Nr 42

Nr 42 (2010)

Poradnictwo pedagogiczne: przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skłabania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2009

Książka obejmuje ogólne zagadnienia teoretyczne związane z poradnictwem dydaktyczno- wychowawczym, realizowanym w wymiarze edukacyjnym w kontekście dojrzałości szkolnej, niepowodzeń i trudności wychowawczych czy problematyki wspomagania pedagogicznego. Autorka omówiła podstawowe rodzaje poradnictwa, których celem jest optymalizacja procesu wychowania dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym działania realizowane w układzie relacji międzyosobowych jak i w ramach systemu instytucji współpracujących ze środowiskiem wychowawczym. Opisane zostały także wybrane aspekty poradnictwa w ujęciu pedagogicznym, których znajomość jest niezbędna w procesie przygotowania zawodowego. Publikacja zaopatrzona jest w obszerną bibliografię i aneksy w których czytelnik znajdzie materiały pomocnicze do badań i diagnozowania w pedagogice.

Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009

Problem uzależnień we współczesnym świecie rozszerzył się nie tylko za sprawą większego nasilenia nadużywania alkoholu i narkotyków. Zachodzące  przemiany w tej dziedzinie stały się inspiracją niniejszego opracowania. Zaprezentowano nowe aspekty istniejących wcześniej uzależnień jak i nowych takich jak: pracoholizm, interholizm, seksoholizm, uzależnienie od jedzenia czy telefonów komórkowych. Opracowanie to jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców  zainteresowanych problematyką uzależnień. Na uwagę zasługuje przybliżenie zagadnienia prawnych możliwości postępowania z osobami uzależnionymi.

Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Witold Klaus. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

Zagadnienie przestępczości, a szczególnie przestępczość nieletnich, to w ostatnich czasach temat niezwykle popularny w przestrzeni publicznej. Prezentowana książka to pierwsze od lat opracowanie analizujące to zjawisko a także prezentacja stanowiska wymiaru sprawiedliwości w tej kwestii. Analizy przeprowadzonych badań wykazują że, nie mamy obecnie do czynienia ani z obniżeniem się wieku przestępców, ani z nasileniem ich brutalizacji. Pokazały natomiast, że podejmowane działania przez sądy rodzinne są często nieskuteczne i nie zapobiegają pogłębieniu zjawiska demoralizacji nieletnich. Przytoczone doświadczenia innych państw pokazują, jak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości by dziecku rzeczywiście pomóc, a nie wykluczać go ze społeczeństwa. Praca dostarcza wielu wartościowych propozycji dotyczących zmian  w traktowaniu nieletnich przestępców.

Być rodzicem we współczesnej  Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

Teksty zebrane w prezentowanej książce poświęcone są przemianom wzorów rodzicielskich we współczesnej Polsce. Zmiany te analizowane są w przestrzeni komunikacyjnej a także w sferze zachowań rzeczywistych. Oba te ujęcia doskonale się uzupełniają i ukazują obraz społeczeństwa w którym problematyka rodzinna dominuje  w politycznych obietnicach, ale często najważniejsze kwestie są pomijane. Niniejsza publikacja próbuje zająć się właśnie takimi problemami jak: realia współczesnego macierzyństwa, przemiany ojcostwa, zmiany aktywności zawodowej kobiet i modele rodziny w Europie. Autorzy w swoich rozważaniach opierają się na najnowszych publikacjach i aktualnych badaniach społecznych.

Jak mówić by nas słuchano : psychologia pozytywnej komunikacji / Iwona Majewska- Opiełka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Autorka- psycholog, doradca w zakresie rozwoju osobowości i trener liderów, często bywa prelegentką na konferencjach, seminariach i sympozjach. W prezentowanej książce radzi jak skutecznie komunikować się z innymi ludźmi. Zamieszczone treści stanowią nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy pragną opanować bądź udoskonalić swoje zdolności oratorskie. Dzięki tej książce poznamy sekrety skutecznego porozumiewania się i dowiemy się jak: zainteresować odbiorcę swoim przekazem, posiąść niełatwą sztukę dobrego mówienia i czego unikać, by przekaz nie stał się nudny.

Stres i emocje w naszym życiu / Władysław Łosiak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

Nie ma człowieka wolnego od stresu i emocji, trudno sobie nawet kogoś takiego wyobrazić. Możliwość kontrolowania stresu i emocji zależą w dużym stopniu od naszej wiedzy na ten temat. Pierwsze rozdziały książki autor poświęcił współczesnej wiedzy psychologicznej, dotyczącej stresu i emocji, w tym ich objawom i następstwom. W drugiej części czytelnik znajdzie praktyczne zalecenia dotyczące możliwości zapobiegania stresowi oraz radzenia sobie z nim a także  w jaki sposób regulować emocje. Ta książka wydana w serii „Plus 50" skierowanej do osób w wieku dojrzałym, to doskonały przykład połączenia popularnonaukowego wykładu z poradnikiem.

Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe / Bogdan Wojcieszke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

Liczne przysłowia, sentencje, cytaty i aforyzmy mówią nam jaki człowiek jest, co czuje, jak mówi i postępuje. Cokolwiek byśmy zaobserwowali u innych lub u siebie, w wiedzy potocznej natychmiast znajdziemy wyjaśnienie. Niemal każda zdroworozsądkowa prawda o człowieku ma swoje dokładne zaprzeczenie. Ta książka próbuje odpowiedzieć na pytanie, które ze sprzecznych mądrości są prawdziwe w świetle wiedzy zgromadzonej przez psychologów. Autor znakomitym językiem, lekko i z humorem pokazuje jak nasze powszechne wyobrażenia o ludzkiej naturze mają się do psychologii. Opowiada o wzajemnych relacjach ludzi, o różnych złudzeniach w które popadamy, gdy myślimy o świecie społecznym, o tym jak oceniamy siebie i innych.

Rola i zadanie psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej.  -  Warszawa : Woltres Kluwer Polska, 2010

Wprowadzenie kolejnego pokolenia w świat społeczny i świat kultury jest realizowane w rodzinie i w placówkach oświatowych i wychowawczych. Osobą nadzorującą ten proces, wspomagającą rodziców i wychowawców może być psycholog - specjalista i ekspert w dziedzinie wychowania. Autorki koncentrują się na działaniach psychologa szkolnego, który może wpływać na przebieg procesu wychowania i nauczania nie tylko na terenie szkoły, ale również poprzez szkołę także w rodzinie. Prezentowana książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich jest poświęcona roli psychologa szkolnego na tle doświadczeń w wybranych krajach. Druga część zawiera teksty opisujące i analizujące główne wyzwania z jakimi spotyka się psycholog na terenie szkoły. Ostania część to teksty poświęcone kompetencjom i formom pracy psychologa szkolnego. Każdy rozdział poprzedzony jest najważniejszymi tezami, które pozwolą czytelnikowi na bliższe zapoznanie się z jego treścią i prezentowanymi poglądami autorek. Publikacja zawiera obszerną bibliografię.

Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

 Ważnym problemem współczesnej edukacji jest troska o dziecko, o jego prawidłowy rozwój. Diagnoza staje się drogowskazem w podejmowaniu działań stymulujących, naprawczych, terapeutycznych i wyrównawczych. Celem diagnozy jest poznanie dziecka, rozpoznawanie jego możliwości, zdolności, trudności i zaniedbań rozwojowych. Z analizy badań wynika, że w procesie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym , nauczyciele w niewielkim stopniu koncentrują się na całościowym poznaniu ucznia i podejmowaniu odpowiednich działań, niwelujących zaniedbania i wyrównujących szanse edukacyjne. Przyczyną tego stanu, według autorek jest brak przygotowania nauczycieli, mylne zarządzenia oraz polityka oświatowa. Prezentowana publikacja to próba ukazania diagnozy jako priorytetu w procesie kształcenia i wychowania dzieci. Praca składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono problemy diagnozy i diagnozowania oraz rodzaje metod diagnostycznych i sposoby ich wykorzystania w poznaniu dziecka i jego środowiska wychowawczego. W końcowej części umieszczona jest bibliografia i materiały pomocnicze. Adresatami książki są pedagodzy, nauczyciele, doradcy metodyczni i studenci.

Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wybrała i oprac. Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2010