II POWIATOWY KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Data publikacji: 27 kwietnia 2018

II POWIATOWY KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 „Gdzie są ludzie z tamtych lat,  czy czas zatarł ślad?"

Konkurs pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego

i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego.

Organizatorzy  konkursu :

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim,
  • Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim.

 

Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci i młodzieży,

- odkrywanie i rozwijanie talentów literackich wśród dzieci i młodzieży,

- propagowanie twórczości młodych literatów,

- zachęcanie dzieci i młodzieży do wyrażania emocji i poglądów poprzez twórczość literacką,

- rozbudzanie zainteresowań historią najbliższego otoczenia,

- chronienie przed zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy kształtowali naszą historię

- kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach ze szkół podstawowych  oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ze szkół powiatu mińskiego.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas 4-5 szkół podstawowych
  • uczniowie klas 6-7 szkół podstawowych
  • uczniowie klas 2-3 gimnazjum
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

3. Zadanie uczestnika konkursu polega na zredagowaniu pracy mającej charakter reportażu literackiego na temat „Gdzie są ludzie z tamtych lat,  czy czas zatarł ślad?". Do pracy można dołączyć fotografie nawiązujące do tematu.

4. Prace mogą powstać między innymi w oparciu o historie rodzinne, wspomnienia, minione zdarzenia, przedmioty, które świadczą o przeszłości.

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi  zredagowanymi  przez jednego lub dwóch autorów.

6. Objętość tekstu:  4 -15 stron maszynopisu (format A4), czcionka: Times New Roman (14).    

7. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora/autorów, podać wiek autora/autorów, klasę, nazwę szkoły, adres e-mailowy oraz imię i nazwisko opiekuna. Opiekunem może być nauczyciel lub rodzic.

 

Kryteria oceniania:

- twórczy charakter utworu,

- poprawność stylistyczna i językowa,

- poziom literacki pracy,

- samodzielność i oryginalność

 

Termin i miejsce składania prac:

Prace w wersji papierowej i elektronicznej (minsk-maz@bpsiedlce.pl) należy składać do  21 maja 2018r. na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Prace można składać osobiście lub wysłać na w/w  adres i wersję elektroniczną - mail: minsk-maz@bpsiedlce.pl .

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Jury konkursu zostanie wyłonione przez Organizatorów konkursu.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizator opublikuje na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

Laureaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu podsumowania konkursu.

 

Uwagi:

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Nadesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane.

Sprawy sporne rozstrzygają Organizatorzy.

 

Osoba do kontaktu:

Anna Popławska - Biblioteka Pedagogiczna , tel. (25) 759 36 11; minsk-maz@bpsiedlce.pl

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację wizerunku i danych osobowych:

 

 

   Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki* (wraz z imieniem i nazwiskiem) w związku z udziałem w Powiatowym konkursie literackim  pt. „Gdzie są ludzie z tamtych lat, czy czas zatarł ślad?"- organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filię w Mińsku Mazowieckim we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

   Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu wizerunku i danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.  Niniejsza zgoda:

  • nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
  • obejmuje wszystkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
  • dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych, w gazetach, telewizji, Internecie;

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

 

...................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie

i rozpowszechnianie nadesłanej pracy:

 

 

Wyrażam zgodę na udział .............................................................* w Powiatowym konkursie literackim 

pt: „Gdzie są ludzie z tamtych lat,  czy czas zatarł ślad?" organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filię w Mińsku Mazowieckim oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności poradni i biblioteki."

 

 

...................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

* imię i nazwisko autora pracy

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Powiatowym regulaminem konkursu literackiego  pt. „Gdzie są ludzie z tamtych lat,  czy czas zatarł ślad?" organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filię w Mińsku Mazowieckim oraz akceptuję jego warunki.

 

 

...................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)