Kurierek Nr 9 - Publikacje pedagogiczne

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach wzbogaciła swoje zbiory o najnowsze publikacje pedagogiczne, które mogą być pomocne nauczycielom w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych zbiorów.

1. Banasiak Małgorzata. Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce. Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013 (sygn. 106353)
    Reforma edukacji w Polsce nałożyła na szkołę wiele nowych obowiązków, także w tak ważnym aspekcie jak budowanie relacji z rodzicami. Autorka przedstawia wyniki swoich badań w zakresie znajomości praw i obowiązków w szkole rodziców i nauczycieli. Książka ukazuje, jak wygląda rzeczywista współpraca rodziny i szkoły w polskich szkołach, zastanawia się, czy reforma edukacji dokonała jakichkolwiek zmian, czy ustawy to po prostu puste frazesy niemające faktycznego wpływu na działalność i funkcjonowanie szkoły.

2. Erenc-Grygoruk Grażyna. Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : Impuls, 2013 (sygn. 106346)
    Konstrukcję logiczno-merytoryczną publikacji tworzą cztery części. Pierwszy rozdział stanowi próbę przedstawienia nauki języków obcych w perspektywie głównych ujęć: filozoficznych, lingwistycznych, neurologiczno-psychologicznych oraz socjologicznych.
Rozdział drugi poświęcony został oczekiwaniom i możliwościom nauki języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem psychofizycznych przesłanek uzasadniających współczesną naukę dzieci. Rozdział trzeci zawiera interpretację literatury poświęconej miejscu języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej Rozdział czwarty publikacji koncentruje się wokół założeń metodologicznych zaprojektowanych badań, które przeprowadzono w losowo wybranych pięciu szczecińskich szkołach podstawowych. Rozdziały: piąty-ósmy stanowią obszerną analizę i interpretację danych statystycznych dotyczących części diagnostycznej i zależnościowej badań. Zakończenie stanowią interesujące uogólniające stwierdzenia i wypływające z nich wnioski oraz wynikające implikacje dla praktyki edukacyjnej. 

3. Kordziński Jarosław. Nauczyciel, trener, coach. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013 (sygn. 106220)
    Publikacja zawiera opis możliwych ról, jakie docelowo mogą pełnić nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, łącząc kompetencje przydatne w nauczaniu szkolnym z umiejętnościami niezbędnymi do pracy z dorosłymi w szkole i poza szkołą. Są to role trenera i coacha. Lektura książki zapewni czytelnikowi:
- wiedzę na temat nowych możliwości, jakie przynosi rynek usług edukacyjnych,
- rozwój posiadanych kompetencji w celu podjęcia nowych zadań na rynku usług edukacyjnych,
- możliwość rozwinięcia swoich kompetencji interpersonalnych,
- uporządkowanie wiedzy na temat podstawowych metod pracy nauczyciela, trenera i coacha.

4. Niewola Dorota. Radosne przedszkole: tematy kompleksowe: zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok. Kraków : Impuls, 2013 (sygn. 106393)
    Treści zawarte w programach nauczania realizowane są w przedszkolach w nawiązaniu do tematów kompleksowych, które ściśle korespondują z aktualnymi, bliskimi dziecku wydarzeniami, zjawiskami, zmianami w przyrodzie czy spostrzeżeniami z życia społecznego. Nauczyciel, realizując temat kompleksowy, stara się o odpowiedni dobór literatury, zabaw, zajęć. Polecana książka zawiera nie tylko propozycje tematów kompleksowych na cały rok, ale także zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze i zajęcia, które służą ich opracowaniu i realizacji.

5. Pawlik Olga. Moja pierwsza przygoda z literaturą : warsztaty literackie dla przedszkolaków. Gdańsk : Harmonia, 2013 (sygn. 106321)
    Prezentowana pozycja jest zbiorem scenariuszy warsztatów literackich dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia mają formę ukierunkowanej zabawy, której punktem wyjścia jest tekst literacki. Każde ze spotkań zostało skonstruowane w ten sposób, aby dać dzieciom możliwość odbioru wielozmysłowego. 

6. Rodzice, nauczyciele media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? Red. nauk. Aneta Jegier. Warszawa : Difin, 2013 (sygn. 106296)
    Zaletą książki jest przejrzystość, przystępność i spójność, co nie jest łatwe w książkach pisanych pod redakcją. Niewątpliwym atutem są liczne opisy z praktyki Autorów, raporty z badań, przykłady bajek, utworów literackich, opisy zabaw, wskazówki dla rodziców i nauczycieli. Dzięki temu Autorzy swobodnie przechodzą od założeń teoretycznych i definicji do rozwiązań praktycznych, które wychowawcy i rodzice mogą wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi.

7. Smoleń Dorota, Piękos Karolina. Sześciolatki w szkole  : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich. Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013 (sygn. 106327)
    Książka powstała na bazie doświadczenia matki i wiedzy psychologa. Jej adresatami są rodzice i nauczyciele. Rodzice, którzy nie mogą się zdecydować, czy posłać sześciolatka do szkoły, przeczytają o typowych problemach przeciętnego pierwszaka-sześciolatka i dowiedzą się, z czego one wynikają. Rodzice, którzy zapisali dziecko do pierwszej klasy i jesienią staną w obliczu tych problemów, uświadomią sobie, że nie są jedyni. Krótkie, trafne i rzeczowe komentarze psychologa pomogą im podjąć decyzję, a także lepiej zrozumieć dziecko i pomóc mu w pierwszych miesiącach nauki.
Nauczyciele znajdą tutaj krótką charakterystykę sześciolatka, a także praktyczne wskazówki, jak z nim postępować. Dla osób, które nigdy nie pracowały z dziećmi młodszymi niż siedmiolatki, to bardzo pomocne źródło skondensowanej wiedzy.

8. Wiatrowska Leokadia. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją. Kraków : Impuls, 2013 (sygn. 106325)
    Zastosowana przez Autorkę metoda to propozycja indywidualnego przebiegu działań edukacyjnych, który z powodzeniem może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i możliwości danej klasy. Na podkreślenie ze wszech miar zasługuje zwrócenie uwagi na postawę nauczyciela jako kreatora indywidualnych podejść i preferencji dla każdego dziecka z osobna. Nauka pisania i czytania to niezwykła powinność i odpowiedzialność ze strony nauczyciela, wyzwalająca działania twórcze i kreatywne, jakie drzemią w świadomości ucznia. Rola i zadania, jakie stoją przed nauczycielem w przypadku dzieci o specyficznych trudnościach w nauce pisania i czytania, powodują zwiększenie skali kompetencji i odpowiedzialności nauczyciela profesjonalisty w tym zawodzie.

9. Załęska Sławomira. Karty do diagnozowania gotowości szkolnej. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2013 (sygn. 106315)
    Karty przygotowano z myślą o zdobyciu informacji o dziecku. Służą sprawdzaniu osiągnięć w zakresie gotowości szkolnej przyszłego ucznia.
Publikacja zawiera 20 kart do diagnozy wstępnej w październiku, 20 kart do diagnozy końcowej w marcu oraz „Arkusz obserwacji dziecka", w którym nauczyciel odnotowuje punktację określonych kompetencji.

 

 

oprac. Jolanta Osińska Kurek

Powrót do 2013