Nr 79

„ALKOHOL - ZAGROŻENIA" to seria trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu spożywania alkoholu przez młodych ludzi. Filmy w klarowny i atrakcyjny sposób przedstawiają informacje na temat alkoholu oraz konsekwencje prawne, psychologiczne i zdrowotne, jakie wynikają ze spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.

Filmy są zrealizowane w konwencji filmów popularnonaukowych. Wzbogacone zostały wypowiedziami ekspertów: psychologa, policjanta oraz lekarza. Dodatkowo do każdego z filmów dołączony jest komentarz (materiał pomocniczy) dla nauczycieli. Jest to wypowiedź dr Ewy Tokarczyk, psychologa, kryminologa, wykładowcy Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Alkohol a ryzykowne zachowania młodych ludzi [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2014.

Założeniem filmu pt. „Alkohol a ryzykowne zachowania młodych ludzi" jest pokazanie sytuacji, w których młodzi ludzie sięgają po alkohol, oraz konsekwencji prawnych, jakie wynikają z jego spożywania. Film kładzie również nacisk na kwestię wypadków komunikacyjnych, których uczestnikami są osoby niepełnoletnie, będące pod wpływem alkoholu.
Film pokazuje ryzykowne sytuacje, które występują u osób pijanych.

Film posiada opcje włączenia napisów, nadaje się dla uczniów z wadą słuchu.
Czas: 19 min.

Wpływ alkoholu na organizm człowieka [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2014

Założeniem filmu pt. „Wpływ alkoholu na organizm człowieka" jest pokazanie reakcji młodego organizmu na alkohol oraz skutków zdrowotnych, jakie niesie spożywanie go przez młodzież. Film kładzie nacisk na konsekwencje psychiczne i fizyczne picia alkoholu, porusza także ważny temat wpływu alkoholu nie ucieka też od tak ważnych tematów, jak FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).

Czas: 19 min.

Uzależnienie od alkoholu [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2014.

Film posiada opcje włączenia napisów, nadaje się dla uczniów z wadą słuchu.

Założeniem filmu „Uzależnienie od alkoholu" jest wyjaśnienie, czym jest alkoholizm i jakie są jego objawy, oraz ukazanie mechanizmu uzależnienia się od alkoholu przez nieletnich. Film obala mity i stereotypy dotyczące alkoholizmu.

Czas: 24 min.

Źródło opisu: http://www.ksiegarniarubikon.pl

Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.

Książka jest podsumowaniem wieloletnich doświadczeń autorki, która jako psycholog zajmuje się leczeniem uzależnień. To opowieść o własnej drodze do zawodu terapeuty uzależnień, w której zawarta jest wiedza o tym, czym jest uzależnienie, porady, jak z nim walczyć przy pomocy ruchu AA i jak żyć z uzależnionym oraz wiara w to, że można nauczyć się kierować własnym życiem i osiągać zamierzone cele. A wszystko dlatego, że „wszyscy jesteśmy od czegoś uzależnieni" i „nikogo nie możemy zmienić". Co najwyżej siebie.Źródło opisu: http://www.nagrodateofrasta.eu

Krok za krokiem : z alkoholizmem można wygrać! / Meszuge. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2014.

"Krok za Krokiem" - to zbiór najnowszych tekstów na temat Programu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików, który dla milionów uzależnionych stanowi rozwiązanie, szansę i nadzieję. Mowa jest w nich też o specyficznie rozumianym sponsorowaniu w AA, o Tradycjach Wspólnoty, osobistych losach, przeżyciach i doświadczeniach alkoholików.              Meszuge - pseudonim literacki polskiego pisarza, autora książek, artykułów i esejów dotyczących problematyki alkoholizmu, wyzwolenia z uzależnienia, Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i Programu 12 Kroków AA oraz szeroko pojmowanego rozwoju osobistego. Źródło opisu: Okładka książki

12 Kroków od dna : sponsorowanie / Meszuge. - Wyd. popr. i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2015.

 Od osiemdziesięciu lat Anonimowi Alkoholicy dysponują rozwiązaniem problemu alkoholizmu i choć 12 Kroków AA nie uległo zmianie od czasu ich opublikowania w 1939 roku, to suma doświadczeń członków Wspólnoty nieustannie rośnie. Dotyczy to szczególnie sponsorowania, czyli specyficznej dla AA, bezinteresownej formy pomocy w poznawaniu i realizacji Programu Anonimowych Alkoholików. Nowe wydanie książki wzbogacone zostało o sugestie dotyczące zastosowania Tradycji AA w życiu osobistym, krótkie omówienie Koncepcji dla służb AA w Polsce, jednak głównie i przede wszystkim o rozdziały dotyczące sponsorowania. Oczywiście zaktualizowana została przy tej okazji cała treść książki.

Źródło opisu: Okładka książki

Człowiek spotyka alkohol... : filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2010.

 Książka jest czymś w rodzaju systematycznej encyklopedii problemów alkoholowych w aspekcie ich genezy, ale też poszukiwania rozwiązań i zapobiegania. Szczególnie interesującym wątkiem jest zarys oryginalnej teorii powstawania problemów alkoholowych w wyniku zazębiających się ludzkich pomyłek poznawczych i procesu rozpaczy.

Autor postuluje, aby jako cel pedagogiczny przyjąć wypracowanie u wychowanka stałej gotowości do abstynencji, nawet w przypadku osób umiarkowanie spożywających alkohol. Książka stanowi cenny materiał dla osób mających wpływ na wychowanie młodzieży, jak również zajmujących się zawodowo terapią i profilaktyką problemów alkoholowych. Teza autora, że zasadniczym warunkiem skutecznej profilaktyki i terapii jest obecność, rozumiana filozoficznie jako trwanie relacji osobowych, wyznacza ważne pole przyszłych badań nad skutecznością rozwiązywania problemów alkoholowych.

Fragment recenzji ks. prof. dra hab. Tomasza Stępnia (UKSW)

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / [red.] Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior. - Warszawa : Difin, 2013.

Publikacja dotyczy różnorakich aspektów uzależnień od alkoholu: począwszy od diagnozy, prezentując interesujące narzędzie do pomiaru stopnia zaangażowania w uzależnienie, poprzez wyznaczniki skuteczności psychoterapii z uwzględnieniem specyfiki terapii kobiet, wreszcie dotyka problematyki rodzin osób uzależnionych. Zebrane teksty pozwalają nie tylko pogłębić i uporządkować wiedzę w tych obszarach, ale także mogą być inspiracją do oddziaływań terapeutycznych. Praca powinna zainteresować szerokie grono specjalistów i badaczy zajmujących się problematyką uzależnień.Źródło opisu: Okładka książki

Odporność psychiczna dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013.

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym stanowią grupę wysokiego ryzyka dotyczącego zaburzeń zdrowia psychicznego. Ostatnie szacunki wskazują, że w Polsce około 1,5 mln dzieci wychowuje się przy pijącym rodzicu. Dzięki licznym badaniom empirycznym coraz lepiej rozumiemy ich sytuację. Zaburzenia psychiczne rodziców bezpośrednio wynikające z uzależnienia oraz z nim współistniejące mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży na różnych etapach życia. Autorka wskazuje, że wyniki tych badań wpływają na poprawę skuteczności działań profilaktycznych, kierowanych do dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonych zbyt wczesnym i nadmiernym spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.Źródło opisu http://www.gandalf.com.pl

Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010.

Autorzy przedstawiają najnowsze koncepcje i wyniki badań nad naturą, genezą i mechanizmami powstania uzależnienia i współuzależnienia; prezentują najbardziej efektywne programy terapeutyczne dla alkoholików i członków ich rodzin, ukazują założenia i sposoby realizacji programów profilaktycznych stosowanych w różnych okresach cyklu życia jednostki. Publikacja będzie doskonałym podręcznikiem dla studentów psychologii i kierunków pedagogicznych, a także dla profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami ? psychoterapeutów, doradców rodzinnych, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, pedagogów, wychowawców. Źródło opisu: http://www.ikamed.pl

Wybrała i oprac. Ewa Kopka

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2016