Konkurs Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Regulamin konkursu - plik pdf

                                                       Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej filia w Mińsku Mazowieckim, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Ziemi Mińskiej (MZM), Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich i Siennickim Muzeum Szkolnym oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku Mazowieckim jako Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie towarzyszącym obchodom stulecia ZNP w Mińsku Mazowieckim, jubileuszowi 150 lat Siennickich Szkół  oraz otwarciu w MZM stałej ekspozycji pt. Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?

- Jeśli chcesz opowiedzieć o swojej pracy pedagogicznej,  

- jeśli po wielu latach wciąż pamiętasz nauczyciela, który wiele dla Ciebie znaczył,                                                    

- jeśli słyszałeś prawdziwą historię o mistrzu i jego uczniach,

- jeśli masz ochotę opisać szkolne przygody swoich rodziców lub dziadków     

                                                                                                   - weź udział w konkursie!                                                                                                                                                                              

Konkurs pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego

i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cele konkursu

Zebranie i opracowanie wspomnień uczniów lub nauczycieli sprzed 1990 r., przedstawienie dziejów i realiów szkoły w minionych latach, ocalenie od zapomnienia dorobku, wartości i doświadczenia minionych pokoleń.

Prace konkursowe

1.  W konkursie preferowane będą prace:

- zawierające - oprócz wspomnień - daty i inne konkretne informacje historyczne oraz kopie dokumentów i fotografii wraz z ich rzetelnym, dotąd niepublikowanym opracowaniem,

- podkreślające znaczenie wartości etycznych bliskich nauczycielom i/lub uczniom,

- przedstawiające proces poszukiwania przez autorów informacji historycznych z różnych wiarygodnych źródeł

2.  Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji :

a)      wydrukowanej,

i/lub

b)      audiowizualnej (np. audio, skany, zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne itd.).

 Zasady uczestnictwa w konkursie

1.  Adresatem konkursu są nauczyciele i uczniowie.

2. Dorośli opisują własne doświadczenia lub wspomnienia innych. Uczniowie przeprowadzają autoryzowane wywiady.

3.  Kategorie wiekowe:

-  uczniowie szkoły podstawowej,

-  uczniowie gimnazjum,

-  uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

-  dorośli.

4. Forma pracy: dowolna (np. wspomnienia, wywiady, relacje, prezentacje multimedialne, filmy, reportaże).

5. Na konkurs można zgłosić prace wykonane samodzielnie lub przygotowane pod opieką  nauczyciela, rodzica, drużynowego itp.

Każda praca musi zawierać:

1.      Imię i nazwisko autora i/lub współautorów.

2.      Imię i nazwisko opiekuna w przypadku prac wykonanych przez uczestnika pod          

kierunkiem nauczyciela, rodzica, drużynowego itp.

3.      Tytuł.

4.      Kategorię wiekową.

5.      Dane kontaktowe (adres mailowy i nr telefonu autora/współautorów).

Składanie prac

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki (II piętro) osobiście lub listownie do 20 września 2016 r.

Kwalifikacja i nagrody

1.      Zakwalifikowane prace zostaną pokazane na wystawie w Galerii Biblioteki oraz w Muzeum Ziemi Mińskiej jako wydarzenie kulturalne towarzyszące otwarciu ekspozycji stałej pt. Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?

2.      Spośród dostarczonych prac jury wyłoni laureatów.

3.      Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się na początku października 2016 r.

4.      Prace konkursowe zostaną - za zgodą autorów - włączone do zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, Siennickiego Muzeum Szkolnego i zbiorów wystawy Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej? (MZM). Planowane jest również opublikowanie nagrodzonych prac.

5.      Organizatorzy opublikują na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim listę autorów nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę prac. Laureaci zostaną powiadomieni o czasie i miejscu wręczenia nagród.

6.      Sprawy sporne rozstrzyga Biblioteka Pedagogiczna w  porozumieniu z jury.

Informacje o konkursie:

www.minsk-maz.bpsiedlce.pl

 Kontakt i konsultacje:

Anna Popławska 25 759 36 11 lub 608577615, minsk-maz@bpsiedlce.pl

Maria Ekiel-Jeżewska, mekiel@ippt.pan.pl

 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych - plik pdf

Niniejszym oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.

2. Posiadam pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiałów przesyłanych na konkurs: Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat.

3. Przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich;

4. Z chwilą przesłania zgłoszenia udziału w konkursie i przyjęcia pracy do udziału w Konkursie przekazuję Bibliotece  Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej filii w Mińsku Mazowieckim i pozostałym Organizatorom Konkursu, bez wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie (niewyłączne) do pracy konkursowej (zwanej dalej utworem) w zakresie:

a)  utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu - wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu,

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystywanie fragmentów na wszystkich wymienionych polach eksploatacji,

c) nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,

d) umieszczenia utworu lub jego fragmentów na stronach internetowych organizatorów Konkursu, w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem, prezentowania utworu lub jego fragmentów na wystawie stałej Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej? oraz w Muzeum Siennickich Szkół, w publikacjach oraz materiałach promocyjnych związanych z tymi wystawami oraz podczas towarzyszących im imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych,

e) wszelkich innych rozpowszechnień niż określone w lit. a - d, w szczególności prezentacji, wyświetlania w trakcie konferencji, seminariów, sympozjów, na forach oraz w trakcie spotkań, wykorzystania w publikacjach naukowych,

f) przeprowadzania korekty, dokonywania skrótów i redakcji językowej tekstu pracy, wykorzystania fragmentów utworu, pod warunkiem akceptacji tych zmian przez autora,

g) przekazania majątkowych praw autorskich do wydawcy w celu publikacji utworu.

4. Utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatorów Konkursu;

5. Utwór nigdy wcześniej nie był w całości publikowany, ani nie jest rozważany do publikacji w innym miejscu;

6. Prawa autorskie osobiste do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), na potrzeby organizacji i promocji Konkursu.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora Konkursu   - zgodnie z ustawą z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.

 

.................................                                            .............................................................

    (data i miejsce)                                        (czytelny podpis uczestnika konkursu)

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych

oraz wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższą klauzulą.

 

..............................                                  .........................................................................

    (data i miejsce)                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)