Kurierek Nr 3 – Postawy społeczne wobec....

   Postawa społeczna to jedno z podstawowych pojęć w psychologii społecznej i socjologii używane w różnych znaczeniach. Według  H. Larkowej termin postawa „... oznacza nabytą dyspozycję do reagowania (zachowania się) w charakterystyczny sposób na określone bodźce, którymi są przedmioty, osoby, wydarzenia".
T. Tomaszewski podaje, że: „... kiedy mówimy o czyjejś postawie wobec jakiejś sprawy, to mamy na ogół na myśli: po pierwsze - jego wiedzę i przekonania na temat, po drugie - jego cechy i stosunek uczuciowy do sprawy, po trzecie - to, co zdolny jest w tej sprawie zrobić.  Kształtują się one na różnym poziome nauczania i dotyczą różnych dziedzin życia człowieka. 

1.
 Baniak Józef. Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Kraków : Wydawnictwo Homini, 2008 (sygn. 101045)
   Praca profesora Baniaka jest analizą przemian w religijności współczesnej młodzieży, opartą na badaniach przeprowadzonych na grupie niemal tysiąca uczniów szkół gimnazjalnych. Wartość pracy jest tym większa, że poddaje ona naukowej weryfikacji stereotypowe i powszechne przekonanie o gwałtownym odejściu najmłodszych pokoleń Polaków od życia religijnego. Autor podejmuje zagadnienia świadomości religijnej i kościelnej oraz wzorów zachowań religijno-moralnych młodego pokolenia Polaków, ich postawy i wartości, w warunkach zmieniającej się rzeczywistości ustrojowej, a także w kontekście głębokich przemian cywilizacyjnych i kulturowych we współczesnym świecie.

2. Fudali Maria.
Grupy nieformalne młodzieży funkcjonujące na terenie gimnazjum. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 (sygn. 101104)
   W wyniku zmian strukturalnych powstał nowy szczebel edukacyjny gimnazjum. Szkoła ta gromadzi młode pokolenie w najtrudniejszym okresie rozwojowym buntu i rozterek. Niewiele jeszcze wiadomo o efektywności kształcenia i wychowania tego typu placówki, dlatego myślenie potoczne - nawet kadry wychowawczej - zawiera wiele stereotypów i mitów. Nic jednak lepszego na ich podważenie i obalenie niż gruntowna wiedza. Taką wiedzę dostarcza praca dr M. Fudali. Jest to ten typ pracy, którego istotą jest przedstawienie rzetelnego obrazu rzeczywistości szkolnej w jej najtrudniejszym wymiarze - kształtowania postaw i charakterów młodych ludzi. Zbadanie tego, co trudno uchwytne, a co bardzo istotne w wychowaniu, socjalizacji, inkulturacji, jest zadaniem ambitnym i niełatwym. Dr M. Fudali podjęła badawczo zagadnienie grup rówieśniczych w okresie rozwojowym.

3. Gałkowska-Jakubik Maria.
Mieć czy być? : empiryczna weryfikacja koncepcji Ericha Fromma. Lublin: Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, copy 2007 (sygn. 94694)
   Praca dotyczy dokonywania przez człowieka wkraczającego w dorosłe życie wyboru jednej z dwu fundamentalnych postaw życiowych: typu mieć czy typu być. Autorka powiązała te postawy, opisane przez Fromma, z dwiema antagonistycznymi względem siebie, pierwotnymi tendencjami motywacyjnymi. Jedna z nich ukierunkowana jest na osobisty rozwój i pomnażanie posiadanego potencjału twórczego, druga zaś na destrukcję i unicestwienie. Problem ten jest bardzo aktualny, zwłaszcza w kontekście współczesnej kultury, z jej indywidualistycznymi i woluntarystycznymi tendencjami. Z pracą powinni się zapoznać profesjonaliści, psychologowie, socjologowie i pedagodzy oraz studenci kierunków humanistycznych - wszyscy, którzy mają realny, bezpośredni lub pośredni wpływ na wychowanie młodzieży, a także ci ludzie młodzi, którzy chcą świadomie i odpowiedzialnie kierować swoim życiem.

4. Karwatowska Małgorzata.
 Autorytety w opiniach młodzieżyLublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 (sygn. 104929)
   Autorka przygotowała ujęcie monograficzne pojęcia bardzo ważnego dla pojedynczego człowieka i całych wspólnot, jakim jest "autorytet". Decydując się na eksplorację jednej kategorii, świadomie wybrała jej całościową analizę. Jest to rozprawa merytorycznie bardzo nośna, wartościowa i wzorcowa pod względem metodologicznym, badaczka zastosowała bowiem zróżnicowane metody ankietowe oraz wypracowania uczniów. Wyniki badań mogą być wykorzystane nie tylko do rozpoznania wartości współczesnej młodzieży, ale znajdą też zastosowanie w praktyce edukacyjnej.

5. Łęcka Dominika.
 Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja : studium psychokulturowe. Kraków : Impuls, 2011 (sygn. 103304)
   Dominika Łęcka podejmuje się interesującej i nowej problematyki w rozważaniach pedagogicznych i socjologicznych. Na   potrzeby teorii konstruuje model postawy części współczesnej młodzieży (nazwanej przez autorkę 3x), która opiera się na trzech zasadach: nie piję, nie palę, nie zażywam narkotyków.
Celem książki jest przedstawienie świata indywidualnych przeżyć młodzieży z postawą 3X i jej relacji z otoczeniem społecznym opartych na konfrontacji, kompromisie i konsensusie. Przyjrzymy się także samemu otoczeniu tej postawy i zjawiskom, które uaktywniają się w różnych relacjach. Jak młodzież postrzega abstynencję? Jaki ma stosunek do osób posiadających taki styl życia? Czy zawsze jest to niechęć? W jaki sposób przeżywają spotkanie z abstynentem? W jaki sposób naciskają na zmianę postawy i jak osoba z postawą 3X próbuje się temu sprzeciwić? Na czym polega rola dublera w opisywanym świecie? Odpowiedzi na te pytania i inne problemy czytelnik znajdzie w prezentowanej książce.

6.
Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku. Pod red Grażyny Ewy Kwiatkowskiej i Mariana Filipiaka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej, 2009 (sygn. 100242)
   Problemy młodzieży należy rozpatrywać w kontekście zmian społecznych i kulturowych, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Zmiany te z jednej strony otwierają przed młodzieżą niezwykłe szanse samorealizacji, ale z drugiej strony generują coraz większe wymagania, a także - zagrożenia. Zawartość tomu jest świadectwem różnorodności aspektów funkcjonowania młodzieży we współczesnej rzeczywistości, wskazując na wiele zjawisk, które mogą utrudniać młodemu człowiekowi wejście w nowe role społeczne.

7. Stańkowski Bogdan.
 Konflikt nauczyciel - uczeń : uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5R. Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „IGNATIUM": Wydawnictwo WAM, 2009 (sygn. 98827)
   Zagadnienie konfliktów między nauczycielami i uczniami to obszar mało rozpoznany, a problemy w tej kwestii systematycznie narastają. Nauczyciele-wychowawcy często sygnalizują bezradność wobec wychowanków sprawiających szczególne trudności. Praca ta pokazuje, że przeżywane stany emocjonalne takie jak "złość", "gniew" czy "chwilowe odrzucenie" są naturalne. Muszą jednak pojawić się dalsze etapy, które wymagają podjęcia trudu ze strony nauczyciela-wychowawcy, aby konflikt został rozwiązany twórczo i skutecznie z wychowawczego punktu widzenia.

                                     

Opracowała: Dorota Salamon

Powrót do 2013