Kurierek Nr 6 - 10 lat Unii Europejskiej

     10 lat w Unii Europejskiej i 25 lat od pierwszych wolnych wyborów. Po drugiej wojnie światowej Europa dostrzegła konieczność pokojowej współpracy między państwami europejskimi. 25 marca 1957 r. w Rzymie sześć krajów dało podwaliny nowej organizacji - Unii Europejskiej. Członkami założycielami były: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Od 1 maja 2004 roku do grona państw Unii dołączyła Polska. Było to możliwe przede wszystkim za sprawą zmian jakie zaszły w naszej ojczyźnie między innymi wolne wybory z dnia 4 czerwca 1989r. Zapraszam do poszerzenia wiedzy na te tematy korzystając ze zbiorów biblioteki.

1. Cichocki Marek A. Porwanie Europy.
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka ; Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2004 (sygn. 105699)
     "Rozważania Marka Cichockiego, historyka idei, o Europie jaką była, jaka jest i jaką może będzie, są oryginalne, miejscami kontrowersyjne, a przez to pobudzające do myślenia. Nic nam zaś bardziej nie jest dziś potrzebne, niż spokojna refleksja oparta o analizę pojęć i faktów z dalszej i niezbyt dalekiej przeszłości. Autor "Porwania Europy" prezentuje nam interesujący materiał do takiej refleksji dla nas wszystkich, Europejczyków żyjących nad Wisłą, Bugiem, Wartą i Odrą". Władysław Bartoszewski
     "Marek Cichocki dokonuje głębokiej, wielowymiarowej i kompetentnej analizy sytuacji politycznej w Europie. Zamiast rozpowszechnionego w Polsce myślenia życzeniowego znajdziemy w tej świetnej książce chłodny, rozsądny realizm, bez którego niemożliwa jest racjonalna polityka. Ta książka powinna stać się obowiązkową lekturą polskich polityków i publicystów zajmujących się problematyką europejską oraz stosunkami polsko-niemieckimi". Zdzisław Krasnodębski
     "Ta książka traktuje o Unii Europejskiej i wyzwaniach, jakie stawia ona dziś przed Polską. Jej autor wychodzi poza poziom stereotypów i łatwej retoryki. Odsłania grę interesów ukrytą za podniosłymi deklaracjami, ideologiczne zafałszowania oraz zwykłe nieporozumienia, towarzyszące procesowi integracji europejskiej. Lektura konieczna dla wszystkich, którzy w sposób świadomy uczestniczyć chcą w wydarzeniach decydujących dla naszego kraju i kontynentu". Bronisław Wildstein
[źródło: http://www.teologiapolityczna.pl]

2. Domagała Arkadiusz. Integracja Polski z Unią Europejską
. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008 (sygn. 90331)
     Książka przedstawia trudną drogę Polski do Wspólnoty Europejskiej. Omawia wybrane problemy dostosowawcze, wynikające z ogromnego dystansu ekonomicznego i różnic systemowych między RP a państwami Unii.
     Publikacja zwraca szczególną uwagę na zewnętrzne uwarunkowania akcesji, w tym ewolucję stosunku Wspólnoty względem poszerzenia oraz percepcje procesu integracyjnego. Ponadto, Integracja Polski z Unią Europejską zarysowuje dylematy, jakie napotyka Polska w poszerzonej już UE oraz wstępny rachunek korzyści i kosztów, które są konsekwencją integracji. Systematyczna analiza predestynuje książkę jako podręcznik dla studentów europeistyki i innych kierunków humanistycznych.
[źródło:http://www.waip.com.pl]

3. Łastawski Kazimierz. Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej
. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009 (sygn. 97566)
     W książce Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej autor prezentuje ewolucję treści polskiego interesu narodowego w ramach procesu integracji europejskiej. Wskazuje na potrzebę realizacji trwałego systemu zewnętrznych i wewnętrznych interesów kraju, pomimo zmieniających się układów partyjnych i rządowych. Charakteryzuje warunki bezpiecznego rozwoju, problemy tożsamości kulturowej, suwerenności i integralności terytorialnej oraz działania mogące przyczyniać się do umocnienia pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej.
     Kazimierz Łastawski w swej książce opisuje, jak w warunkach dynamicznego rozwoju integracji europejskiej udaje się Polsce realizować swój interes narodowy. Chodzi tu o tak ważne elementy składowe racji stanu, jak bezpieczeństwo narodowe, suwerenność narodowa, tożsamość narodowa, integralność terytorialna oraz działanie na rzecz dobrobytu narodu. Ten aspekt członkostwa Polski w Unii Europejskiej nie był nigdy dotąd przedmiotem analizy naukowej w polskiej literaturze politologicznej.
[źródło: okładka]

4. Łopuszański Jan. Nadzieja Europy.
Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen", 2005 (sygn. 86298)
     Jan Łopuszański, wybitny znawca polityki europejskiej, opisuje najważniejsze wybory kulturowe i polityczne, przed którymi stoi nasz kontynent. Przedstawia ideowe podstawy tożsamości europejskiej, analizuje demokrację jako współczesną metodę rządzenia narodami, pokazuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą połączenie moralnej degeneracji elit z rozwojem nowych technologii, odpowiada na fundamentalne pytania dotyczące przyszłości Polski i Europy.
[źródło: okładka]


5. McCormick John. Zrozumieć Unię Europejską.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 (sygn. 101224)
     Pierwsze polskie wydanie wielokrotnie wznawianej i uaktualnianej pracy znanego brytyjskiego specjalisty. Książka powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak funkcjonuje Unia Europejska i co przynosi w codziennym życiu prawie połowie miliarda osób zamieszkujących obszar pod jej jurysdykcją.
     Kolejne rozdziały zawierają omówienie teoretycznych podstaw integracji europejskiej, znaczenia politycznych, gospodarczych i społecznych norm oraz wartości europejskich, historii UE, w tym problematyki Traktatu lizbońskiego, instytucji UE, w tym również ich pozaformalnych działań, roli opinii publicznej i eurosceptycyzmu/euroentuzjazmu, polityki gospodarczej UE, w tym skutków wprowadzenia jednolitego rynku i funkcjonowania waluty euro, rozwoju polityki rolnej i ochrony środowiska, polityki handlowej i relacji UE z sąsiednimi regionami oraz zmieniającej się roli Unii Europejskiej w kontekście globalnym.
Unia Europejska nareszcie dojrzała i zbliżyła się do osiągnięcia celu, który tak dawno zapowiadali jej założyciele i orędownicy. Musi jeszcze rozwikłać wiele problemów, nadal panuje głęboki i trwały sceptycyzm względem jej wartości i osiągnięć, wciąż spotyka się z powszechnym niezrozumieniem i ani sami Europejczycy, ani reszta świata, jeszcze nie przyzwyczaili się do myślenia o Europie jako o jednym podmiocie (...). Znacznie wykroczyliśmy już jednak poza myślenie o integracji w kategoriach narzędzia do utrzymywania pokoju w Europie, lub sposobu na nakłonienie Francuzów i Niemców do pokojowego współistnienia, czy też drogi do otwarcia wewnętrznych granic w Europie. Wszystko to udało się już osiągnąć. Obecnie najważniejsze pytanie dotyczy tego, co nowa Europa zrobi ze swoimi dokonaniami oraz co integracja europejska będzie oznaczać dla reszty świata.
(Fragment tekstu)
[źródło: okładka książki]

6. Na drodze do wolności
: wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych. Teksty: Dariusz A. Rymar, Marek Kietliński ; tł. Piotr Wahl. Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014 (sygn. 107862)
     Książka „Na drodze do wolności" powstała jako katalog wystawy, ale może być ciekawym   podręcznikiem najnowszej polskiej historii. Wystawa i książka „Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu" powstały na zamówienie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z okazji 25 rocznicy tych wyborów. Przygotował je dr hab. Dariusz Rymar, dyrektor gorzowskiego Archiwum Państwowego. Założona z góry funkcja tej książki - towarzyszenie wystawie - przesądziła o proporcjach tekstu do ilustracji. Tu tekstów jest znacznie mniej, ale podstawową wartością książki jest znakomita dokumentacja ilustracjami, które pochodzą z ponad 30 polskich archiwów.
[źródło: http://www.echogorzowa.pl]

7. Nasze 53 dni i dwa tygodnie : 4 czerwca '89. red. Iwona Śledzińska-Katarasińska, Maria Sondej.
Łódź : Wydawnictwo Wist, 2009 (sygn. 98712)
     To nie jest praca historyczna. To nie jest wywiad-rzeka ani też zwarta narracja, dzień po dniu opisująca wydarzenia sprzed 20 lat. ... Przekopując biblioteczne i prywatne archiwa, odnaleźliśmy multum kartek, karteczek, „bazgrołów" i szkiców, które dziś u prawdziwych speców od kampanii wyborczej mogą wywołać li tylko uśmiech politowania. No właśnie. Tę „amatorszczyznę" chcemy przypomnieć i pokazać Czytelnikom. Po to właśnie powstała ta książka.
[źródło: fragm. wstępu]

8. Witkowska Marta. Co warto wiedzieć o konstytucji Unii Europejskiej
. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004 (sygn. 78690)
     W książce omówiono: stanowiska w dyskusji podczas prac nad projektem Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy; dotychczasowy stan prawny zjednoczonej Europy; instytucje Unii Europejskiej; strukturę i główne treści Traktatu konstytucyjnego ; znaczenie Traktatu konstytucyjnego dla Polski.
[źródło: okładka]

9. Zaczęło się w Polsce 1939-1989 : 20. rocznica odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej : eseje. [Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego et al.]. Warszawa : [s.n.], [2009?] (sygn. 100762)
     Bogato ilustrowany album „Zaczęło się w Polsce. 1939-1989" zawiera artykuły: Pawła Wieczorkiewicza „Wprowadzenie" i „Między dwoma wrogami", Jana Żaryna „Komunizm po Polsku", Łukasza Kamińskiego „Polskie miesiące", Antoniego Dudka „Karnawał", Henryka Głębockiego „Wojna z narodem", Jarosława Szarka „Świat wobec stanu wojennego", Antoniego Dudka „Zakończenie". W sposób syntetyczny pokazuje polski wysiłek zbrojny w II wojnie światowej, powojenny heroiczny bój z machiną sowieckiego i rodzimego terroru, bunty lat 1968, 1970, 1976, epopeję „Solidarności" i wkład narodu polskiego w ostateczne zwycięstwo nad komunizmem.
[źródło: http://ipn.gov.pl]

 

Oprac. Małgorzata Suchożebrska

Powrót do 2014