Nr 44

NR 44 (2011)

Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPi , 2010

      Książka została napisana z myślą o nauczycielach i ich codziennej pracy, ale także o wszystkich, którzy są ciekawi,  jak odnieść w życiu sukces. Zaprezentowane techniki mogą pomóc w doskonaleniu warsztatu zawodowego pedagogów, ale też  mogą być zastosowane w różnych sytuacjach  nie zawsze związanych ze szkołą. Autorka omawia zagadnienia dotyczące radzenia sobie z roszczeniowym rodzicem, konfliktami szkolnymi, trudnym uczniem a także sposobów dokonywania przemiany siebie, budowania własnego potencjału i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Nauczyciele znajdą również materiały na temat skutecznej komunikacji , odpowiedniej autoprezentacji i efektywnych wystąpień publicznych.  Publikacja zawiera także propozycje scenariuszy zajęć na temat twórczego myślenia  i motywowania uczniów oraz bibliografię do omawianych zagadnień.

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno - zawodowym ? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania . - Warszawa : Difin, 2010

       Publikacja została opracowana z myślą o doradcach zawodowych, psychologach, pedagogach i trenerach pracujących z uczniami metodą warsztatową w ramach działań doradczych prowadzonych przez szkoły. Opracowane i zaprezentowane ćwiczenia, gry i zabawy mają na celu  wspierać uczniów w procesie rozwoju osobistego i samodzielnego projektowania drogi edukacyjnej i zawodowej. Według autorki  najważniejsze jest ukierunkowanie uczestników zajęć na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości  i pokonywanie barier, które przeszkadzają w optymalnym rozwoju. W książce znajdziemy opis warsztatu pracy doradcy zawodowego, który umożliwi mu pełne odtworzenie prezentowanych zajęć i skorzystanie z zaplecza metodycznego w postaci kwestionariuszy i materiałów zawartych  załącznikach.

Jak oglądać filmy z młodzieżą : film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce / Dawid Bałutowski . - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

      Prezentowana książka jest skierowana do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz dla bibliotekarzy, którzy lubią filmy i próbują zastosować  je w swojej pracy. Praca z filmem może być niezwykłą przygodą i ożywieniem w codziennym funkcjonowaniu zawodowym. Spotkania filmowe mogą dostarczać radości i przyjemności nie tylko naszym uczniom ale także i nam, zwłaszcza jeśli interesujemy się filmem. Połączenie pracy z pasją albo chociaż  przyjemnością jest doskonałym lekiem uodparniającym na panoszące się wszędzie wypalenie zawodowe. Książka może być też cenną wskazówką dla wszystkich rodziców, którzy chcą oglądać filmy razem ze swoimi dziećmi a potem o nich porozmawiać. Autor skupia się na wykorzystaniu filmu fabularnego w szkole, w pracy z młodzieżą, udziela wskazówek na co zwracać uwagę, a czego się wystrzegać , przedstawia propozycje do zastosowania na zajęciach z grupą.

Czy dorastanie musi być trudne? / Lucyna Bakiera. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009

      Niniejsza praca ma na celu przybliżenie wiedzy na temat dorastania i wskazanie obszarów  realnie i potencjalnie problemowych z perspektywy nastolatków  ich rodziców i nauczycieli. Istotne wydaje się przełamanie mitów o dorastaniu aby podjąć skuteczne działania wychowawcze. Trudności tego okresu dotyczą wszystkich sfer życia młodego człowieka.  Autorka pokazuje te trudności, ale przedstawia je jako normalne i rozwojowe, wyjaśnia, obala  mity i w  sposób wyważony buduje zrozumienie, nie straszy lecz uspokaja. Książka zawiera rzetelną informację o zmianach zachodzących w życiu młodych ludzi, podaną w sposób logiczny i uporządkowany. Z drugiej strony jest także poradnikiem jak dorośli mogą na te zmiany reagować i które reakcje pomagają, a które przeszkadzają w rozwoju i układaniu wzajemnych relacji. Praca zawiera mini słownik i obszerną  bibliografię.

Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi, 2009

       Problematyka prezentowanej książki dotyczy kompleksowego organizowania procesu poradnictwa zawodowego dla młodzieży na poziomie gimnazjum. Proponowany program umożliwia racjonalne i systematyczne przygotowanie się do podjęcia ważnej decyzji życiowej dla młodego człowieka,  jaką jest wybór zawodu.  Publikacja skierowana jest do dyrektorów, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli  i wychowawców, a także do rodziców. Umożliwia planowe i aktywne wprowadzenie do pracy szkoły innowacyjnych strategii działań  zawodoznawczych i korzystnie wpłynie na ogólny poziom edukacji młodzieży a także wzmocni prestiż społeczny szkoły w środowisku lokalnym. W załącznikach książka zawiera cenne materiały, propozycje do wykorzystania: kwestionariusze ankiet,  testy, scenariusze  oraz wybór  literatury dla nauczycieli, dla rodziców i dla uczniów.

Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

      Książka napisana jest z żarliwym zaangażowaniem, a jednocześnie oparta na bardzo głębokiej wiedzy psychologicznej i medycznej. Autor, znany amerykański psycholog dziecięcy, swoją pracę badawczą rozpoczął od wychowywania własnego autystycznego syna. Długoletnia praktyka pozwoliła mu na sformułowanie zaskakujących wniosków, które podważyły istniejące opinie na temat zaburzeń rozwojowych, które stały się swoistą epidemią naszych czasów. W kolejnych rozdziałach książki  przedstawiona jest wiedza na temat biologicznych uwarunkowań tychże zaburzeń, z której wynika że można je skutecznie leczyć. Publikacja zawiera plan postępowania z dzieckiem dla rodziców i specjalistów.

Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa /  pod. red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej.  - Kielce : Wydawnictwa Pedagogiczne ZNP,  cop. 2009       

      Prezentowana publikacja jest odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie nauczycieli i rodziców edukacją sześciolatków w szkole. Autorki opracowały szczegółowo zagadnienie rozwoju dziecka sześcioletniego oraz metody i formy pracy z nim a także przejawy aktywności właściwe dla tego wieku. Dodatkowo zwrócono uwagę na warunki, w jakich ta edukacja ma przebiegać. Ważnym elementem związanym z obniżeniem progu szkolnego jest również ujęta w pracy tematyka dotycząca diagnozowania rozwoju dziecka. W książce autorki prezentują najnowsze tendencje w edukacji dziecka oraz podkreślają rolę rodziców i nauczycieli w pracy szkoły. Całość uzupełnia wybór bibliografii przydatnej w pracy z dzieckiem sześcioletnim.

Tajemnica księgi : tropami współczesnej fantastyki dla dzieci  i młodzieży / Weronika Kostecka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010

      Omawiana publikacja to  propozycja dla rodziców,  nauczycieli i bibliotekarzy, którzy szukają inspiracji do dyskusji z młodymi czytelnikami na temat książek i przyjemności czytania. Autorka analizuje lubiane przez dzieci i młodzież powieści fantastyczne, przedstawia bohaterów niezwykłych ksiąg, przygląda się okolicznościom w jakich te księgi powstały i pokazuje magiczne biblioteki. Książka zainteresuje wszystkich , którzy lubią wędrówki po baśniowym świecie literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pozwoli na refleksję  nad stwierdzeniem, czy w świecie, w którym nowoczesna technologia ułatwia nam życie, słowo drukowane może jeszcze zafascynować młodego czytelnika i mieć na niego jakikolwiek wpływ? Zamieszczona w książce obszerna bibliografia będzie pomocna przy opracowaniach na temat współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży.

                                              Wybrała i opracowała Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2011