III Powiatowy Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 26 kwietnia 2019

Plakat - pobierz

Regulamin konkursu - pobierz

Załącznik nr 1/ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku osoby uczestniczącej w konkursie - pobierz

Załącznik nr 2/  Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych z Klauzulą Informacyjną - pobierz

 

 

III POWIATOWY KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za  20 lat

VII Dni Powiatu Mińskiego - Konkurs pod Patronatem  Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego

 

Organizatorzy  konkursu :

Powiat Miński, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim.

Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci i młodzieży,

- odkrywanie i rozwijanie talentów literackich wśród dzieci i młodzieży,

- propagowanie twórczości młodych literatów,

- zachęcanie dzieci i młodzieży do kreatywności,

- promocja Powiatu Mińskiego.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach ze szkół podstawowych  oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadpodstawowej ze szkół powiatu mińskiego.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,

- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,

- uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i 3 gimnazjum,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3. Zadanie uczestnika konkursu polega na zredagowaniu pracy na temat „Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za 20 lat",  uwzględniającą  wizję młodego pokolenia w kreowaniu przyszłości powiatu mińskiego.

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnie  zredagowanymi.

5. Objętość tekstu:  2 -5 stron maszynopisu (format A4), czcionka: Times New Roman (14).    

6. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać klasę, nazwę szkoły, adres e-mail lub nr telefonu do kontaktu w sprawie wyników konkursu oraz imię i nazwisko opiekuna, którym może być nauczyciel lub rodzic.


Kryteria oceniania:

- twórczy charakter utworu,

- poprawność stylistyczna i językowa,

- poziom literacki pracy,

- samodzielność i oryginalność.

Termin i miejsce składania prac:

Prace w wersji papierowej i elektronicznej (minsk-maz@bpsiedlce.pl) należy składać osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do  10 maja 2019 r. na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Decyduje data wpływu pracy do Biblioteki.


Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Jury konkursu zostanie wyłonione przez Organizatorów konkursu.

2. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

3. Wybrane prace konkursowe są planowane do wydania jako jubileuszowa publikacja Powiatu Mińskiego.

4. Laureaci zostaną zaproszeni mailowo lub telefonicznie na Galę wręczenia nagród, która  odbędzie się 7.06.2019 r.
w Klubie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 250/56.

5. Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizatorzy opublikują na stronach internetowych: Powiatu Mińskiego,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim.

6. Sprawy sporne ostatecznie rozstrzygają Organizatorzy konkursu.

 

Prawa autorskie:

1. Realizacja konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

2. Przekazanie pracy literackiej na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika i opiekuna prawnego
autora pracy oświadczenia (załącznik nr 2) o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach:

- druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie,

- upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia,
np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,

- prezentowanie prac na wystawach, spotkaniach, konferencjach itp. pozostających z celami konkursu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

Uwagi:

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

2. Nadesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane.

 

Osoby do kontaktu:

- Anny Popławska - Biblioteka Pedagogiczna, tel. 25 759 36 11; minsk-maz@bpsiedlce.pl

- Grażyna Zajdel-Padzik - Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży uzdolnionej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Mińsku Mazowieckim, tel. 25 756 40 05; sekretariat@poradniamm.edu.pl

- Urszula Soroka - Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, tel. 25 756 40 83; kultura@powiatminski.pl