Konkurs Pięknego Czytania - 6 i 7 listopada 2019 r.

Data publikacji: 04 października 2019

Do pobrania: Regulamin, oświadczenie (zał. 1), zgłoszenie (zał. 2), plakat      

 

                                            Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania

pod patronatem

Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego

 

„Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje".

                                                                                             Gustaw Herling-Grudziński


W roku 2019 czytamy

prozę Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

i  utwory Stanisławy Gujskiej

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim,

oraz Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

zapraszają uczniów wszystkich szkół powiatu mińskiego,

do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania

 

CELE KONKURSU:

© rozbudzanie zainteresowań literaturą i historią

© popularyzowanie twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

© popularyzowanie twórczości Stanisławy Gujskiej

© kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej

© rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich

© rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

© kształtowanie kultury czytelniczej

© rozwijanie twórczych talentów

© stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych

© integracja środowisk szkolnych


Zasady uczestnictwa:

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

   kl. I - V szkoły podstawowej,

   kl. VI - VIII szkoły podstawowej,

   szkoły  średnie,

Repertuar konkursu:

1. Dzieci z kl. I-V  szkoły podstawowej przygotowują wiersz lub fragment prozy autorstwa Stanisławy Gujskiej.

2. Pozostali uczestnicy (kl. VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły średnie) czytają fragmenty prozy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentują piękne czytanie wybranego przez siebie tekstu, a ponadto przeczytają utwór wylosowany z puli przygotowanej przez organizatorów.

4. Prezentacje konkursowe powinny się zmieścić w granicach 2 - 3 min.

5. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć i przekazać organizatorom w dniu prezentacji:

 -  czytelną kopię przygotowanego tekstu,

 -  podpisane oświadczenie (wzór - zał. nr 1).

6. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

I - eliminacje szkolne, w ramach  których należy wyłonić:

   trzech reprezentantów klas I -V szkoły podstawowej,

   trzech reprezentantów klas VI - VIII szkoły podstawowej,

   trzech reprezentantów szkoły średniej.

II - etap międzyszkolny - przesłuchanie w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej (Czytelnia, II piętro) odbędzie się w dniach:

 - 6 listopada 2019 r., od godz. 10.00 - szkoły podstawowe kl. I - V;

 - 7 listopada 2019 r., od godz. 9.00 - szk. podst. kl. VI - VIII, a od godz. 13.00 szkoły średnie.

7. Podsumowanie konkursu odbędzie się 19 listopada 2019 r., o godz. 13.00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej (Czytelnia II piętro).


Zgłoszenia prosimy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2019 r. na adres:  minsk-maz@bpsiedlce.pl

Zgłoszenie (zał. nr 2) powinno zawierać następujące informacje:

-  imię, nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna,

-  tytuł utworu,

-  nr kontaktowy telefonu z opiekunem uczniów.

8. Oceniane będą następujące elementy prezentacji konkursowej:

- technika czytania - płynność (potoczystość, lekkość, wartkość) mowy, stan usterek technicznych (potknięcia, wtręty, przekształcenia tekstu), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), właściwa realizacja grup spółgłoskowych, poprawny akcent; tempo czytania, respektowanie wyznaczonych granic czasowych;

- stosowanie środków ekspresji artystycznej - pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu, głośność, natężenie głosu, mimika, ewentualny gest, tzw. intuicja artystyczna, klimat czytania;

- ogólny wyraz artystyczny - postawa, sposób trzymania tekstu, kierunek wzroku (kontakt z odbiorcą), strój, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą.

9. Jury powołane przez Organizatorów przyzna w poszczególnych kategoriach dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

10. Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizator opublikuje na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Laureaci zostaną powiadomieni o czasie i miejscu wręczenia nagród. Podczas finału konkursu laureaci przeczytają wybrane przez siebie utwory.

11. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.

 

Wszelkich informacji udziela:

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim  ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki - tel. (25) 740 50 48; tel./fax (25) 759 36 11; e-mail: minsk-maz@bpsiedlce.pl -  p. Anna Popławska tel. 608 577 615