Kurierek Nr 10 - nowości pedagogiczne

1. Bennewicz Maciej. Coaching, kreatywność, zabawa : narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów. Gliwice : Helion, 2014 (sygn. 108167)
     Książka zawiera gry i zabawy coachingowe, które mogą służyć budowaniu, tworzeniu, a także zabawie świadomej, kreatywnej, odpowiedzialnej. Autor wyjaśnia w niej dość szczegółowo jak można wykorzystać narzędzia psychologiczne do osiągania własnych celów. Przedstawia zabawę jako narzędzie bezpieczne, bezbolesne, niewymagające wysiłku. Książka powinna szczególnie zaciekawić osoby, które kiedyś coś słyszały o coachingu, czują, że mogłyby coś z niego wynieść, ale mają obawy przed spróbowaniem np. bojąc się podejrzanych metod wpływu na własną osobę.                   

2. Buczak Agnieszka. Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej. Lublin : UMCS, 2014 (sygn. 108111)
     Praca podejmuje ważne zagadnienie społeczne, jakim są zachowania żywieniowe młodzieży, problematykę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, której znaczny odsetek przejawia symptomy nadwagi i otyłości.  Prezentowana w niej analiza zachowań żywieniowych młodzieży ujawniła potrzebę intensyfikacji działań związanych z edukacją żywieniową rozumianą jako forma skutecznej profilaktyki. W związku z tym potrzebne jest opracowanie strategii edukacyjnej oddziałującej nie tylko na zachowania młodzieży, ale przede wszystkim na sferę postaw, wartości i norm regulujących zdrowe odżywianie się. Skuteczność tej strategii wymaga ściślejszej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i służby zdrowia oraz wsparcia ze strony mediów i samorządów lokalnych.

3. Czetwertyńska Grażyna. Akcja społeczna „Szkoła z klasą" jako strategia zmiany szkoły polskiej : plany, oczekiwania, reakcje. Warszawa : Bookmark, 2013 (sygn. 108165)
     Autorka prezentuje przebieg i wyniki akcji „Szkoła z klasą". W roli uczniów wystąpiły w niej szkoły, nauczyciele i wychowankowie. Akcja trwała kilka lat i nie odbyłaby się bez entuzjazmu i zaangażowania nauczycieli. Zarówno jej uczestnicy, jak i obserwatorzy, zgodnie przyznają, że była to fascynująca lekcja. 

4. Hüther Gerald, Hauser Uli. Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty. Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2014 (sygn. 108110)
     Autorzy książki wyjaśniają, dlaczego w obecnym systemie wychowania i edukacji konieczne są radykalne zmiany. Przestarzała koncepcja „różnicowania talentów" nie tylko ma zgubny wpływ na dzieci, lecz także szkodzi całemu społeczeństwu. Autorzy uważają, że należy zaprzestać wywierania presji na najmłodszych. Przytaczają wyniki badań nad mózgiem, które pokazują wyraźnie, że każde dziecko jest na swój sposób zdolne.             

5. Kupaj Lilianna, Krysa Wiesława. Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. Warszawa : Wolters Kluwer, 2014 (sygn. 108163)
    
W książce szeroko omówiono zagadnienia kompetencji coachingowych dostosowując je do specyfiki codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela. W opracowaniu zawarto m.in. nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów związanych z dysgrafią, dysortografią, trudnymi relacjami nauczyciel - uczeń, wskazówki dotyczące rozpoznawania stylów uczenia się, metodykę i formy udzielania pozytywnej informacji zwrotnej. Autorki bazują na sytuacji współczesnej szkoły oraz trwających przemianach cywilizacyjnych, a także opierają się na autentycznych zdarzeniach społeczno-edukacyjnych. 

6. Lenart Regina. Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły.  Warszawa : Wolters Kluwer, 2014 (sygn. 108154)
     W książce zaprezentowano szereg cennych wskazówek i konkretnych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału szkoły. Omówiono takie zagadnienia jak: znaczenie wiedzy oraz jej właściwego wykorzystania w zarzadzaniu szkołą, określenie potencjału absorpcyjnego placówki szkolnej, działania ukierunkowane na doskonalenie wykorzystania potencjału wiedzy. Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz studentów kierunków pedagogicznych.

7. Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Red. Bogusława Beata Kaczmarek. Kraków : Impuls, 2014 (sygn. 108312)
     Pierwsza książka zawierająca doświadczenia specjalistów, nauczycieli i rodziców, potwierdzające skuteczność metody, która znacząco zmienia jakość życia dzieci, młodzieży i osób starszych, mających trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem. Makaton jest programem językowym wykorzystującym równocześnie znaki manualne, symbole graficzne i mowę. Jego celem jest umożliwienie osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi przekazywania i odbierania komunikatów oraz usprawnianie umiejętności językowych.

8. Nikodemska El Tairy Hanna. Kinezjologia Edukacyjna - fenomen skuteczności. Wrocław : Continuo, 2011 (sygn. 108031)
     Publikacja zawiera prezentację badań naukowych prowadzonych przez wybitnych naukowców, których wnioski są zbieżne z założeniami Kinezjologii Edukacyjnej doktora Paula Dennisona. Napisana z pasją, barwnym językiem, prezentuje sposób wprowadzania korzystnych zmian w życiu każdego człowieka. W interesujący sposób autorka opisuje przypadki osób, które dzięki jej pomocy odzyskały kontrolę nad swoim życiem lub uczyniły je radośniejszym. Przeznaczona jest dla osób, które chcą poznać naukowe podstawy metody oraz dla tych, które chcą podnieść jakość swojego życia.

Oprac. Hanna Krasuska Terka

 

 

->

Powrót do 2014