Nr 61

Jak być jeszcze lepszym ? : Ewaluacja w edukacji / pod. red. Grzegorza Mazurkiewicza. -  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

      Publikacja pokazuje teoretyczne założenia i praktyczne zastosowania ewaluacji w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego w modelu, jaki przyjęto w Polsce w 2009 roku. W kilkunastu artykułach zawartych w tej publikacji ich autorzy próbują pokazać fascynujący świat edukacji widziane z perspektywy osób poddających go nieustannej refleksji, ciągłej analizie, systematycznym rozważaniom i myśleniu o tym, co dzieje się w nim przydatnego, a co szkodliwego dla procesu uczenia się. Książka pomoże w lepszym zrozumieniu istoty ewaluacji w polskim systemie oświatowym, ma też charakter poradnika w którym praktycy dzielą się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych znajdą krótkie kompendium wiedzy na temat koniecznych działań podejmowanych podczas ewaluacji zewnętrznej. Planowanie ewaluacji wewnętrznej ułatwią zamieszczone w książce przykłady konkretnych projektów przeprowadzonych w innych szkołach.

Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno - pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012 

Prezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, są to pierwsze tak duże polskie  badania jakościowe z obszaru pedagogiki zdolności. Podjęcie tematu wspierania rozwoju uczniów zdolnych w systemie edukacji związane jest z przyjęciem perspektywy oddziaływań, na które napotyka uczeń zdolny w okresie swojej kariery szkolnej a także z doświadczeniem społecznej wrażliwości na problemy zdolnych dzieci w polskiej szkole. Badania, które autorka prowadzi od wielu lat skupiają się przede wszystkim na zjawiskach specyficznych niepowodzeń szkolnych tych uczniów a także na kompetencjach nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi. W interesujący sposób przedstawione są w jednym z rozdziałów książki  doświadczenia innych krajów w obszarze kształcenia uczniów zdolnych - jest to bardzo wartościowy poznawczo fragment, ponieważ niektóre systemy są w Polsce zaprezentowane po raz pierwszy. Recenzje zgodnie potwierdzają wyjątkowy wkład autorki w rozwój  pedagogiki zdolności również na poziomie europejskim. Opracowanie zakończone jest obszerną bibliografią, netografią, spisami tabel, schematów i wykresów oraz aneksami.

Jak wspierać zdolnego ucznia ? / Małgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy są zainteresowani wspieraniem talentów bardzo uzdolnionych dzieci. Autorki sygnalizują niektóre problemy w rozpoznawaniu utalentowanych dzieci i przekonują jak ważna jest spółpraca z rodzicami, ponieważ to oni budują fundamenty rozwoju dziecka i jego talentów już od pierwszych dni jego życia. Publikacja wskazuje na praktyczne rozwiązanie trudności w pracy z uzdolnionymi uczniami a także poleca skuteczne narzędzia wyłaniania talentów w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej. Praca zawiera praktyczne materiały do wykorzystania w aneksach i przegląd literatury.

Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli   i wychowawców / praca zbiorowa pod. red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2013]

Edukacja uczniów zdolnych to wyzwanie XXI wieku, współcześnie uważa się że, tyle jest rodzajów zdolności, ile jest różnych aktywności człowieka. Dlatego ważne jest odpowiednie kształcenie nauczycieli, którzy będą potrafili rozpoznać i identyfikować  zdolności uczniów oraz zaproponować programy wychowawcze i edukacyjne pozwalające na ich rozwój. Omawiane  opracowanie jest projektem, który został zrealizowany, dzięki współpracy praktyków i teoretyków zajmujących się od wielu lat problematyką zdolności i edukacji uczniów zdolnych. W poradniku znajdzie czytelnik informacje związane z najnowszymi badaniami i koncepcjami zdolności i twórczości, jak również przykłady dobrych praktyk w kształceniu uczniów zdolnych. Publikacja została  przygotowana w ramach projektu realizowanego przez MEN i ORE  w latach 2010- 2013.

Jak pracować ze zdolnymi ? : poradnik dla nauczycieli  i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

Prezentowana publikacja stanowi interesującą propozycję wydawniczą, która zachęci nauczycieli do osobistej refleksji i przyczyni się do bardziej pełnego rozwoju ucznia zdolnego. Autorzy  dzieląc się praktyczną wiedzą w oparciu o swoje doświadczenia w pracy z dziećmi zwracają uwagę na to, aby podtrzymywać dziecięcą ciekawość i pozwalać młodym ludziom pracować samodzielnie. Przekonują że zabawa może być bardziej twórcza niż zorganizowane zajęcia, współpraca często bardziej owocna niż rywalizacja a przygotowanie do niepowodzeń ważniejsze niż nastawianie na sukces.

Ocenianie kształtujące w praktyce : z przykładami z kursu internetowego „ Akademii Szkoły Uczącej Się" / Danuta Sterna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Civitas, 2008

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2003 roku angażuje się  w promowanie w polskich szkołach oceniania kształtującego, nazywanego  także „ocenianiem pomagającym się uczyć". W wielu krajach uważane jest ono za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty i z powodzeniem wdrażane jest w szkołach. Polecana  książka w sposób ciekawy i praktyczny prowadzi nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy. Jest wynikiem obserwacji stosowania tej metody, została napisana przez praktyków na podstawie  doświadczeń nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Talent nie istnieje : droga do praktycznego osiągania mistrzowskich umiejętności / Artur Król. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012

Omawiana książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą stać się mistrzami w swojej dziedzinie. Rodzice,  nauczyciele czy menadżerowie  poznają sposoby wspierania podopiecznych w dążeniu do wybitnych wyników. Zainteresowani treningiem  i ćwiczeniami będą mogli wytyczyć drogi rozwoju tak by zostać ekspertami w swoich branżach. Autor  jako psycholog i trener korzysta z ważnych osiągnięć światowej sławy ekspertów, neurologów i psychologów. Jego rady i propozycje  zawarte w tej

               Ze zbiorów biblioteki wybrała i opracowała Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2013