Nr 55

Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010 

       Prezentowana książka jest analizą multimedialnego kształcenia ustawicznego nauczycieli, młodzieży uczącej się, studentów i dorosłych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i informatycznych. Pierwszy i drugi rozdział dotyczą nowych wyzwań związanych z rozwojem i stosowaniem mediów cyfrowych. Rozdziały trzeci i czwarty opisują aspekty badawcze i edukacyjne cyberprzestrzeni oraz zastosowanie sztucznej inteligencji we współczesnym świecie. W kolejnych czterech rozdziałach scharakteryzowano przemiany społeczno-edukacyjne w Europie. Przedstawiono unijne kompetencje, priorytety i umiejętności korzystania z mediów cyfrowych oraz perspektywiczne działania Unii Europejskiej. Książka zawiera fragmenty unijnych i krajowych raportów, wśród nich perspektywy rozwoju Polski w najbliższych latach „Diagnoza Polska 2030” oraz obszerną bibliografię.

 

 Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2012

     Autorka przedstawia wyniki badań własnych, które przeprowadziła wśród warszawskich licealistów w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, jakie społeczne funkcje pełnią nowe media w rówieśniczym komunikowaniu się młodzieży. Badania mogą zostać wykorzystane jako wskazówki dla praktyki pedagogicznej, ponadto pogłębiają wiedzę na temat tego, co dzieje się obecnie w rówieśniczych kręgach i grupach młodzieżowych. Zrozumienie tego, w jaki sposób młodzież wykorzystuje nowe media w relacjach międzyludzkich, pozwoli na bardziej świadome włączenie mediów przez rodziców, pedagogów i nauczycieli w proces wychowania.

 

 Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010

     Książka ukazała się w serii „Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo” i prezentuje społeczności, jakie się tworzą wokół kultowych serwisów, portali, platform sprzedaży. Autorzy pokazują, że zmieniły się media i zmienił się otaczający je świat. Nowy sposób korzystania z sieci łączy ze sobą ponad miliard osób i sięga do świata rzeczywistego. Potencjalnie każdy internauta dzięki rozwojowi technologii w kierunku Web 2.0 dostał do ręki darmowe narzędzia i platformę do komunikowania w skali globalnej – poprzez swoje blogi, zdjęcia, filmy recenzje i rekomendacje. Książka kierowana jest do osób aktywnie używających Internetu, wiążących z tym medium nadzieje na karierę zawodową.

 

 Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 / William H. Rice IV. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010

     Moodle jest darmowym systemem zarządzania nauczaniem. Prezentowana publikacja zawiera szczegółowy opis systemu,  tworzenia edukacyjnej witryny i zarządzania kursem internetowym. Podręcznik ten został skonstruowany w taki sposób, aby dostarczyć praktycznej wiedzy pedagogom, szkoleniowcom, administratorom serwisu, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości Mooddle’a w kształceniu online jak i w tradycyjnej formie podczas lekcji  w szkolnej pracowni komputerowej.

 

Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008

      Każdy nauczyciel zainteresowany wykorzystaniem technologii informacyjnych w edukacji znajdzie w prezentowanej publikacji coś dla siebie. Zgodnie z tytułem publikacji zasadniczą  jej część stanowią przykłady i propozycje wzbogacenia edukacji o działania wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne. Zamieszczone w książce opracowania podzielono na pięć rozdziałów:

  1. Nie ma róży bez kolców, czyli różne role komputera;
  2. Przygotowanie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych;
  3. Lekcje z komputerem – lepiej, ciekawiej, skuteczniej;
  4. Internet i nauczanie;
  5. Komputer, multimedia, oprogramowanie – pomysły i przykłady.

Niniejsza książka adresowana jest do nauczycieli i osób odpowiedzialnych za kształcenie, a zawarte w niej treści o możliwościach współczesnych technologii mogą inspirować nauczycieli do twórczego zastosowania ich w pracy dydaktycznej.

 

Kształcenie w zakresie technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Kazimierz Mikulski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012

    Autor na podstawie przeprowadzonych badań wśród uczniów i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych pokazuje jak zmienił się wizerunek szkoły po wprowadzeniu  nowoczesnych technologii. Opisuje w jaki sposób przedmiot  technologia informacyjna  zmienił  otoczenie ucznia, zastanawia się, czy ta zmiana wpływa na efektywność kształcenia w zakresie technologii informacyjnej. Autor we wnioskach sugeruje kierunki zmian w nauczaniu tego przedmiotu. Publikacja zawiera obszerną bibliografię.

 

Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Tomasz Huk ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011      

      Publikacja jest ważnym głosem w dyskusji na temat wprowadzenia do szkół edukacji medialnej jako przedmiotu. Ukazuje i uświadamia w jaki sposób można zastosować media we wszystkich przedsięwzięciach i procesach w szkole. Autor analizuje zarówno problematykę negatywnego wpływu mediów na dzieci i młodzież, jak i możliwości pozytywnego zastosowania mediów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych wykorzystaniem mediów w edukacji, a szczególnie do nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych.

 

 Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010 

      Prezentowana książka jest zbiorem artykułów, które ukazują zjawiska i procesy towarzyszące przemianom społecznym wywołanym przez media. Coraz częściej pojawiają się problemy wymagające posiadania nowych kompetencji w komunikowaniu. Dlatego aby zrozumieć otaczającą rzeczywistość, zachodzące zmiany potrzeba dyskusji nad mediami w edukacji, i takiego przygotowania kolejnego pokolenia, aby potrafiło rozwiązywać problemy występujące na styku media-społeczeństwo. Książka adresowana jest do nauczycieli, rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli akademickich.

 

Ze zbiorów biblioteki wybrała i opracowała Anna Popławska

 

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2012