Kurierek Nr 12- Dojrzałość szkolna

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA - to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje: rozwój fizyczny oraz psychiczny: emocjonalny, społeczny i umysłowy a także poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia.

1. Buchnat Marzena. Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Leszno :  Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2013 (sygn. 107449)
     Przejście dziecka z przedszkola do szkoły stanowi istotny przełom w jego rozwoju. W świetle zachodzących zmian oświatowych związanych z obniżeniem wieku dzieci rozpoczynających edukację szkolną oraz systemem kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, problematyka przystosowania szkolnego osadzona w kontekście przekroczenia progu szkolnego budzi wiele emocji i wątpliwości. Rozpoczęcie przez sześciolatka edukacji szkolnej, szczególnie w perspektywie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymaga odpowiedniej dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Przeprowadzane badania miały na celu określić jaki jest poziom przystosowania szkolnego sześcioletniego ucznia pierwszej klasy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wskazać ewentualne obszary wsparcia, by dzieci przekraczając w tym wieku próg szkolny mogły osiągnąć sukces.

2. Goddard Sally. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?: Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 (sygn. 106135)
     Znaczny odsetek uczniów wykazuje niepełną sprawność ruchową oraz niestabilność postawy. Badania wskazują na bezpośredni związek pomiędzy niedojrzałością układu ruchowego a osiągnięciami w szkole. Jak sobie z tym radzić? Proponujemy praktyczny przewodnik zawierający informacje na temat prawidłowości w rozwoju ruchowym dziecka i jego powiązań z uczeniem się. Autorka pokazuje związek pomiędzy takimi wskaźnikami, jak koordynacja wzrokowo-ruchowa, kontrola postawy a gotowością dziecka do nauki. Publikacja zawiera narzędzia pozwalające na ocenę aktualnego poziomu rozwoju motoryki dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także kompletny program rozwoju ruchowego


3. Smoleń Dorota, Piękoś Karolina. Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich. Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkole, 2013 (sygn. 106327)
     Książka powstała na bazie doświadczenia matki i wiedzy psychologa. Jej adresatami są rodzice i nauczyciele. Rodzice, którzy nie mogą się zdecydować, czy posłać sześciolatka do szkoły, przeczytają o typowych problemach przeciętnego pierwszaka-sześciolatka i dowiedzą się, z czego one wynikają. Rodzice, którzy zapisali dziecko do pierwszej klasy i jesienią staną w obliczu tych problemów, uświadomią sobie, że nie są jedyni. Krótkie, trafne i rzeczowe komentarze psychologa pomogą im podjąć decyzję, a także lepiej zrozumieć dziecko i pomóc mu w pierwszych miesiącach nauki.
Nauczyciele znajdą tutaj krótką charakterystykę sześciolatka, a także praktyczne wskazówki, jak z nim postępować. Dla osób, które nigdy nie pracowały z dziećmi młodszymi niż siedmiolatki, to bardzo pomocne źródło skondensowanej wiedzy.

4. Tanajewska Alicja, Naprawa Renata, Kołodziejska Dorota. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014 (sygn. 108240)
     Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów koniecznych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. W teczce znajdują się karty pracy przeznaczone dla dzieci oraz instrukcja i tabela z punktacją dla nauczyciela będąca informacją o stopniu opanowania przez dziecko wiadomości i umiejętności wynikających z realizacji podstawy programowej.

5. Tanajewska Dorota, Naprawa Renata, Czarnecka Lidia. Dziecko Sześcioletnie w szkole : start. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014 (sygn. 108056)
     Autorki, wychodząc naprzeciw decyzji MEN dotyczącej edukacji dziecka sześcioletniego, przygotowały propozycję edukacyjną, której celem jest między innymi: wspomaganie dobrego startu dziecka sześcioletniego w szkole; przedstawienie charakterystyki rozwoju dziecka sześcioletniego; ukazanie zadań szkoły, wychowawcy, nauczycieli związanych z edukacją dziecka sześcioletniego w szkole; wsparcie nauczyciela w sposobach i formach planowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Waloszek Danuta. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014 (sygn. 108392)
     Specjalistka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej podjęła bardzo ważny temat dotyczący etapu przejścia dziecka z przedszkola do szkoły. Jak zaznacza Autorka we wstępie, dziecko chce iść do szkoły i ten optymizm jest podstawowym motywatorem chęci uczenia się. Rozważane są więc w opracowaniu warunki jego podtrzymywania, a nie niszczenia. O czym jest więc ta książka? Między innymi właśnie o tym, aby wykorzystać tę radość, z jaką dziecko przystępuje do nauki szkolnej. Jak udowadnia Autorka prowadzone rozmowy z dziećmi przekonują o oczekiwaniu przez nie nobilitacji społecznej wiążącej się z pójściem do szkoły. Rozmaitość zaś metod i środków dydaktycznych ma te przygodę z edukacją ułatwić i uatrakcyjnić.

7. Wiatrowska Leokadia, Dmochowska Halina. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2013 (sygn. 106634)
     Niniejsza książka to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka. Przedstawione możliwości i ograniczenia w rozwoju poszczególnych sfer dają możliwość antycypacji obrazu funkcjonowania tego dziecka w szkolnej rzeczywistości. Jednak gotowość szkolna dziecka to nie tylko jego dojrzałość biologiczna, ale też gotowość szkoły przejawiająca się w wielu aspektach jej instytucjonalnej i zadaniowej działalności. To współbrzmienie obu podmiotów edukacyjnych zmagań gwarantujących małemu dziecku osiąganie szkolnych efektów.

 

Oprac.: Dorota Salamon

Powrót do 2014