Kurierek Nr 3(184) - Zarządzanie w oświcie

     Zachodzące w ostatnich latach zmiany w edukacji służące budowaniu społeczeństwa wiedzy wymuszają zmianę koncepcji zarządzania szkołą. Znaczenia nabiera przywództwo, zwane edukacyjnym. Warunkiem jego pojawienia się jest odpowiednie nastawienie osób sprawujących funkcje przywódcze wobec własnego stanowiska, wobec siebie, a przede wszystkim wobec innych. Istnieje zatem potrzeba pewnych istotnych cech osobowościowych, ale też postaw opartych na systemie wartości, takich jak: uczciwość, obiektywizm, zbiorowy charakter działań, odpowiedzialność za własne czyny i funkcjonowanie placówki.
     Niżej wymienione publikacje skierowane są do zarządzających placówką oświatową - dyrektorów (obecnych i przyszłych), pracowników organów prowadzących, pracowników nadzoru pedagogicznego.


1. Jeżowski Antoni J., Madalińska-Michalak Joanna
. Dyrektor szkoły - koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. (sygn. 110630)

    
Publikacja, skierowana do osób i organizacji działających w obszarze oświaty, powstała w ramach projektu "Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształceniadoskonalenia dyrektorów szkół/placówek". Składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Dyrektor szkoły - wybrane aspekty, autorzy omawiają wymagania, jakie są stawiane na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, status dyrektora szkoły, następnie prezentują obraz polskich dyrektorów na podstawie danych statystycznych. Rozdział drugi Dyrektor szkoły i kierowanie szkołą - koncepcje to spojrzenie na różne role, jakie są odgrywane przez dyrektorów, wnikanie w złożoność ich pracy i ukazanie warunków decydujących o jakości szkoły. W kolejnym rozdziale zatytułowanym Dyrektor szkoły - wyzwania podjęto problematykę tworzenia misji i wizji szkoły, budowania wieloletniego planu finansowego, planowania w cyklu edukacyjnym oraz osiągania celów i realizacji zadań wynikających z oczekiwań prawa, społeczności lokalnej i władz oświatowych.

2. Kowalski Michał, Dwojewski Dariusz, Skrzyński Dariusz. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r. : praktyczne porady, zasady postępowania i wzory dokumentów. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oświata Grupa Wydawnicza, cop. 2017 (sygn. Cz 113847)
     Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje znowelizowany artykuł 6a ust. 6 Karty Nauczyciela dotyczący oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu  czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły, placówki. Zgodnie z nowelizacją oceny pracy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
     W rozporządzeniu dotyczącym oceny pracy nauczyciela również dokonano kilku korekt. Przykładem może być wydłużenie terminu dla nauczyciela na złożenie pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy.
     Proponowane opracowanie zapoznaje z zakresem wprowadzonych zmian, systematyzuje wiedzę, podaje praktyczne zastosowanie nowych zasad.

3. Kubiczek Bożena. Sztuka zarządzania oświatą przywództwo i zarządzanie : teoria i praktyka. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016 (sygn. 114225)
     Książka przeznaczona jest dla praktykujących dyrektorów oraz stanie się ciekawą lekturą także dla tych, którzy aspirują do funkcji dyrektora i są na etapie formułowania wizji siebie w roli szefa (...). Nie jest tylko prezentacją znanych definicji i teorii zarządzania, ale próbą przeniesienia ich na grunt szkoły oraz wykorzystania we wprowadzaniu humanistycznej koncepcji zarządzania opartej na budowaniu prawdziwego przywództwa edukacyjnego (...).  Humanistyczna koncepcja zarządzania jest czynnikiem warunkującym skuteczne budowanie autonomii szkoły nastawionej na zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb uczniów i ich środowiska wychowawczego.
źródło opisu: wstęp, s. 7,9

4. Lenart Regina. Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły. Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014 (sygn. 108164)
     W książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania doskonalenia potencjału placówek szkolnych, a więc zdolności do identyfikowania, przyjmowania oraz wykorzystania wiedzy w zarządzaniu szkołą. Właściwe wykorzystanie zasobów wiedzy pomaga formułować cele rozwojowe szkoły i kontrolować ich realizację na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oświatowym. W publikacji zaprezentowano szereg cennych wskazówek i konkretnych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału szkoły. Omówiono w niej także m. in. takie zagadnienia jak:
- znaczenie wiedzy oraz jej właściwego wykorzystania w zarządzaniu oświatą,
- określenie potencjału absorpcyjnego placówki szkolnej,
- działania ukierunkowane na doskonalenie wykorzystania potencjału wiedzy.
Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących, pracowników nadzoru pedagogicznego, studentów studiów pedagogicznych i ekonomicznych.
źródło opisu: okładka książki

5. Łyszczarz Michał. Skrzyński Dariusz, Zaleśny Leszek. Przekształcenia szkół w obliczu reformy w pytaniach i odpowiedziach : harmonogram ustalania planu sieci szkół, wzory dokumentów. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2017 (sygn. 114123)
     Książka przeznaczona głównie dla jednostek samorządu, ale także dla dyrektorów placówek oświatowych. Treść związana jest z najnowszą reformą oświatową - przekształceniem i tworzeniem nowej sieci szkół. Przygotowano odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz wzory dokumentów do wykorzystania.

6. Pyżalski Jacek.  Analiza porównawcza systemów kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej szkół oraz placówek : raport syntetyczny. Wyd. 2. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, [2015] (sygn. 110629)
     Przywództwo to znaczący czynnik przekładający się na jakość funkcjonowania szkoły, i nie może go pomijać nikt, kto chciałby szkołę zmieniać, by lepiej zaspokajała ona potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Z drugiej strony nie może ono być traktowane w sposób izolowany, pomijający znaczenie innych istotnych uwarunkowań. Jest to szczególnie istotne, gdyż inne uwarunkowania (np. ramy legislacyjne) nie tylko wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie szkoły, ale też same ramy i kształt przywództwa edukacyjnego.
źródło opisu: wstęp, s. 6

7. W drodze do przywództwa edukacyjnego : wybór materiałów z projektu Przywództwo i zarządzanie w oświacie - system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. Wybór i oprac.: Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015 (sygn. 110632)
Proponowana publikacja, przeznaczona dla dyrektorów placówek oświatowych, składa się z 6 rozdziałów:
- Przywództwo w szkole/placówce.
- Zarządzanie jakością kształcenia.
- Dyrektor jako lider w szkole i środowisku.
- Zarządzanie zasobami ludzkimi.
- Zarządzanie strategiczne.
- Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

 

Oprac. Wanda Golec

Powrót do 2017