Nr 46

NR 46 (2011)

Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  cop. 2010

     W opinii potocznej ludzie zdolni uczą się szybko i efektywnie, jest to tylko częściowa prawda, gdyż jak wynika z badań osób wybitnie uzdolnionych, sukces osiągają ludzie z odpowiednią strukturą osobowości i motywacji pozwalającą na długotrwały  wysiłek i pracę. A uzdolnienia ułatwiają osiągnięcie założonych celów, ale tego nie gwarantują. Uczniowie zdolni są w grupie dzieci i młodzieży  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka  jest twórcą programów kształcenia w zakresie pedagogiki zdolności i twórczości, w  publikacji opisuje jak zaspokoić  te potrzeby. W szczegółowy sposób omawia zagadnienia zdolności. Przedstawia metody identyfikacji osób zdolnych, zagrożenia rozwojowe, które mogą ich dotyczyć. Wyjaśnia dlaczego część z nich może mieć problemy w uczeniu się. Omawia koncepcje kształcenia uczniów zdolnych i podaje przykłady programów edukacyjnych rozwijających zdolności twórcze. Przedstawia także charakterystykę nauczyciela ucznia zdolnego, jako osoby o szczególnych cechach osobowości. Opisuje  jak  w Polsce i na świecie zagadnienie zdolności  jest regulowane w ustawach oświatowych.

Małe dzieci wielkie talenty : rozpoznawanie i wspieranie uzdolnień w wieku szkolnym / Cornelia Nitsch. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ABA, 2008

      Poradnik przeznaczony dla rodziców i nauczycieli zawiera praktyczne wskazówki jak określić mocne strony dziecka, jak wspierać jego rozwój, nie stawiając  mu przy tym zbyt wysokich wymagań. Poradnik definjuje  co to jest talent, jak go odkryć, określić: czy jest to wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna, czy logiczne myślenie, talent językowy, muzykalność czy talent artystyczny. Do poszczególnych dziedzin rodzice otrzymuj w publikacji propozycje rozwiązań wzmacniania kreatywności i uzdolnień dziecka.

O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa. - Kraków : Fraszka Edukacyjna, 2010

      Autorka charakteryzuje szkołę XXI wieku na przykładzie siedmiu historii polskich uczennic i uczniów, którzy rozwinęli swoje talenty i zdolności dzięki nauczycielom i dyrektorom, którzy swoją pracą wspierali ich rozwój. Opowieści o doświadczeniach Siedmiorga Wspaniałych podobnie jak w amerykańskim westernie i japońskim filmie Siedmiu samurajów mają pokazać jak bez walki  można zbudować taki ład w szkole, który pozwoli wszystkim rozwijać swe indywidualne skrzydła. Książka zawiera wiele konkretnych rozwiązań jak pracować w szkole, jak przygotować i poprowadzić interesującą lekcję, by wszyscy na niej skorzystali, żeby było nowocześnie, przyjaźnie na miarę oczekiwań i potrzeb dzieci i młodzieży.

Rozwijanie wielorakich zdolności człowieka : wybrane zagadnienia / red. Małgorzata Suświłło. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

      Prezentowane w niniejszej pozycji opracowania są różnorodn i pokazują szerokie spojrzenie na problem wielorakich zdolności człowieka. W pierwszych czterech  rozdziałach autorki opisują możliwości rozwoju dzieci w zakresie zdolności muzycznych. Cztery kolejne rozdziały poświęcone są  twórczości osób niepełno-sprawnych. Dwa kolejne opisują model zdolności człowieka rozwijających ciało i głos, poszukując oparcia w teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. W ostatnim rozdziale przedstawione jest podejście do zdolności z punktu widzenia ekologii człowieka. Książka przeznaczona dla studentów pedagogiki, dla nauczycieli i pedagogów nauczania specjalnego oraz dla animatorów kultury.   

Zdolności, talent, twórczość. T. 1-2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

      W listopadzie 2007 roku przedstawiciele państw członkowskich UE uchwalili rezolucję związaną  z kształceniem uczniów zdolnych, w której wskazano konieczność opracowania skutecznych strategii kształcenia oraz zabezpieczenie możliwości finansowania tych projektów skierowanych na kształcenie i wspieranie rozwoju osób zdolnych. Dlatego tak ważna  jest niniejsza prezentowana dwutomowa publikacja poświęcona problematyce zdolności  i twórczości. W tomie pierwszym autorzy artykułów opisują między innymi: miejsce nauczyciela w systemie edukacji uczniów zdolnych, odpowiadają na pytanie czy zdolności gwarantują sukces szkoły, przedstawiają problemy rozwojowe osób zdolnych. W tomie drugim artykuły podzielone są na trzy rozdziały, w których autorzy poruszają następujące problemy: kształcenie zdolności muzycznych, twórczą aktywność plastyczną dzieci oraz pracę z uczniem zdolnym.

Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009

     Książka pozwala z dystansu spojrzeć na polską szkołę w kontekście makroeuropejskim, zmusza do refleksji i do stawiania trudnych pytań, na które nie ma prostych odpowiedzi. Autor wrogów utalentowanych uczniów upatruje w obecnie funkcjonującym systemie oświaty, uważa że we współczesnej szkole utalentowany uczeń bardzo często nie zostaje rozpoznany, opisany i doceniony.  Autor  opisuje zjawiska negatywne, kreśli wizje przyszłej szkoły, apeluje o nowoczesną  edukację i nowe zasady, w której utalentowany uczeń spotka w szkole utalentowanego twórczego nauczyciela a wyzwanie cywilizacji informacyjnej wymuszą nową filozofię edukacji i zbudowania na nowo podstawowych zasad szkoły. 

Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Irena Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,  cop. 2008

       W procesie dydaktyczno-wychowawczym na pierwszym etapie kształcenia zintegrowanego w szkolne indywidualne potrzeby  i możliwości rozwojowe  każdego dziecka są najważniejsze. Prezentowana publikacja jest próbą zwrócenia uwagi  szczególnie pedagogom i rodzicom na problem, który pojawił się w kontekście obniżenia wieku szkolnego do 6 lat oraz szerszego objęcia edukacją przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat. Nauczanie początkowe według programu ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz wcześniejsze rozpoznawanie i rozwój uzdolnień najmłodszych uczniów, niezależnie od statusu materialnego i zapobiegliwości rodziców. Publikacja ma charakter teoretyczno-metodyczny podzielona jest na trzy części. W pierwszej części pod tytułem  Dziecko zdolne i twórcze w szkole, zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki zdolności. W drugiej pokazano możliwości wspierania rozwoju zdolności uczniów w praktyce edukacyjnej, w części trzeciej  zamieszczono propozycję rozwiązań praktycznych. Opracowanie adresowane jest do nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych i rodziców najmłodszych uczniów.

                                              Wybrała i opracowała Anna Popławska

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2011