Kurierek Nr 1 - Szkolnictwo specjalne, niepełnosprawność intelektualna

1. Błeszyński Jacek J. Niepełnosprawność intelektualna : mowa, język, komunikacja : czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013 (sygn. 106641)
   Autor powyższej publikacji wskazuje na uwikłanie kompetencji językowych w kontekst rozwojowy i jego zależność od poziomu funkcjonowania środowisk, w których żyje człowiek. Przedstawia, w perspektywie wyników badań własnych, bogactwo kwestii wykraczających poza wąsko pojmowaną analizę zgromadzonych danych. Pyta o szanse diagnozowania możliwości nabywania umiejętności komunikacyjnych, zakres i kierunek nabywania kompetencji językowych oraz o przebieg samego procesu. Wskazuje na indywidualizowanie nabywania kompetencji. Obala mit sztywności poznawczej jako przymiotu osób upośledzonych umysłowo.

2.
Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Red. naukowa Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Agnieszka Żywanowska. Kraków : Impuls, 2013 (sygn. 106419)
   Książkę tę autorzy polecają pedagogom specjalnym, nauczycielom praktykom, studentom kierunków pedagogicznych i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką niepełnosprawności. Rozważania w niej podjęte zmierzają do znalezienia odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki pedagogiki specjalnej nie da się ich przeanalizować bez uwzględnienia zmian, jakie zaszły w terminologii tej dyscypliny naukowej oraz w kierunkach oddziaływań rehabilitacyjnych czy integracyjnych po 1989 roku, a później po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zmiana stosunku do osób z niepełnosprawnością i wyobrażeń o samej niepełnosprawności, postrzeganie jednostki jako autonomicznego podmiotu, pluralizm zachowań i wyborów oraz przemiany w prawodawstwie to niektóre z konsekwencji tych przeobrażeń dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością omawiane w tej publikacji.

3. Marszałek Lidia. Niepełnosprawność - kobiecość - rodzina. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006 (sygn. 89257, 106617)
   Adresatkami tej książki są kobiety niepełnosprawne. Stanowi ona udowodnione naukowo przesłanie, że pomimo wszelkich ograniczeń fizycznych, wraz z ich psychologicznymi skutkami i negatywnymi oddziaływaniami społecznymi, są one w stanie podejmować i realizować się w rolach rodzinnych, osiągając satysfakcję w swoim osobistym życiu. Wiedza zawarta w tej pracy może przekonać kobiety z niepełnosprawnością, że mają w sobie ogromny potencjał, możliwości, wartości i cechy osobowe nie różniące ich od sprawnych kobiet, a więc w dążeniu do osiągania satysfakcji w życiu osobistym powinny kierować się przede wszystkim własnymi potrzebami i preferowanymi wartościami, nie zaś społecznymi oczekiwaniami i naciskami.

4. Niepełnosprawność intelektualna : etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Pod red. Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa, Piotra Gałeckiego. Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2012 (sygn. 106776)
   Powyższa monografia obejmuje wszystko, co czytelnicy powinni wiedzieć o niepełnosprawności intelektualnej. Ma charakter interdyscyplinarny - uwzględnia wiedzę medyczną, psychologiczną oraz pedagogiczną. Kierowana jest do specjalistów każdej z tych dyscyplin, studentów, a także wszystkich tych, którzy na co dzień żyją lub pracują z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie - rodziców, rodzin, opiekunów, pracowników Domów Opieki Społecznej, wolontariuszy, od których zależą efekty prowadzonej terapii i jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Parys Katarzyna. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013 (sygn. 106645)
   Tematem niniejszej książki jest zagadnienie twórczych predyspozycji uczniów niepełnosprawnych edukowanych w placówkach kształcenia specjalnego. Zasadniczym celem powyższej publikacji nie jest tylko ukazanie zdolności twórczych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, lecz nakreślenie przestrzeni dla kreatywności tych osób. Rozległość i wielowątkowość zagadnienia znalazła odbicie w strukturze pracy.

6. Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych. Red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013 (sygn. 106648)
   Autorzy mierzą się w tej książce z bardzo poważnym problemem, jakim jest włączenie w instytucjonalne życie społeczne jak najszerszych rzesz osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie i praktyka badawcza zawarte w publikacji dowodzą, że jest to możliwe, tym bardziej że zaproponowane działania stanowią kontinuum rehabilitacji podejmowanej wobec tych osób we wczesnym dzieciństwie i okresie szkolnym. Książka ta została opracowana z myślą o studentach pedagogiki specjalnej, nauczycielach, terapeutach, instruktorach i trenerach, pracujących z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną.

7. Stelter Żaneta. Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009 (sygn. 106756)
   Autorka przedstawia problemy związane z dorastaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukazuje specyfikę dorastania dziewcząt i chłopców, którzy zmagają się z trudnościami wynikającymi nie tylko z ich możliwości umysłowych, ale nierzadko również z tego, jak są odbierani przez społeczeństwo. Zwraca uwagę na negatywne zjawiska społeczne, takie jak stygmatyzacja, piętnowanie czy wykluczenie. Obok problemów dotykających samych niepełnosprawnych autorka stara się przybliżyć czytelnikowi również trudności ich najbliższych, którzy stają przed trudnym zadaniem opieki i wychowywania dziecka upośledzonego umysłowo.

8. Szczepankowski Bogdan. Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego : audiofonologia pedagogiczna. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009 (sygn. 97815, 106616)
   Specyficzna sytuacja życiowa osoby głuchej od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa powoduje, że już we wczesnym okresie nauki szkolnej, jeśli dziecko trafia do szkoły dla niesłyszących, staje się ono członkiem społeczności głuchych, grupy o silnej tożsamości środowiskowej, posiadającej własną historię, kulturę i język migowy. Niniejsza książka stanowi kompendium wiedzy w zakresie rozszerzonej audiofonologii niezbędnej takim odbiorcom, jak nauczyciele i wychowawcy dzieci niesłyszących, logopedzi i surdologopedii, studenci pedagogiki specjalnej i integracyjnej, a także inne osoby bliżej zainteresowane problemami mowy, słuchu i innych środków porozumiewania się osób z uszkodzonym słuchem.

9. Winczewski Piotr. Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2013 (sygn. 106674)
   Ta książka to propozycja zabaw i gier ruchowych przeznaczonych dla wychowanków (pacjentów) poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie zabawy uporządkowane zostały w kolejności alfabetycznej, poprzedzono je również krótkim wstępem teoretycznym. Autor niniejszego zbioru oparł się na doświadczeniu zdobytym podczas pracy w szkole podstawowej, w przedszkolach (w tym integracyjnym) oraz w trakcie prowadzenia zajęć z wyczynowymi sportowcami (w tym dziećmi) poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Publikacja adresowana jest do fizjoterapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w klasach integracyjnych oraz do rodziców dzieci poruszających się na wózkach.

 

                                                                   

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do 2014