Powiatowy konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 16 czerwca 2017

Dnia 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się posiedzenie jury na zakończenie POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Nie jestem robotem - potrafię myśleć i mądrze wybierać". Na konkurs wpłynęło 39 prac, autorami prac konkursowych było 43 uczniów.  Jury - w składzie: Stanisława Gujska- przewodnicząca, Alicja Dębowska, Iwona Krasuska, Joanna Gajda, Grażyna Zajdel-Padzik, Anna Popławska, wyłoniło laureatów i wyróżniło następujące osoby:

klasy III-IV szk. podst.

1. Maja Magdoń - Szkoła Podstawowa w Grzebowilku, op. Magdalena Pietka

Wyróżnienie: Marta Korzeń - Szkoła Podstawowa w Cegłowie, op. Małgorzata Borut

Wyróżnienie: Zofia Kurowska - Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, op. Lidia Wierzbicka

Wyróżnienie: Wiktoria Jóźwicka - Szkoła Podstawowa w Sulejówku, op. Karolina Jóźwicka

 

klasy V-VI szk. podst.

1. Adrianna Szostak - Szkoła Podstawowa nr 5 w Mrozach, op. Iwona Jagodzińska

2. Franciszek Sierhej - Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, op. Izabela Szczepanik

3. Magdalena Ostrowska - Szkoła Podstawowa w Ładzyniu, op. Urszula Młoduchowska

Wyróżnienie: Dominika Wójcik - Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, op. Krystyna Osińska

Wyróżnienie: Piotr Karłowicz - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Maz., op. Beata Araźna

 

klasy I- III gimn.

1. Jakub Szerszenowicz - Gimnazjum Miejskie Nr 3 w Mińsku Maz., op. Monika Jaremko

2. Edyta Lubaszka - Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mińsku Maz., op. Izabela Saganowska

2. Dominika Kujawska - Gimnazjum w ZS w Hucie Mińskiej op. Anna Woźniak

3. Julia Wójcik i Paulina Pękała - Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Mińsku Maz., op. Agnieszka Kożuchowska

 

Klasy I-III szk. ponadgimn. 

1. Katarzyna Korkosz - GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz., op. Aneta Korkosz  

 

 

 POWIATOWY KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 „Nie jestem robotem - potrafię myśleć i mądrze wybierać"

REGULAMIN  

Organizatorzy  konkursu :

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

 Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci i młodzieży,

- odkrywanie i rozwijanie talentów literackich wśród dzieci i młodzieży,

- propagowanie twórczości młodych literatów,

- zachęcanie dzieci i młodzieży do wyrażania emocji i poglądów poprzez twórczość literacką,

- kształtowanie umiejętności psychologicznych i społecznych niezbędnych do radzenia sobie z presją otoczenia.

 Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach ze szkół podstawowych  oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ze szkół powiatu mińskiego.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas 3-4 szkół podstawowych
  • uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych
  • uczniowie klas 1-3 gimnazjum
  • uczniowie klas 1 -2 szkół ponadgimnazjalnych

3. Zadanie uczestnika konkursu polega na napisaniu opowiadania na temat Nie jestem robotem - potrafię myśleć i mądrze wybierać". Mile widziane ilustracje wykonane przez autorów dowolną techniką.

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi  zredagowanymi  przez jednego lub dwóch autorów.

5. Objętość tekstu:  4-15 stron maszynopisu (format A4), czcionka: Times New Roman (14).    

6. Ilustracje muszą być wykonane samodzielnie, dowolną techniką plastyczną.

7. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora/autorów. Dodatkowo należy dołączyć dane zawierające: wiek autora/autorów,  nazwę szkoły, adres e-mailowy oraz imię i nazwisko opiekuna. Opiekunem może być nauczyciel lub rodzic.

 Kryteria oceniania:

- twórczy charakter utworu,

- poprawność stylistyczna i językowa,

- poziom literacki pracy,

- samodzielność i oryginalność.

 Termin i miejsce składania prac:

Prace w wersji papierowej należy składać do  13 czerwca 2017 na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Prace można składać osobiście lub wysłać na w/w  adres.

 Rozstrzygnięcie konkursu:

Jury konkursu zostanie wyłonione przez Organizatorów konkursu.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizator opublikuje na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

Podsumowanie konkursu odbędzie się  21 czerwca 2017 w godz. 13.00 - 14.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a.

 Uwagi:

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Nadesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane.

Sprawy sporne rozstrzygają Organizatorzy.

 

Osoba do kontaktu:

Anna Popławska - Biblioteka Pedagogiczna , tel. (25) 759 36 11

 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

 

 

   „Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy, w związku z udziałem w powiatowym konkursie literackim  pt: „Nie jestem robotem - potrafię myśleć i mądrze wybierać" -  organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filię w Mińsku Mazowieckim, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

   Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania".

 

 

...................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie

i rozpowszechnianie nadesłanej pracy:

 

 

   „Wyrażam zgodę na udział .............................................................* w powiatowym konkursie literackim  pt: „Nie jestem robotem - potrafię myśleć i mądrze wybierać" organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filię w Mińsku Mazowieckim oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności poradni                    i biblioteki."

 

 

...................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

* imię i nazwisko autora pracy

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

 

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z powiatowym regulaminem konkursu literackiego  pt: „Nie jestem robotem - potrafię myśleć i mądrze wybierać" organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filię w Mińsku Mazowieckim oraz akceptuję jego warunki."

 

 

...................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)