Nr 56

Gdzie jest czytelnik? / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2012

Autor w swoim eseju tworzy portret czytelnika XXI wieku - jest to osoba, która znaczną część swojego życia spędza w świecie wirtualnym. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii zmianie uległa także kultura czytania - dzisiejszy czytelnik rezygnuje z tradycyjnych książek na rzecz e-tekstu. Autor wnika w internetową rzeczywistość, bada fenomen portali  społecznościowych  oraz ich wpływ na czytelnictwo. Rozważa możliwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, określa rolę księgarń i bibliotek, a także proponuje zmianę formy reklamy na taką, która lepiej dotrze do dzisiejszego wirtualnego czytelnika. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników.

Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012

Pierwsza publikacja na naszym rynku poświęcona problemom współczesnej młodzieży w aspekcie jej uczestnictwa w życiu społecznym, edukacji i kulturze. W treści poszczególnych rozdziałów omówiono następujące tematy: Młodzież we współczesnym świecie; Młodzież-literatura-czytelnictwo; Biblioteka w życiu młodzieży; Młodzież w życiu biblioteki. Zamieszczone teksty są przydatne dla bibliotekarzy i polonistów pracujących z trudnym czytelnikiem. Publikacja adresowana jest do rodziców, bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych.

Szkolna lektura : bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 2011

Publikacja w serii „Edukacja nauczycielska polonisty" przekonuje czytelnika o nieuzasadnionej nieobecności literatury współczesnej w szkolnej edukacji. Autorzy analizują przeszkody w jej odbiorze i proponują sposoby ich przezwyciężania. Podsuwają nauczycielom pomysły na motywowanie do lektury. Sugerują polonistom, aby to oni decydowali o wyborze nowych lektur, kierując się potrzebami i problemami, jakie dotyczą ich wychowanków, a nie przywiązaniem do polonistycznych konspektów lekcji i do swych lekturowych przyzwyczajeń. Proponują niebanalne odkrywanie poezji i podsuwają nauczycielom rozmaite koncepcje na szkolne spotkania z najnowszą prozą.

Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa: Świat Książki, 2010

Publikacja zawiera niezbędną wiedzę o roli, jaką czytanie dzieciom odgrywa w procesie ich rozwoju i edukacji. Autorki dowodzą, że czytanie wartościowych książek, rozmowa o ich treści, kształtowanie potrzeby i nawyku czytania jest warunkiem rozwoju krytycznego myślenia, mądrości życiowej, wyobraźni i wrażliwości moralnej. To droga do uczestnictwa w kulturze. Praktyczne rady zawarte w książce pomogą w wychowaniu dzieci na czytelników - ludzi wykształconych, dobrych i szczęśliwych, którzy żyją lepiej, ciekawiej i dłużej

 

Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi. - Kraków: Bratni Zew Wydawnictwo Franciszkanów, 2011

Książka jest krótkim poradnikiem o wspólnym czytaniu książek z dziećmi. Dobre rady autora można zastosować w praktyce. Autor przekonuje nas, że czytanie książek z dziećmi jest kluczem do wejścia w ich świat i okazją, aby lepiej się poznać i być przez jakiś czas razem. A tego dziś w naszych społecznościach bardzo brakuje. Przewodnik jest przeznaczony dla rodziców małych dzieci, dziadków,  ale i nauczycieli, którzy chcą wprowadzić ucznia w świat książek.

Jak zachęcać do czytania : mini lekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010

Poradnik dla nauczycieli, którzy szukają nowych sposobów na przekonanie swoich uczniów do czytania. Autor książki - doświadczony nauczyciel - stworzył metodę, która pomaga polonistom w dyskretnym i skutecznym kształtowaniu aktywnych postaw młodzieży.  Proponowane ćwiczenia wskazują uczniom pułapki stojące przed niewprawnym czytelnikiem, kształtują umiejętność rozumienia czytanego tekstu, motywują uczniów do codziennej lektury. Zestawy ćwiczeń zawarte w treści można zastosować w trakcie lekcji jako rozgrzewające przerywniki, a które stopniowo przemieniają uczniów w świadomych czytelników.

Szkolne spotkania z literaturą / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków: Universitas, 2007

Tom z serii „ Edukacja nauczycielska polonisty" odpowiada na pytania, jak pracować z lekturą szkolną, by praca ta zachęciła młodzież do sięgania po lektury spoza zestawu szkolnego, by uczyła dokonywania wyborów czytelniczych i czerpania przyjemności z czytania. Autorzy podejmują również temat kanonu lektur, konieczności ciągłej weryfikacji praktyk czytania lektur szkolnych, tak by przełamać uczniowską obojętność, kształcenie gotowości do odbioru nowych zjawisk kulturowych, sposobach czytania literatury najmłodszej. Ważne treści dla nauczyciela niosą rozdziały dotyczące kierunków zmian w edukacji polonistycznej, sposobach czytania hipertekstów literackich, obecności e-fikcji na lekcjach języka polskiego. Publikacja ważna dla nauczycieli polonistów.

Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość : od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk / Ewa Paczoska. - Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2004

Szkice o literaturze polskiej XIX wieku podejmujące motyw dojrzewania i dojrzałości w wymiarze narodowym, społecznym, kulturowym i egzystencjalnym. Mowa o dorastających bohaterach Prusa, Świętochowskiego, Brzozowskiego, Witkiewicza-ojca. W książce pojawiają się pisarze XX wieku, jak Gombrowicz czy Olga Tokarczuk, którzy w różny sposób prowadzą dialog o dojrzałości z dziewiętnastowiecznymi pisarzami.

Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży / pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010

Publikacja dotyka tematu dawnej i nowej książki dla młodego odbiorcy oraz  kręgów tematycznych: genealogii, tradycji i nowatorstwa, aksjologii, miejsca i sposobu funkcjonowania tekstu dla dzieci w szkole. W kolejnych rozdziałach odbiorca znajdzie teksty znanych i cenionych badaczy literatury dziecięcej i młodzieżowej, ale też historyków i teoretyków literatury, antropologów kultury,  które przynoszą wiele nowych ustaleń oraz wiele otwartych problemów wymagających twórczych poszukiwań. Publikacja skierowana do bibliotekarzy, nauczycieli polonistów, pedagogów, badaczy literatury dziecięcej.

Oprac. Halina Lewsza

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2012