Kurierek Nr 3 - Edukacja włączająca

     Inkluzja (edukacja włączająca) to znoszenie barier w dostępie do edukacji i stwarzanie warunków włączania wszystkich uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością,  do głównego jej nurtu.

1. Booth Tony, Ainscow Mel. Przewodnik po edukacji włączającej : rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły. Redakcja i przygotowanie dla CSIE Mark Vaughan. Warszawa : Olimpiady Specjalne Polska, 2012 (sygn. 105909, 107427)
     „Przewodnik stanowi narzędzie wspierania rozwoju edukacji włączającej w szkołach. Jest to rodzaj podręcznika, który może pomóc wszystkim zainteresowanym w odnalezieniu właściwej drogi rozwoju własnego środowiska. Niniejsza publikacja powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenia praktyków, osób, które na co dzień wspierają szkoły w procesie rozwoju edukacji włączającej. (...) Proponuje szczegółową analizę pozwalającą na zniesienie barier w procesie edukacji każdego ucznia". (Źródło: Cz. 1. Inkluzyjne podejście do rozwoju szkoły, s. 1).

2. Edukacja w integracji : bo wszystko zaczęło się 10 lat temu... : praca zbiorowa pod red. Mariusza Dobijańskiego. Siedlce : stowarzyszenie tutajteraz : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012 (sygn. 106099, Cz 106089)
     Książka powstała z okazji dziesięciolecia kształcenia integracyjnego w ZSP nr 3 w Siedlcach. W poszczególnych artykułach autorzy dzielą się spostrzeżeniami i doświadczeniem z pracy z młodzieżą niepełnosprawną. Mówią o jej funkcjonowaniu w „normalnym" świecie a także o lekcjach tolerancji, wrażliwości, pokory dla uczniów sprawnych fizycznie i psychicznie.

3. Gajdzica Zenon. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej. Kraków ; Katowice : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013 (sygn. 10638)
     Praca jest kontynuacją badań nad sytuacjami trudnymi w opinii nauczycieli klas integracyjnych (poz. 3). Autor opisuje spostrzeżenia, doświadczenia, przeświadczenia i opinie o kształceniu integracyjnym. Wypowiedzi nauczycieli stają się podstawą poszukiwań teorii edukacji integracyjnej.

4. Gajdzica Zenon. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011 (sygn. 103692)
     Kolejne rozdziały noszą tytuły:

       - Sytuacje trudne w rzeczywistości edukacyjnej.
       -
Kwalifikacje nauczycieli klas integracyjnych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego a sytuacja deprywacji.
       -
Uczniowie klasy integracyjnej a sytuacja przeciążenia.
       -
Złożona sytuacja metodyczna w klasie integracyjnej a sytuacja konfliktu.
       -
Bariery i braki w kształceniu integracyjnym a sytuacja utrudnienia.
       -
Konflikt i brak współpracy a sytuacja zagrożenia.
       -
W kierunku sukcesów kształcenia integracyjnego, czyli o zmianach sugerowanych przez nauczycieli.

5. Lipińska-Lokś Jolanta. Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 (sygn. 104408)
     „Społeczna integrację dzieci niepełnosprawnych należy rozumieć jako swoisty proces kształtowania pozytywnych interakcji psychospołecznych między nimi i pełnosprawnymi rówieśnikami oraz umacniania więzi między tymi dziećmi poprzez wpływanie na sferę ich emocji, przekonań i systemu wartości. Proces społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym może być skuteczny tylko dzięki wzbogaceniu oddziaływań wychowawczych, realizowanych z dziećmi szczególnie na zajęciach pozalekcyjnych, gdyż w toku tradycyjnych lekcji niewiele jest takich sytuacji, które kształtują u dzieci altruizm, prospołeczność i umożliwiają im nawiązywanie swobodnych kontaktów, współistnienie, współdziałanie i współprzeżywanie". (Źródło: Fragment wstępu, s. 5)

6. Tanajewska Alicja, Naprawa Renata. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014 (sygn. 108524)
    Książka stanowi komplet z:

    - Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : karty pracy
(sygn. 108525),
    -
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : arkusz monitoringu rozwoju ucznia (sygn. 108526)
przygotowana na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej zawartych w Dz. U. z 2014 r. poz. 803, z 2013 r. poz. 532, i poz. 957 dotyczących podstawy programowej, zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

     Trzy omówione publikacje umożliwiają dokonanie diagnozy rozwoju społecznego i umysłowego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

7. Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji. Red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 (sygn. 103670)
       Treść książki została zawarta w trzech częściach o tytułach:
          -
Współczesne paradygmaty i koncepcje społecznej i edukacyjnej integracji osób z niepełnosprawnością.
          -
Wybrane aspekty prointegracyjnego postępowania w systemie edukacji.
          -
Edukacja integracyjna i włączająca w ocenie nauczycieli i pedagogów.

8. Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011 (sygn. 107550)
     Książka skierowana do rodziców, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, studentów pedagogiki specjalnej oraz teoretyków tej dziedziny. Składa się z trzech części: Wychowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną - zagadnienia ogólne; Wychowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w środowisku ich bytowania (rodzina, szkoła, internat...); Trudności wychowawcze w pracy z osobami z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

     Celem publikacji jest pomoc w radzeniu sobie z trudnościami pojawiającymi się w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

 

 Oprac. Wanda Golec

Powrót do 2015