Kurierek Nr 3 (172) - Media w edukacji

   Współczesne media są obecne w różnych obszarach życia człowieka, w tym również w edukacji i wychowaniu. Poniższe publikacje to propozycje dla praktyków, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, wychowawców, rodziców i uczniów.

1. Howard Hitler, Hubbell Elizabeth R., Kuhn Matt. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015 (sygn. 109975)
     Książka ta odpowiada na pytania, jak włączyć technologie informacyjno-komunikacyjne do nauczania i uczenia się, które z technologii mogą najefektywniej wspierać proces dydaktyczny i realizację poszczególnych celów uczenia się oraz zadań. (...) W każdym rozdziale przedstawiono przykłady dobrej praktyki, obejmujące wszystkie poziomy edukacyjne i dziedziny wiedzy. Autorzy polecają też wiele aplikacji - edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, gier edukacyjnych, narzędzi do zbierania danych oraz zasobów internetowych, dzięki którym lekcje staną się ciekawsze, a przy tym bardziej efektywne i pobudzające do myślenia.
źródło opisu: okładka

2. Huk Tomasz. Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne. Kraków ; Katowice : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014 (sygn. 108785)
Autor, w poszczególnych rozdziałach, omawia zagadnienia o tematyce:
- Współczesne problemy pedagogiki medialnej jako wynik diagnozy społecznej, kulturowej i edukacyjnej uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.
- Podstawy teoretyczne planowanych badań.
- Studium przypadku w eksploracji wybranych problemów pedagogiki medialnej.
- Niepowodzenia szkolne ucznia na zajęciach komputerowych.
- Uczeń zagrożony uzależnieniem od mediów elektronicznych.
- Uczennice szkoły podstawowej a przemoc w cyberprzestrzeni.
-  Nauczycie wobec trudności dydaktyczno-wychowawczych podczas zajęć komputerowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
- Emerytowany nauczyciela a cyfrowa rzeczywistość.

3. Katecheta i katechizowany w sieci. Redakcja naukowa Beata Bilicka.  Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015 (sygn. 110652)
    
Niniejsza publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli religii i duszpasterzy, którzy niejednokrotnie pytają: Jak uczyć w epoce Google'a i Wikipedii.
Jak dotrzeć z Dobrą Nowiną do młodych ludzi, którzy żyją często na granicy dwóch światów: realnego i wirtualnego?
W książce znajdziecie Państwo kilka sugestii, jak wykorzystać Internet w szkolnym nauczaniu religii.
źródło opisu: słowo wstępne, s. 12-13

4. Kochanowicz Rafał. Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej : analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury. Wyd. 2 przejrz. i popr. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014 (sygn. 108640)
      Publikacja napisana z myślą o nauczycielach polonistach w celu przybliżenia wybranych zagadnień związanych z grami komputerowymi jako zjawiskiem tyleż groźnym, ile inspirującym. Autor ujmuje wybrane gry komputerowe jako przede wszystkim teksty kultury wraz z ich tematycznymi nawiązaniami i przemianami w obrębie bardziej lub mniej wyraźnie rysującej się już poetyki, a także ujętego w jej ramach światopoglądowego przekazu.
źródło opisu: http://www.empik.com/fabularyzowane-gry-komputerowe-w-przestrzeni-humanistycznej-kochanowicz-rafal,p1075776535,ksiazka-p

5. Karczmarzyk Małgorzata AnnaDziecko w wirtualnej galerii. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013 (sygn. 106959)
     Autorka pracy, artystka, pedagog i naukowiec przypomina we wstępie książki, że wiek XXI to czas dużego oddziaływania Internetu - zatem czas rozwoju technologicznego na niespotykaną dotąd skalę. Swoja fascynację sztuką i nowoczesnymi technologiami wykorzystuje w pracy do przeanalizowania stron internetowych wielkich galerii sztuki przygotowanych specjalnie z myślą o najmłodszych użytkownikach sieci. Przedstawia swoje spostrzeżenia o stronach dla dzieci w galeriach sztuki w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Londynie, Paryżu i Warszawie.
Praca może być również inspiracją do wykorzystywania zasobów Internetu do poznawania dzieł sztuki - choćby dla osób pracujących z dziećmi i z twórczą pasją realizujących edukację o sztuce.
źródło: http://www.profit24.pl/Dziecko-w-wirtualnej-galerii,product729420.html

6. Media w edukacji : obszary lokalności - różnorodność. Red. nauk. Agnieszka Roguska. Siedlce : Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa", 2013 (sygn. 106440)
     Książka składa się z trzech rozdziałów:
     - Media lokalne w edukacji.
     - Nowoczesne i mobilne technologie internetowe w edukacji.
     - Media w różnorodności przestrzeni edukacyjnych.
     Monografia podkreśla znaczenie mediów lokalnych jako ważnych podmiotów funkcjonowania społeczności lokalnych, pielęgnowania i upowszechniania ich kultury, rozwijania i umacniania demokracji lokalnej oraz uobecniania się społeczno-kulturowego małych ojczyzn.
źródło opisu: okładka

7. Mikulski Kazimierz. Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015 (sygn. 110678)
     Zamiarem autora było, by opracowanie stało się nie tylko podsumowaniem projektowych działań czy zaprezentowaniem spostrzeżeń i przemyśleń, ale przede wszystkim materiałem do dyskusji i jednocześnie przyczynkiem do działań nad efektywnym kształceniem zawodowym.
źródło opisu: wprowadzenie, s. 7.

8. Nowe media w edukacji. Red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012(sygn. 107323)
     Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym, w tej książce zebrane zostały teksty rozszerzające wiedzę na temat zastosowania mediów w edukacji. Teksty te ujęto w czterech obszarach tematycznych:
     - Nowe technologie w kształceniu.
     - Nowe technologie w edukacji akademickiej.
     - O przygotowaniu do korzystania z TI.
     - Wybrane media w edukacji.
Autorzy ukazali nowatorskie rozwiązania metodyczne pozwalające uzyskać wysokie efekty w kształceniu.
źródło opisu: wstęp, s. 7.

9. Rybak Anna. Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016 (sygn. 111601)
Książka adresowana jest do:
- nauczycieli, aby zachęcić do komputerowego wspomagania matematyki,
- uczniów, by pokazać, że komputer może ułatwić rozumienie treści matematycznych i rozwiązywanie różnorodnych zadań, jak też pomóc w samodzielnym odkrywaniu matematyki,
- rodziców, aby ukazać im komputer jako bardzo ważne, sprzyjające rozwojowi ich dziecka narzędzie.
Zawiera propozycje, jak wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu twórczego ucznia.
Propozycje te obejmują przykłady wykorzystania oprogramowania edukacyjnego (programów GeoGebra. Graphic Calculus, Vustat, VuSurvey, arkusz kalkulacyjny) i gotowych materiałów multimedialnych.
źródło opisu: wprowadzenie, s. 6,7.

10. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji. Red. Sergo Kuruliszwili. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014 (sygn. 108969)
     Jedną ze specjalności Wydawnictwa Naukowego „Impuls" są publikacje poświęcone edukacji pojętej jako proces, a także edukacji usytuowanej w szerokim kontekście kulturowym: najnowsze zdobycze współczesnej technologii i postępująca cyfryzacja to dwa czynniki stale determinujące kształt i treść książek.
Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji w redakcji Sergo Kuruliszwiliego doskonale wpisują się w powyższy schemat, łącząc w jednio analizę aktualnego stanu pedagogiki i pedagogów oraz wpływu mediów na sytuację w polskiej szkole.
źródło opisu: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/technologie-informacyjne-a-zmiany-wspolczesnej-edukacji,1627.html

11. Warmuz-Warmuzińska Ewa. Filmoterapia : scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych. Warszawa : Difin, 2015 (sygn. 110679)
     Książka poświęcona w całości ukazaniu potencjału dzieł filmowych w wychowaniu, edukacji, terapii. Zawiera przegląd programów edukacyjnych i scenariusze zajęć filmowych.
     Druga część książki przedstawia propozycje najnowszych filmów z podziałem na kategorie oraz szczegółowe plany zajęć z wykorzystaniem danych tytułów filmowych dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
źródło opisu: okładka

 

Oprac. Wanda Golec

 

 

 

Powrót do 2016