaktu z dzieckiem. Rodzic widzi, jak ono funkcjonuje w środowisku rodzinnym, nauczyciel - jak dziecko radzi sobie na lekcjach, w jakie aktywności w szkole się angażuje, a których unika. Szkolny psycholog spojrzy na dziecko z perspektywy doraźnych zajęć, spotkań, rozmów, zaś doradca zawodowy może coś powiedzieć o jego predyspozycjach. Wzajemne realcje - rodzic, nauczyciel, psycholog, doradca - wspólnie mają szanse na lepsze poznanie dziecka.

4. Leśniewska Katarzyna, Ewa Puchała, Lilianna Zaremba. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach
. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011 (sygn. 104864)
   Zawartość niniejszego poradnika to treści przybliżające nauczycielom, pedagogom, psychologom sposób organizacji pracy, z uwzględnieniem najważniejszych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, by zaplanowane dla ucznia formy wsparcia były rzeczywiście najlepsze. Dodatkowym atutem są praktyczne podpowiedzi, w jaki sposób opracować kartę indywidualnych potrzeb ucznia, plan działań wspierających oraz indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

5. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny). Pod red. nauk. Adama Stankowskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008 (sygn. 95505)
Prezentowane przez autorów artykuły wpisują się w nurt analiz pedagogicznego działania, w którym nauczyciele, wychowawcy, rodzice poszukują dróg optymalnego wykorzystania tych walorów i dyspozycji dziecka - ucznia, jakie można pobudzić w celu uzyskania poprawy w funkcjonowaniu ich podopiecznych.


6. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. Emilia Wojdyła i in. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010 (sygn. 103768)
   Autorzy opracowania omawiają regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tematykę doradztwa edukacyjno-zawodowego a także omawiają modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Omawiają przykładowe rozwiązania pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się czytania i pisania, matematyki, niesłyszącym lub słabo słyszącym, niewidomym lub słabo widzącym, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, z autyzmem, z ADHD a także z uczniem szczególnie uzdolnionym.

7.
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1. Emilia Wojdyła i in. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010 (sygn. 103764)

8.
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. Barbara Trochimiak i in. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010 (sygn. 103766)
   Powyższe dwie pozycje, kolejne opracowania Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawierają informacje o sposobie rozpoznawania specyficznych trudności dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych oraz przykładowe rozwiązania dla nauczycieli podczas poznawania i wspierania uczniów, planowania pracy z nimi.

9. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 . Pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012 (sygn. 105258)
   By nauczyciel mógł podołać stawianym przed nim zadaniom, musi być do nich dobrze przygotowany, musi mieć odpowiednią wiedzę nie tylko merytoryczną, ale także dydaktyczną i psychologiczno-pedagogiczną. Wiedza na temat pracy z uczniem ze SPE jest ciągle niewystarczająca. Autorzy poszczególnych artykułów niniejszego opracowania porządkują i wzbogacają ją z perspektywy teoretycznej, badawczej, dydaktycznej.

10.
Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów a przygotowanie do użytecznego życia. Pod red. Jana Pańczyka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008 (sygn. 96820)
   Tytuł niniejszej  publikacji jest tożsamy z tytułem konferencji zorganizowanej pod patronatem Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zawarto w niej kilkanaście wygłoszonych tam referatów. Przeważają tu teksty o charakterze dydaktycznym, ale szczególnie cenne są propozycje i sugestie autorskie co do rozwiązań koncepcyjnych i realizacyjnych kształcenia, w postaci scenariuszy bądź wykorzystywanych technik i środków.

 

Powrót do 2013