Kurierek Nr 2 - Leczenie, terapia, psychoterapia

      Leczenie, terapia, psychoterapia - jest to szereg czynności, zmierzających do przywrócenia równowagi organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje terapii: psychoterapia, arteterapia, filmoterapia, hipnoterapia i inne.

Biblioteka Pedagogiczna posiada wiele pozycji z tej dziedziny, które chcemy Państwu zaprezentować.

1. Kendall Philip C., Hedtke Kristina A. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci : program Zaradny Kot : podręcznik terapeuty. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013 (sygn. 106233)
     Podręcznik zawiera opis programu poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń lękowych (zwłaszcza lęku uogólnionego, fobii społecznej i lęku separacyjnego) u dzieci w wieku 8-13 lat. Autorzy krok po kroku omawiają składających się na to 16 sesji terapeutycznych: ich cele, kolejne etapy, stosowane strategie, a także praktyczne wskazówki dla terapeuty. Na koniec opisują też zaburzenia współwystępujące z zaburzeniami lękowymi oraz czynniki wpływające na przebieg terapii. Uzupełnieniem podręcznika terapeuty jest zeszyt ćwiczeń dla pacjenta. Całość składa się na program terapeutyczny „Zaradny Kot"

2. Kielin Jacek,  Klimek-Markowicz Katarzyna. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013 (sygn. 106388)
     Krok po kroku to nieocenione źródło wiedzy dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Autorzy wyjaśniają, jak stworzyć program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka, postawić diagnozę funkcjonalną czy prawidłowo stawiać wymagania. Opisują zalety i wady pracy dyrektywnej i niedyrektywnej oraz przedstawiają model superwizji. W swoich rozważaniach odwołują się do zasad behawioryzmu i terapii humanistycznych, teorii rozwojowej Jeana Piageta i koncepcji strefy najbliższego rozwoju Lwa S. Wygotskiego, a także podejścia neuropsychologii. Wiele uwagi poświęcają budowaniu relacji z rodzicami dziecka, którzy są osobami kluczowymi dla przebiegu jego terapii.

3. Psychoterapia tańcem i ruchem. [1], Teoria i praktyka. red. Zuzanna Pędzich. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014 (sygn. 106770)
     Psychoterapia tańcem i ruchem (Dance Movement Therapy) to metoda pracy terapeutycznej w Polsce wciąż stosunkowo nowa i nieznana. Nieliczne są również polskie opracowania dotyczące tej formy terapii. Metoda ta jest na świecie rozwijana i z powodzeniem stosowana od około siedemdziesięciu lat! Celem Autorek jest uzupełnienie luki w rodzimej literaturze.
Dzięki lekturze czytelnicy poznają założenia i możliwości pracy metodą DMT, jej kluczowe koncepcje oraz podstawowe narzędzia pracy. Dowiedzą się, co w tańcu i ruchu jest leczące i jak powinna wyglądać sesja terapeutyczna, nauczą się pracować z trudnymi emocjami pacjenta poprzez ruch i prowadzić terapię osób z różnymi zaburzeniami osobowości. Co istotne, przekazywana wiedza teoretyczna poparta jest wieloma przykładami z praktyki, co stanowi dowód skuteczności proponowanej metody.
 

4. Psychoterapia tańcem i ruchem. [2], Terapia indywidualna i grupowa. red. Zuzanna Pędzich. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014 (sygn. 106769)
     Książka stanowi uzupełnienie publikacji PSYCHOTERAPIA TAŃCEM I RUCHEM Teoria i praktyka W tej pozycji autorki kładą nacisk na stronę praktyczną - dzielą się swoimi doświadczeniami z praktyki klinicznej, pokazując jednocześnie różne możliwości zastosowania psychoterapii tańcem i ruchem w procesie terapeutycznym. Książka składa się z trzech części. W pierwszej opisano możliwości zastosowania metody DMT w terapii grupowej. Cześć druga zawiera przykłady użycia DMT w terapii indywidualnej dzieci, a trzecia - w terapii indywidualnej dorosłych.
Każdy rozdział to osobna historia, zawiera opis relacji terapeutycznej i procesu leczenia innego klienta czy grupy: osób cierpiących na depresję, fobie, uzależnionych, po traumatycznych przeżyciach (strata okołoporodowa, zaniedbanie w dzieciństwie, choroba). Autorki, dzieląc się swoimi doświadczeniami, pomysłami na prowadzenie terapii, obawami i sukcesami, przekonują, jak szerokie zastosowanie może mieć niedoceniana jeszcze (a na pewno nie dość spopularyzowana) metoda psychoterapii tańcem i ruchem.

5. Puszczałowska-Lizis Ewa, Biała Edyta Agnieszka. Terapia osób o specjalnych potrzebach. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2013 (sygn. 106775)
     Terapia i edukacja osób o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego wymaga kompleksowych oddziaływań na wszystkie sfery ich życia. W myśl holistycznego podejścia do chorego, jego złożonych problemów, terapia wymaga połączenia w jedną całość różnych metod usprawniania motorycznego, psychopedagogicznego oraz różnych form adaptacji społecznej.
Postęp wiedzy z zakresu neurofizjologii rozwojowej i neuropatologii staje się stymulatorem dynamicznego rozwoju różnych metod i form usprawniania. W niniejszej książce dokonano charakterystyki tych najczęściej stosowanych w praktyce, traktując zagadnienia z zakresu fizjoterapii i rewalidacji w sposób interdyscyplinarny.
 

6. Stańko-Kaczmarek Maja. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Warszawa : Difin, 2013 (sygn. 106271)
     Książka jest istotnym głosem w toczącej się dyskusji wokół praktycznych problemów dotyczących relacji między sztuką i twórczością, a edukacją i terapią. Należy ją uznać za kolejny, ważny krok na drodze budowania naukowych podstaw do arteterapii, autorską próbę odpowiedzi na pytanie o źródła „terapeutycznej mocy" tkwiące w sztuce - jej czynnym uprawianiu i recepcji. Książka przedstawia niewątpliwą wartość dla polskiego czytelnika, ze względu na zarysowanie historycznego rozwoju arteterapii w świecie i w Polsce oraz omówienie głównych podejść tworzących jej ramy teoretyczne.

7. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży : program Lęk : podręcznik terapeuty / Philip C. Kendall [et al.]. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013 (sygn. 106301)
     Pierwsze polskie wydanie jednego z najskuteczniejszych programów terapii zaburzeń lękowych u nastolatków.
Podręcznik zawiera opis programu poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń lękowych u nastolatków w wieku 14-17 lat. Autorzy krok po kroku omawiają składających się nań 16 sesji terapeutycznych: ich cele, kolejne etapy i stosowane strategie. Poszczególne sesje poświęcone są takim zagadnieniom, jak: rozpoznawanie objawów lęku, myślenie osoby odczuwającej lęk i jego skutki, plan radzenia sobie czy wykorzystanie nabytych umiejętności w sytuacjach budzących lęk. Uzupełnieniem podręcznika terapeuty jest zeszyt ćwiczeń dla pacjenta. Całość składa się na program terapeutyczny „Lęk".

8. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży : program Lęk : zeszyt ćwiczeń / Philip C. Kendall [et al.]. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013 (sygn. 106234)
     Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika do programu poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń lękowych u nastolatków w wieku 14-17 lat. To doskonałe narzędzie do pracy, które wzmacnia zaangażowanie młodego człowieka w terapię. Nastolatki uczestniczące w terapii dowiadują się, na czym ona polega, jakie są jej zasady i kolejne etapy. Uczą się rozpoznawać uczucia i panować nad nimi oraz poznają techniki relaksacyjne. Zdobyte w programie doświadczenia pomogą im stawiać czoła niepokojącym sytuacjom, zamiast ich unikać, a opanowane umiejętności będą procentować w życiu codziennym.
 

9. Warmuz-Warmuzińska Ewa. Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów. Warszawa : Difin, 2013 (sygn. 106748)
     Ta książka to obowiązkowa lektura wszystkich specjalistów, szukających nowych metod pracy z ludźmi, wzbogacających warsztat swojej pracy, ale to również osobisty terapeuta miłośników filmu, dzięki któremu terapię możemy poprowadzić sobie sami w zaciszu domowego ogniska. Książka,  pierwsza i jedyna dotychczas na polskim rynku propozycja wydawnicza całkowicie poświęcona filmoterapii, opisuje tę formę pomocy niezwykle szczegółowo, w pierwszej części skupiając się na zagadnieniach teoretycznych, a w części drugiej proponując bogatą listę filmów wraz ze scenariuszami zajęć, które można wykorzystać w pracy z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi. Czytelnik znajdzie w niej również tabelę filmów, zawierającą propozycje kilkuset filmów podzielonych na kategorie terapeutyczne.

 

 

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do 2014