Kompetencje współczesnego nauczyciela

 

„Kompetencje współczesnego nauczyciela."- Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Zbiory zwarte:

1. Arends Richard J.

Uczymy się nauczać / Richard J. Arends. - Warszawa: WSiP, 1998.

- 527 s.

2. Barański Czesław

Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli / Czesław Barański. - Warszawa : WSiP, 1986. - 125 s.

3. Barnes Douglas

Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia / Douglas Barnes. - Warszawa : WSiP, 1988.- 255s.

4. Bohusz - Szyszko Andrzej

Osobowość współczesnego nauczyciela: w świetle poglądów wychowawców młodzieży / Andrzej Bogusz - Szyszko - Wrocław : Ossolineum, 1982.- 59s.

5. Dąbrowska Teresa Elżbieta, Wojciechowska - Charlak Barbara

Między praktyką a teorią wychowania / Teresa Elżbieta Dąbrowska, Barbara Wojciechowska - Charlak. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1996.

- 191 s.

6. Denek Kazimierz

Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej / Kazimierz Denek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. - 196 s.

7. Dzierzgowska Irena

Nauczyciel kontraktowy / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna", 2001. - 40 s.

8. Edukacja aksjologiczna.

Edukacja aksjologiczna. T. 4, Wybrane problemy przekazu wartości / red. Katarzyna Olbrycht. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - 108 s.

9. Edukacja nauczycielska

Edukacja nauczycielska/ red. Franciszek Szlosek. - Radom : Politechnika Radomska, 1998. - 208 s.

10. Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata.

Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata / red. nauk. Alicja Siemak - Tylikowska, Henryka Kwiatkowska, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak", 1988. - 371.[1] s.

11. Filipowicz Franciszek

Vademecum młodego nauczyciela / Franciszek Filipowicz, Marcin Rataj. - Warszawa: WSiP, 1980. - 391. [ 1] s.

12. Gaś Zbigniew b.

Doskonalący się nauczyciel: psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : wydaw. UMCS, 2001. - 207 s.

13. Gordon Thomas

Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1998. - 395 s.

14. Hamer Hanna

Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. - Warszawa : „Veda", 1994. - 296 s.

15. Judził Irena

Rola zawodowego pedagoga szkolnego / Irena Judził. - Warszawa : WSiP, 1980. - 297. [1] s.

16. Kobyliński Władysław

ABC organizacji pracy nauczyciela / Władysław Kobyliński. - Warszawa : WSiP, 1988. - 256 s.

17. Komar Witold

Współczesność nauczyciel - perspektywy edukacji bez dogmatów? / Witold Komar. - Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak", 2000. - 387 s.

18. Kompetencje nauczyciela

Kompetencje nauczyciela: Stan, potrzeby i kierunki zmian/ red. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002. - 365 s.

19. Konińska Ewa

Wychowawca w szkole / Ewa Konińska. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 1999. - 72 s.

20. Kotarbiński Tadeusz

Sprawność i błąd: Z myślą o dobrej robocie nauczyciela. Z myślą o dobrej robocie nauczyciela / Tadeusz Kotarbiński. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1960. - 164 s.

21. Kozłowski Józef

Nauczyciel a zawód / Józef Kozłowski. - Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1966. - 213 [3] s.

22. Krawcewicz Stanisław

Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. - 170 s.

23. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej / red. Wojciech Mikołajewicz. - Kraków : „Impuls", 2001. - 291 s.

24. Legowicz Jan

O nauczycielu: Filozofia nauczania i wychowania / Jan Legowicz. - Warszawa : PWN, 1975.- 217 [3] s.

25. Lesiak - Laska Eugenia Iwona

Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych /Eugenia Iwona Lesiak - Laska. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1998. - 286. [1] s.

26. Maciaszek Maksymilian

Kształtowanie umiejętności dydaktycznych nauczyciela / Maksymilian Maciaszek. - Warszawa : PWN, 1963. - 232 s.

27. Marczuk Stanisław

Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczypospolitej: Studium z socjologii edukacji / Stanisław Marczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie. - 264 [1] s.

28. Mieszalski Stefan

O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej / Stefan Mieszalski. - Warszawa : WSiP, 1997. - 123 [1] s.

29. Mika Stanisław

Psychologia społeczna dla nauczycieli / Stanisław Mika. - Warszawa : WSiP, 1980. - 219 s.

30. Ministerstwo

Ministerstwo Edukacji Narodowej o doskonaleniu nauczycieli / oprac. Dorota Obidniak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Administracyjno - Gospodarcze, 1995. - 56 s.

31. Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych

Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych / red. Marian Ochmoński. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie instytut pedagogiki w Lublinie. - 311 [1] s.

32. Nauczyciel i Młodzież

Nauczyciel i Młodzież. Tradycje - Sytuacja -Perspektywy / red. Bogdan Suchodolski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 412 s.

33. Nauczyciele o etyce swojego zawodu

Nauczyciele o etyce swojego zawodu / oprac. Halina Kowalewska, Lucjan Porembski. - Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1971. - 225 s.

34. Nauczyciele wobec reformy edukacji

Nauczyciele wobec reform edukacji: raport z badań / Elżbieta Putkiewicz. - Warszawa : „Żak", 1999. - 170 s.

35. Nauczycieli portret własny

Nauczycieli portret własny / wybór i oprac. Henryk Jadam. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 23 s.

36. Niemiecko Bolesław

Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemiecko. - Warszawa : WSiP. 2002. - 292 s.

37. Olubiński Andrzej

Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia / Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - 206 s.

38. Osoba, edukacja, dialog T.2 / red. Maria Ledzińska, Grażyna Rudkowska, Leszek Wrona. - Kraków : Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 187 s.

39. Pachociński Ryszard

Oświata XXI wieku kierunki przeobrażeń / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1999. - 204 s.

40. Person Allen T.

Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli / Allen T. Person. - Warszawa : WSiP, 1994. - 181 s.

41. Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / red. nauk. Grażyna Miłkowska - Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. - 550 s.

42. Pielachowski Józef

Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi / Józef Pielachowski. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnicza Wydawnictwa eMPi2, 2001. - 137 s.

43. Pielachowski Józef

Trzy razy szkoła: uczniowie - nauczyciele - organizacja. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2002. - 158 s.

44. Pilch Tadeusz

Spory o szkołę. Pomiędzy wyzwaniem współczesności / Tadeusz Pilch. - Warszawa : „Żak", 1999. -

45. Realia i perspektywy reform oświatowych / red. Andrzej Bogaj. - Warszawa : Instytut badań Edukacyjnych, 1997. - 290 [1] s.

46. Strykowski Wacław

Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Stryjowska, Józef Pielachowski. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2003. - 180 s.

47. Szempruch Jolanta

Pedagogiczne kształtowanie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce / Jolanta Szempruch. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - 378 s.

48. Szewczyk Kazimierz

Wychować człowieka mądrego: Zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999. - 174 s.

49. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela / red. Krzysztof Kraszewski. - Warszawa : PWN, 1998. - 410 s.

50. Sztuka nauczania. Szkoła / red. Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : PWN, 1998. - 212 s.

51. Taraszkiewicz Małgorzata

Jak uczyć lepiej?, czyli refleksyjny praktyk w działaniu / Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa. - : Wydaw. CDN., 2002. - 179 s.

52. Tendencje w dydaktyce współczesnej / red. Kazimierz Denek, Franciszek Bereźnicki . - Toruń : Wydawnictwo Aam Marszałek, 1999. - 162 s.

53. Tuohy Dawid

Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi / Dawid tuohy. - Warszawa : PWN, 2002. - 191 s.

54. Tyrała Paweł

Metodyka wychowania: bliżej nauczycielskiej prakseologii / Paweł Tyrała. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. - 205 s

55. Włodarski Ziemowit

Wprowadzenie do psychologii / Ziemowit Włodarski, Anna Matczak. - Warszawa : WSiP, 1987. - 509 s.

56. Wokół szkoły i edukacji: Syntezy i refleksje / red. Krzysztof Rubach . - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 1998. - 101 [2] s.

57. Woodhead Martin

Dążenie ku tęczy / Martin Woodhead. - Warszawa : „Żak", 1998. - 125 s.

58. Woźniak Robert B.

Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych / Robert B. Wodniak. - Koszalin : Wydawnictwa Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, 1999. - 344s.

oprac.

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Łosicach

Powrót do Zestawienia bibliograficzne