X Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

Data publikacji: 06 października 2021

Pliki do pobrania: Regulamin, oświadczenie (zał. 1), zgłoszenie (zał. 2), plakat .
      

 Regulamin X Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania

                              pod Patronatem Starosty Mińskiego

Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić.

Stanisław Lem

 

Z okazji ogłoszenia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

oraz Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

zapraszają do udziału

w X Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Prozy Stanisława Lema

 

CELE KONKURSU:

 

©    rozbudzanie zainteresowań literaturą

©    popularyzowanie twórczości Stanisława Lema

©    rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich

©    kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości

©    kształtowanie kultury czytelniczej

©    rozwijanie twórczych talentów

©    dbałość o kulturę słowa

©    stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych

©    integracja środowisk szkolnych

Zasady uczestnictwa:

1.      Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

   kl. I - III szkoły podstawowej,

   kl. IV - VI szkoły podstawowej,

   kl. VII - VIII szkoły podstawowej,

   szkoły średnie.

2.       Repertuar konkursu stanowią utwory prozatorskie Stanisława Lema.

3.      Uczestnik konkursu przygotowuje piękne czytanie wybranego przez siebie fragmentu prozy Stanisława Lema.

4.      Prezentacje konkursowe powinny się zmieścić w granicach 3 min.

   Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć i przekazać organizatorom w dniu prezentacji podpisane oświadczenie (wzór zał. nr 1).

5.     Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

I - eliminacje szkolne, w ramach  których należy wyłonić:

   dwóch reprezentantów klas I - III szkoły podstawowej,

   dwóch reprezentantów klas I V- VI szkoły podstawowej,

   dwóch reprezentantów klas VII - VIII szkoły podstawowej,

   trzech reprezentantów szkoły średniej.

II - etap międzyszkolny - przesłuchanie w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej (Czytelnia, II piętro) odbędzie się w dniach:

15 listopada  2021r., od godz. 9.00 - kl. I-III szkoły podstawowej,

15 listopada  2021r., od godz. 11.00 - kl. IV-VI szkoły podstawowej,

16 listopada 2021 r., od godz. 9.00 - kl. VII-VIII szkoły podstawowej,

16 listopada 2021 r., od godz. 12.00 - szkoły średnie.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z SARS-CoV-2

II - etap międzyszkolny może odbyć się w formie online - laureaci eliminacji szkolnych  zobowiązani będą nagrać swoją prezentację z obrazem w orientacji poziomej oraz dźwiękiem (nagranie nie powinno zawierać żadnych cięć montażowych). Do przesłania pliku większego niż 150 MB można wykorzystać platformę WeTransfer.com. Plik wideo z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie będzie miała wpływu na ocenę). Zgłoszeni uczestnicy zostaną poproszeni o przysłanie prezentacji konkursowej do 12 listopada na adres: minsk-maz@bpsiedlce.pl.  Informacja o zmianie formy przesłuchania będzie również zamieszczona na stronie biblioteki.

6.     Laureaci zostaną powiadomieni o czasie i miejscu odbioru nagród.

Zgłoszenia prosimy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2021 r. na adres:  minsk-maz@bpsiedlce.pl

Zgłoszenie (wzór zał. nr 2) powinno zawierać następujące informacje:

-  imię, nazwisko uczestnika, a w przypadku, gdy jest on uczniem, również; klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna,

-  tytuł utworu, z którego pochodzi wybranych fragment,

-  nr kontaktowy telefonu z opiekunem uczniów.

7.     Oceniane będą następujące elementy prezentacji konkursowej:

-  technika czytania - płynność (potoczystość, lekkość, wartkość) mowy, stan usterek technicznych (potknięcia, wtręty, przekształcenia tekstu), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), właściwa realizacja grup spółgłoskowych, poprawny akcent; tempo czytania, respektowanie wyznaczonych granic czasowych;

-  stosowanie środków ekspresji artystycznej - pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu, głośność, natężenie głosu, mimika, ewentualny gest, tzw. intuicja artystyczna, klimat czytania;

-  ogólny wyraz artystyczny - postawa, sposób trzymania tekstu, kierunek wzroku (kontakt z odbiorcą), strój, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą.

8.      W skład jury wejdą m. in. nauczyciele bibliotekarze, poloniści.

9.      Jury przyzna w poszczególnych kategoriach dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

10.     Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizator opublikuje na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Laureaci zostaną powiadomieni o czasie i miejscu wręczenia nagród. Podczas finału konkursu laureaci przeczytają wybrane przez siebie fragmenty prozy Stanisława Lema.

11.      Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.

 

Wszelkich informacji udzielają:

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim  ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 740 50 48; tel./fax (25) 759 36 11; e-mail: minsk-maz@bpsiedlce.pl