VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania - 6 i 7 listopada 2018 r.

Data publikacji: 29 października 2018

 
 
 
Regulamin VII Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania

Pod patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego

oraz Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego

 

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie"

                                                                                              Zbigniew Herbert

Z okazji ogłoszenia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

oraz Rokiem Zbigniewa Herberta

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim oraz MDK

zapraszają uczniów wszystkich szkół powiatu mińskiego,

do udziału w VII Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania

CELE KONKURSU:

 

-   rozbudzanie zainteresowań literaturą i historią

-    uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

-    popularyzowanie twórczości Zbigniewa Herberta

-    kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej

-    rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich

-    rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 

-    kształtowanie kultury czytelniczej

-    rozwijanie twórczych talentów

-    stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych

-    integracja środowisk szkolnych


Zasady uczestnictwa:

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:

   kl. I - III szkoły podstawowej,

   kl. IV - VI szkoły podstawowej,

   kl. VII - VII szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum

   kl. I - III szkoły ponadgimnazjalnej,

Repertuar konkursu:

1.  Dzieci z kl. 1-6 przygotowują krótki wiersz lub opowiadanie o wydarzeniu historycznym (do 2 minut) z cyklu  książek Joanny Szarek i Jarosława Szarka „Kocham Polskę".

2. Pozostali uczestnicy (od kl. 7 szkoły podstawowej) czytają utwory poetyckie i prozatorskie Zbigniewa Herberta.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentują piękne czytanie wybranego przez siebie tekstu, a ponadto przeczytają utwór wylosowany z puli przygotowanej przez organizatorów. Teksty dotyczące wydarzeń sprzed 100 lat związanych z rocznicą odzyskania niepodległości („Odzyskana niepodległość" - Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła lub „Piłsudski do czytania"- red. Zdzisław Najder, Roman Kuźniar).

4. Prezentacje konkursowe powinny się zmieścić w granicach 2 - 3 min.

5. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć i przekazać organizatorom w dniu prezentacji:

   czytelną kopię przygotowanego tekstu,

   podpisane oświadczenie (wzór - zał. nr 1).

6. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

I - eliminacje szkolne, w ramach  których należy wyłonić:

   dwóch reprezentantów klas I - III szkoły podstawowej,

   dwóch reprezentantów klas IV - VI szkoły podstawowej,

   dwóch reprezentantów kl. VII -VIII i III gimnazjum,

   dwóch reprezentantów szkoły ponadgimnazjalnej.

II - etap międzyszkolny - przesłuchanie w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej (Czytelnia, II piętro) odbędzie się w dniach:

6 listopada 2018 r., od godz. 10.00 - szkoły podstawowe kl. I - VI;

7 listopada 2018 r., od godz. 10.00 - szk. podst. kl. VII - VIII, kl. III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

7. Podsumowanie konkursu odbędzie się 20 listopada 2018 r., o godz. 13.00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej (Czytelnia II piętro).

Zgłoszenia prosimy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2018 r. na adres:  minsk-maz@bpsiedlce.pl

 

Zgłoszenie (wzór w załączniku nr 2) powinno zawierać następujące informacje:

- imię, nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna,

-  tytuł utworu, z którego pochodzi wybrany fragment,

-  nr kontaktowy telefonu lub mail z opiekunem uczniów.

8. Oceniane będą następujące elementy prezentacji konkursowej:

-  technika czytania - płynność (potoczystość, lekkość, wartkość) mowy, stan usterek technicznych (potknięcia, wtręty, przekształcenia tekstu), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), właściwa realizacja grup spółgłoskowych, poprawny akcent; tempo czytania, respektowanie wyznaczonych granic czasowych;

-  stosowanie środków ekspresji artystycznej - pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu, głośność, natężenie głosu, mimika, ewentualny gest, tzw. intuicja artystyczna, klimat czytania;

- ogólny wyraz artystyczny - postawa, sposób trzymania tekstu, kierunek wzroku (kontakt z odbiorcą), strój, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą.

9.  W skład jury wejdą m. in. nauczyciele bibliotekarze, poloniści, teatrolodzy.

10. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

11. Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizator opublikuje na stronie internetowej  Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Laureaci zostaną powiadomieni o czasie i miejscu wręczenia nagród. Podczas finału konkursu laureaci przeczytają wybrane przez siebie utwory.

12. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.

Wszelkich informacji udziela:

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim  ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki - tel. (25) 740 50 48; tel./fax (25) 759 36 11; e-mail: minsk-maz@bpsiedlce.pl - p. Anna Popławska tel. 608 577 615

Regulamin  dostępny jest na stronie biblioteki:   www.minsk-maz.bpsiedlce.pl.

 

Zgłoszenie udziału

w VII Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania - Zał. nr 2

 

lp.

imię

(imiona)

 i nazwisko

uczestnika

klasa

nazwa i adres

szkoły

imię

i nazwisko opiekuna

tytuł utworu, z którego został wybrany    fragment do prezentacji

kontakt tel. z opiekunem uczniów

1.       

 

 

 

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:

 

Imię i nazwisko:  .............................................

Nazwa i adres szkoły: .......................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ........................................

 

w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Mińsku Mazowieckim pod nazwą:

VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.

 

Wyrażam dobrowolna zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach w celu identyfikacji uczestników konkursu, właściwemu przeprowadzeniu konkursu, wyłonieniu zwycięzców wraz z przyznaniem nagród oraz w innych celach organizacyjnych, związanych tylko i wyłącznie z przedmiotowym konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

...........................................

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka w formie zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych wykonanych podczas przedmiotowego konkursu, w ramach uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na wykorzystanie ww. danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach, Filia w Mińsku Mazowieckim, dla celów marketingowych i promocyjnych Biblioteki. Miejscami publikacji będą m.in. oficjalna strona internetowa Biblioteki, oficjalny profil Biblioteki na portalu społecznościowym (np. Facebook) prowadzony przez Bibliotekę, materiały reklamowe w formie elektronicznej (np. publikacje, newslettery, reklamy) oraz w innych mediach promujących Bibliotekę.

...........................................

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej z siedzibą 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 2 tel: 25-6441716 , mail: sekretariat@bpsiedlce.pl

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach możliwy jest pod  adresem email: z.krajewski@ckziu.siedlce.pl

3.      Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji konkursu.

4.      Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji wnioskowanych świadczeń w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.

5.      Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.

6.      Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.