Historia

Biblioteka Pedagogiczna zaspokaja głównie potrzeby naukowe, metodyczne, dydaktyczne i pedagogiczne nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania. 


Z analizy potrzeb wynika, że należy uznać bibliotekę za specyficzny typ biblioteki specjalnej, która poza realizacją pełnego programu specjalistycznego ( w zakresie pedagogiki, psychologii i socjologii) posiada również zbiory uniwersalne zaspokajające podstawowe potrzeby nauczycieli w zakresie wiedzy merytorycznej. Należy, więc traktować bibliotekę pedagogiczną nie jako centrum wiedzy pedagogicznej w dosłownym sensie sformułowania, ale szerzej - jako centrum wiedzy dla pedagogów. Takie określenie charakteru biblioteki musi znaleźć odzwierciedlenie w gromadzeniu i organizacji zbiorów. Będzie to nieustanne podkreślanie elementów specjalizacyjnych w ramach budowy uniwersalnego warsztatu bibliotecznego.


Biblioteka służy również swoją działalnością całemu lokalnemu środowisku, ludziom nie związanym z oświatą a poszukującym literatury fachowej z różnych dziedzin wiedzy.


Biblioteka zawsze dostosowuje swoją działalność do warunków obiektywnych, w jakich działa. Nie tylko upowszechnia wśród czytelników najcenniejszy dobytek naukowy i kulturalny zgromadzony w postaci księgozbioru, ale również stara się przygotować czytelników w życiu kulturalnym, oświatowym i wychowawczym oraz zachodzących przemian społecznych. W działalności uwzględnia się też indywidualne potrzeby czytelników.


Biblioteka Pedagogiczna na miarę potrzeb czytelniczych i swoich własnych możliwości dobrze spełnia powierzone jej funkcje i zadania. Świadczy o tym choćby rosnąca z roku na rok liczba czytelników i liczba wypożyczeń.


Samo istnienie Biblioteki Pedagogicznej w tak niewielkim mieście, jakim są Łosice jest bardzo ważne. Rozwój miasta, powstanie nowych szkół, nowych profili nauczania stawia przed biblioteką nowe zadania. Jest obowiązkiem jest sprostać im jak najlepiej.