Nr 63

Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta? :15 rzeczy, które liczą się najbardziej / Todd Whitaker ; [tł. z ang. Zofia Zdral]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

       Autor - znany amerykański koordynator szkolnictwa, od wielu lat pracujący z liderami oświaty zachęca czytelników do naśladowania tych, którzy skutecznie zarządzają swoimi szkołami. Jak wiemy edukacja jest nadzwyczaj złożonym problemem, tak jak i zarządzanie oświatą, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytania dotyczące osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu szkoły. Polecana publikacja  podkreśla wagę uczenia się od  wybitnych dyrektorów oraz  wykorzystywanie własnych  doświadczeń w działaniu. Każdy z piętnastu  krótkich  rozdziałów poświęcony jest jednej ze  spraw, które wybitni dyrektorzy załatwiają inaczej. Każdy z nas może zrobić wszystko, co zostało  opisane w niniejszej książce - wszystko,  co robią najlepsi dyrektorzy.

Zjedz tę żabę : 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania / Brian Tracy ; przekł. Marian J. Waszkiewicz. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - [Warszawa] : MT Biznes, cop. 2010

      Poradnik zawiera 21 najważniejszych zasad organizacji czasu, rozwoju indywidualnej wydajności, wyników i wzmocnienia pozycji w pracy. Podane techniki, metody i strategie są proste, pozwalają szybko odnieść sukces i sprawdzają się w praktyce. Każda z 21 metod stanowi integralną całość, występują pod wspólną nazwą Zjedz tę żabę!. Wiele tych wskazówek można też stosować w życiu prywatnym. Według autora najważniejsze w działaniu jest stosowanie się do jednej prawdy, która jest kluczem do wszelkiego powodzenia, wysokiego statusu i szczęści w życiu. Jest to „zdolność do skoncentrowania się wyłącznie na najważniejszym zadaniu, wykonania go dobrze aż do końca". A zasada, żeby rozpoczynać pracę od połknięcia „żaby" gwarantuje przez cały dzień poczucie zadowolenia wynikające ze świadomości, że już nic gorszego nie może ci się przytrafić.

Być dyrektorem szkoły : poradnik dla tych, którzy nie wiedzą  w co ręce włożyć / Lidia Anna Brzywca. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2013

      Prezentowana  książka przeznaczona jest zgodnie z zamiarem autorki dla młodych dyrektorów szkół lub osób, które chcą nimi  zostać. W kolejnych  rozdziałach poruszane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły, począwszy od  konkursu na dyrektora, poprzez sprawy kadrowe, rekrutację, nadzór pedagogiczny, współpracę z rodzicami, kończąc na losach absolwentów. Opis kolejnych rad pedagogicznych i zebrań z rodzicami wskazuje na co  należy zwrócić uwagę w ciągu roku szkolnego. Publikacja zawiera wzory druków i dokumentów dotyczących planowania i organizacji, oraz efektywności pracy szkoły. Wiele miejsca poświęcono sprawom wychowawczym, a przede wszystkim kształtowaniu wszechstronnej osobowości poprzez umiejętne odkrywanie mocnych stron i motywowanie uczniów.

Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013

      Niniejsza publikacja adresowana jest przede wszystkim do pedagogów i dyrektorów instytucji edukacyjnych, których działalność  koncentruje się na organizowaniu procesu edukacji oraz na  aktywizowaniu jednostek i grup w ich środowisku na rzecz podnoszenia jakości wychowania. Jest kolejnym tytułem w serii Ewaluacja w Nadzorze Pedagogicznym  wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Autorzy proponują teksty uporządkowane w trzech częściach, pierwsza z nich poświęcona jest przywództwu w wielu aspektach. Druga prezentuje przykłady konkretnych pomysłów i rozwiązań stosowanych w celu poprawienia fragmentów  edukacyjnej rzeczywistości. Ostatnia to przegląd  modeli ewaluacji  stosowanych w różnych krajach z podkreśleniem ich przydatności dla nauczycieli w danym kraju.

Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń / red. nauk. Barbara Dobrowolska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

       Globalizacja obejmująca wszystkie dziedziny życia dotyka także szkołę, która jako element  środowiska społecznego podlega nieustannym zmianom, trendom, modom i stylom życia. Globalizacja to nie tylko postęp, ale i zagrożenia. Zawarte w prezentowanej książce teksty dotyczą  wybranych obszarów zagrożeń dla szkoły wynikające z procesów globalizacji.  Dokonujące się  przemiany wymuszają  kształtowanie się nowego człowieka jako zadanie dla współczesnej szkoły, a to wiąże się  z potrzebą  kształtowania nowych kompetencji w edukacji.  Jakość tej pracy będzie szansą dla przyszłych pokoleń by mogły stać się generacją radzącą sobie z wyzwaniami techniki i zagrożeniami bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia społecznego. Publikacja skierowania jest nie tylko do studentów i nauczycieli ale także i do decydentów oświatowych, by mogli postrzegać szkołę także w kontekście społecznym i kulturowym.

Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną / Rafał Otręba. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012

      Książka stanowi  wsparcie dla dyrektorów szkół i powinna przyczynić się do poszerzenia zasobu wiedzy na temat zarządzania    i kierowania organizacją szkolną. Autor publikacji poddał szczegółowej analizie kompetencje dyrektora, które są ważne  w osiąganiu sukcesu szkoły. Wnioski z badań dotyczą stylów kierowania, zarządzania czasem przez dyrektora, delegowania uprawnień, modelu kształcenia oraz profilu kompetencyjnego dyrektora szkoły.

Dokumentacja dyrektora szkoły / Renata Naprawa [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

      Prezentowana książka stanowi cenną pomoc dla dyrektorów placówek oświatowych. W pierwszym rozdziale autorzy obszernie opisują wielofunkcyjny plan nadzoru pedagogicznego oraz wybrane projekty ewaluacji wewnętrznej według wymagań ministerialnych.    Kolejne rozdziały zawierają przykładowe wzory dokumentów szkolnych oraz omówienie kompetencji organów szkoły, zagadnień dotyczących obserwacji zajęć edukacyjnych, oceny pracy nauczyciela w oparciu o funkcjonujące rozporządzenie.

                    Ze zbiorów biblioteki wybrała i oprac.  Anna Popławska

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2014