Nr 67

O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju : pedagogiczna baśń o rywalizacji / Joanna Danilewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014

 Autorka przedstawiła obraz rywalizacji uczniowskiej w zwierciadle umysłu człowieka kultury, uzupełniony opowieściami młodzieży szkolnej na podstawie badań współczesnych. Baśniowe zabarwienie tekstom o rywalizacji w wychowaniu nadaje wyraźna skłonność ich autorów do personifikacji i wskazanie na motyw walki dobra ze złem. Ostatecznie zwykle zwycięża dobro, a chora rywalizacja przeobraża się w zdrową samoistnie lub przy pomocy tajemnej wiedzy pedagogicznej posiadanej przez utalentowanych nauczycieli. W mrocznych wersjach baśni pedagogicznej rywalizacja jest okrutna i zła, okalecza młode umysły, prowadzi do upadku człowieczeństwa. Publikacja skierowana jest do pedagogów  i rodziców, zachęca czytelnika do namysłu nad wychowaniem w kulturze gloryfikowanej rywalizacji XXI wieku.

 

Źródła kreatywności : nowe spojrzenie / Igor Witkowski. - Warszawa : Wydawnictwo WIS-2, 2013

Prezentowana publikacja to książka opisująca źródła kreatywności, jakie nigdy nie były analizowane w tego rodzaju opracowaniach. Jest to spojrzenie na kreatywność i innowacyjność z punktu widzenia fundamentów rozwoju społeczeństw, w tym zwłaszcza uwarunkowań kulturowych. Autor posłużył się analizą porównawczą wybranych cywilizacji, jakie istnieją lub istniały na naszej planecie, po to by głębiej wejrzeć w mechanizmy percepcji ponieważ analizy czysto psychologiczne nie dają takiej możliwości. Książka adresowana jest do pedagogów i do rodziców, zawiera wiele praktycznych zaleceń i pomysłów.

 

Podręcznik rozwijania kreatywności: sztuka i twórczość w pracy  z dziećmi / Daniela Braun ; [przekł. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009

Autorka wprowadza czytelnika w podstawy badań nad kreatywnością, podkreśla znaczenie kształtowania kreatywności we wczesnej pedagogice i opisuje, w jaki sposób dorośli mogą wzmacniać kreatywność dzieci, jako jedną z najważniejszych w życiu kompetencji. Publikacja zawiera część praktyczną w której znajdują się wskazówki i propozycje do wykorzystania w pracy z dziećmi.

 

Trening twórczości / Edward Nęcka [oraz] Jarosław Orzechowski, Aleksandra Słabosz, Błażej Szymura. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.

Nowsza wersja podręcznika wydanego po raz pierwszy w 1989 roku i wznawianego przez różne wydawnictwa. Publikacja skierowana do osób organizujących treningi, zwłaszcza treningi grupowe oraz do nauczycieli pracujących z klasą szkolną.Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych: raport przygotowany w ramach projektu.

 

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.] . - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

W niniejszym opracowaniu uczeń zdolny rozumiany jest jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem MEN. Raport przedstawia analizę narzędzi służących do identyfikacji predyspozycji i zdolności uczniów na  trzech poziomach kształcenia (podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym).  Autorzy uwzględnili wybrane , dostępne i stosowane w Polsce narzędzia diagnostyczne a także godne polecenia narzędzia stosowane na świecie oraz  programy wspierające uczniów zdolnych. W raporcie zawarto wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego na potrzeby raportu, które dotyczyło dobrych praktyk w zakresie rozpoznawania zdolności uczniów.

 

Zasoby twórcze człowieka: wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

Książka jest pierwszą próbą namysłu nad problematyką pedagogiki pozytywnej. Autorzy odwołując się do podstawowych postulatów psychologii pozytywnej, omawiają pedagogiczną problematykę twórczości, zdolności i mądrości jako podstawowych zasobów rozwojowych człowieka w nowym tysiącleciu. Formułują również postulat rozwijania edukacji pozytywnej, nakierowanej na budzenie, wspieranie i rozwijanie wszystkich zasobów twórczych człowieka. W treści oprócz badań znajdziemy interesujące przykłady praktyki edukacyjnej wspierającej i stymulującej twórczą postawę dzieci.

 

Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego  / Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

Poradnik ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest adresowany do nauczycieli języków obcych na wszystkich etapach nauczania z uwzględnieniem metod pracy z dziećmi sześcioletnimi. Autorki wskazują na długotrwałość i złożoność procesu odkrywania zdolności, a także na istotną rolę nauczycieli w diagnozie uzdolnień językowych uczniów.

 

Nowa psychologia sukcesu / Carol Dweck ; [przekł. Anna Czajkowska]. - Warszawa : Muza SA, 2013.

Dzięki tej książce dowiesz się, jak jedno proste przekonanie o sobie w dużej mierze kontroluje twoje życie, a nawet przenika wszystkie jego obszary. Większość naszych wyobrażeń o własnej osobowości wyrasta z tego podstawowego nastawienia. Autor wyjaśnia kwestie nastawień i pokazuje jak je wykorzystać w życiu codziennym. Po lekturze tej książki łatwiej będzie zrozumieć swojego partnera, szefa, swoich przyjaciół i swoje dzieci. Dowiemy się także jak uwolnić potencjał - własny i najbliższych.

                   Ze zbiorów biblioteki wybrała i opracowała Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2014