IX Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

Data publikacji: 23 października 2020

Regulamin IX Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania

pod patronatem Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego

 

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą".

Papież Jan Paweł II

 

W roku 2020 czytamy utwory papieża Jana Pawła II i Marii Konopnickiej

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim,

oraz Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

zapraszają uczniów wszystkich szkół powiatu mińskiego,

do udziału w IX Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania

 

CELE KONKURSU:

 • rozbudzanie zainteresowań literaturą i historią
 • popularyzowanie twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II
 • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej
 • kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej
 • rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
 • kształtowanie kultury czytelniczej
 • rozwijanie twórczych talentów
 • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych
 • integracja środowisk szkolnych


Zasady uczestnictwa:

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

 • kl. I - V szkoły podstawowej,
 • kl. VI - VIII szkoły podstawowej,
 • szkoły średnie,

Repertuar konkursu:

1. Dzieci z kl. I-V  szkoły podstawowej przygotowują wiersz lub fragment prozy autorstwa Marii Konopnickiej.

2. Pozostali uczestnicy (kl. VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły średnie) czytają utwory lub fragmenty  tekstów  Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II (publicystyka, homilie, przemówienia).

3. Prezentacje konkursowe powinny się zmieścić w granicach 3 minut.

4. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć lub przesłać skan organizatorom podpisane oświadczenie (wzór - zał. nr 1).

5. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

I - eliminacje szkolne (w formie stacjonarnej), w ramach  których należy wyłonić:

 • dwóch reprezentantów klas I -V szkoły podstawowej,
 • dwóch reprezentantów klas VI - VIII szkoły podstawowej,
 • dwóch reprezentantów szkoły średniej.

II - etap międzyszkolny - z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z SARS-CoV-2 odbędzie się w formie online - laureaci eliminacji szkolnych mają za zadnie nagrać swoją prezentację z obrazem w orientacji poziomej oraz dźwiękiem (nagranie nie powinno zawierać żadnych cięć montażowych).

Zgłoszenia do etapu międzyszkolnego prosimy przesyłać e-mailem do 30 października 2020 r. na adres:  minsk-maz@bpsiedlce.pl. Do przesłania pliku większego niż 150 MB można wykorzystać platformę WeTransfer.com

Zgłoszenie (zał. nr 2) powinno zawierać następujące informacje:

-        imię, nazwisko uczestnika, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna,

-        tytuł utworu,

-        nr kontaktowy do opiekuna uczniów,

-        plik wideo z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie będzie miała wpływu na ocenę).

6. Oceniane będą następujące elementy prezentacji konkursowej:

-        technika czytania - płynność (potoczystość, lekkość, wartkość) mowy, stan usterek technicznych (potknięcia, wtręty, przekształcenia tekstu), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), właściwa realizacja grup spółgłoskowych, poprawny akcent; tempo czytania, respektowanie wyznaczonych granic czasowych;

-        stosowanie środków ekspresji artystycznej - pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu, głośność, natężenie głosu, mimika, ewentualny gest, tzw. intuicja artystyczna, klimat czytania;

-        ogólny wyraz artystyczny - postawa, sposób trzymania tekstu, strój, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą.

7. Jury powołane przez Organizatorów przyzna w poszczególnych kategoriach dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  18 listopada 2020 r. Wyniki konkursu wraz z nagrodzonymi prezentacjami Organizator opublikuje na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim oraz na jej profilu facebookowym. Laureaci zostaną powiadomieni o czasie i miejscu odbioru nagród.

9. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury. 

Wszelkich informacji udziela:

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim  ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki - tel. (25) 740 50 48; tel./fax (25) 759 36 11; e-mail: minsk-maz@bpsiedlce.pl -  p. Anna Popławska tel. 608 577 615