Kurierek Nr 10 (179) - Nowości pedagogiczne i psychologiczne

1. Borys Bogusław. Uczę się ciebie, człowieku...: z praktyki psychologa. Gdańsk : Wydawnictwo Józef Częścik, 2016 (sygn. 113201)
     Monografia prezentuje ugruntowaną wiedzę psychologiczną, która służy zrozumieniu różnorodnych ludzkich doświadczeń życiowych, zarówno tych dobrych, jak i traumatycznych, zawodowych i rodzinnych. Można odnieść wrażenie, że Autor zna osobiście emocje i przeżycia tych, którzy tego wszystkiego doświadczyli, rozumie to i próbuje wzbudzić nadzieję na zmianę czy pozytywne wykorzystanie tych doświadczeń. Czytelnikowi daje możliwość kształtowania własnej świadomości, okazję do odwołania się do osobistych przeżyć i próby zrozumienia ich przez dostęp do wiedzy psychologicznej.
źródło opisu: okładka

2. Cynarski Wojciech J., Błażejewski Wojciech, Pasterniak Wojciech. Pedagogika nowoparadygmatyczna : w poszukiwaniu nowych inspiracji i aplikacji pedagogicznych. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016 (sygn. 113163)
     Książka poświęcona jest nowym ideom pedagogicznym. Autorzy ukazują proces zmiany w teorii pedagogicznej, określają charakterystykę nowego paradygmatu oraz łączą go z praktyką oddziaływania wychowawczego. Najważniejszymi zaletami książki są: aktualność, praktyczna istotność zawartych w niej refleksji oraz ujęcie syntetyzujące przykładów różnorakich, lecz połączonych wspólnym przesłaniem - podmiotowym i osobowym traktowaniem człowieka zarówno w jego duchowości, jak i cielesności.

3. Mański Arkadiusz. Dziecko z dysmorfią twarzy : badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli. Warszawa : Difin, 2016 (sygn. 113158)
     Publikacja przedstawia kulisy przemiany świadomości wobec chorego dziecka, demonstruje zmiany w pojęciu, co naprawdę oznacza rehabilitacja (której częścią jest edukacja). Jest przygodą intelektualną, ponieważ Autor prowadzi nas drogą filozofów, psychologów i pedagogów, którzy próbowali i nadal próbują wypracować odpowiedź, jakie jest postrzeganie osoby z chorobą zabierającą w różnym stopniu to, co najważniejsze - intelekt i powodującą dysmorfię. Prezentuje obiektywne wyniki badań nad świadomością zarówno matek, jak i nauczycieli, wychowujących wspólnie chore „genetycznie" dziecko.

źródło opisu: okładka

4. Społeczne konteksty edukacji : tropy, przybliżenia, aplikacje. Red. nauk. Grzegorz Piekarski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 (sygn. 113198)
     Do zakresu [znaczeniowego terminu edukacja] włącza się nie tylko procesy intencjonalnie zorganizowanego wychowania i kształcenia w instytucjach systemu oświatowego, ale także te procesy i działania, które (...) występują w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, zawodowym, przekazu informacji i kultury (...). Monografia jest zaproszeniem do refleksji o szeroko rozumianych społecznych kontekstach edukacji. W dyskusji udział wzięli Autorzy, którzy (...) współtworzą interdyscyplinarną płaszczyznę myślenia o teorii i praktyce edukacji.
źródło opisu: okładka

5. Sobecki Mirosław. Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej: studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2016 (sygn. 113191)
     Autor jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Białymstoku. W pracy badawczej koncentruje się na styku edukacji i kultur, szczególnie na roli, jaką w procesie edukacyjnym odgrywają przestrzeń religijna i etniczna w kształtowaniu tożsamości zarówno jednostek jak i społeczności. Praca jest istotna dla każdego pedagoga. Traktuje o relacjach, kontekstach i wielowymiarowości z każdym, którego postrzegamy jako Innego. Szczególnie interesujące jest przedstawienie tła historycznego i kulturowego badanego regionu.
źródło opisu: okładka

6. Skrzypczak Bohdan. Współczynnik społecznościowy : edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych - w perspektywie pedagogiki społecznej. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016 (sygn. 113167)
     Książka jest próbą poszerzenia obszaru pedagogiki o zagadnienia teoretyczne i badawcze związane ze społecznościowym postrzeganiem zjawisk w świecie tworzonym przez ludzi, których łączy poczucie dobra wspólnego. Z książki bije powiew świeżości i zdolność do łamania schematów myślowych o tym, co publiczne i o tym co pedagogiczne, o wspólnotowym postrzeganiu rzeczywistości społecznej, o nowych sposobach jej przekształcania na lepsze. (...) Dodatkowym jej walorem jest interdyscyplinarność. Rozważania Autora dotyczą styku pedagogiki, polityki społecznej, pracy socjalnej i socjologii. Zarysowanie w pracy perspektywy poznawczej akcentującej rolę wspólnoty i społeczności lokalnej w przekształcaniu rzeczywistości stanowi znakomity zbiór inspiracji i materiał do przetworzenia i wykorzystania przez pedagogów, pracowników socjalnych, działaczy społecznych i lokalnych polityków.

źródło opisu: recenzja z okładki

7. Witerska Kamila. Teatr Forum : drama, edukacja rówieśnicza, profilaktyka. Warszawa : Difin, 2016 (sygn. 113200)
     Teatr Forum stanowi narzędzie pracy ze społecznościami, wspierające takie wartości jak wolność, relacje międzyludzkie, poczucie sprawiedliwości, poczucie wpływu i samoskuteczności, możliwość samorealizacji. Teatr Forum polega na generowaniu pytań, szukaniu raczej różnorodnych strategii rozwiązywania problemu, niż dawaniu jednoznacznych, gotowych odpowiedzi. Książka zawiera badania nad edukacją teatralną, może też stać się inspiracją i punktem wyjścia do następnych badań na styku teatr - drama - edukacja. Odbiorcami będą studenci kierunków pedagogicznych, animatorzy kultury, nauczyciele i wychowawcy.
źródło opisu: okładka

8. Wojtkiewicz Daria. Interakcje uczniów i nauczycieli : kontekst, rodzaje, implikacje praktyczne. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016 (sygn. 113159)
     Książka poświęcona jest tematyce o dużym znaczeniu dla teoretycznej wiedzy pedagogicznej i praktyki edukacyjnej. Tytułowe interakcje są istotnym warunkiem przygotowania młodego pokolenia do współpracy i współdziałania z innymi. Dokonujące się na świecie i w Polsce przemiany i towarzyszące im coraz to nowe zagrożenia tworzą odmienne od dotychczasowych warunki funkcjonowania człowieka, do których musi on zostać wprowadzony przez edukację. Istotnym i skomplikowanym zadaniem edukacji jest wychowanie społeczeństw do przemian, humanistycznego rozwoju, demokracji, wolności i cywilizacji. Publikacja skierowana jest do wszystkich, szczególnie do nauczycieli, studentów i naukowców, którzy znajdą w niej pokaźny zasób wiedzy na temat skutecznej komunikacji wybranych problemów dydaktycznych i wychowawczych.
źródło opisu: okładka

 

Oprac. Hanna Krasuska Terka

Powrót do 2016