Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filii w Mińsku Mazowieckim

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U., poz. 369).

 3. Statut Biblioteki.Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlicach, zwana dalej Biblioteką, udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni oraz poza Bibliotekę w Wypożyczalni.

 2. Zbiory udostępniane są drogą wypożyczeń indywidualnych i międzybibliotecznych.

 3. Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących jej własność oraz ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie udostępnionych materiałów bibliotecznych.


§ 3

 1. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  dalej Rozporządzenie.

 2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce, 08-110 Siedlce, dalej Biblioteka.

  2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: z.krajewski@ckziu.siedlce.pl lub bezpośrednio z Biblioteką.

 3. Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;

  2. realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego
   z przepisów prawa, w szczególności ustawy o bibliotekach, organizowaniu
   i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, a także Kodeksu cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto Biblioteka zobowiązana jest do kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniom elektronicznym znajdującym się w Bibliotece - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia;

  4. realizacji rozszerzonych usług w zakresie i na podstawie udzielonej zgody, w tym przesyłanie informacji promocyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w pkt. 3 lit. a-c, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na Bibliotece w stosunku do jej czytelników, jak również podmiotów trzecich. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne.

 6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

  1. w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

  2. w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece w związku
   z prowadzeniem działalności statutowej, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;

  3. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia;

  4. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody.

 8. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 9. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Rozdział II

Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni


§ 4

 1. Ze zbiorów wypożyczalni korzystać mogą niżej wymienione osoby legitymujące się ważnym dokumentem zameldowania lub zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego:

  1. nauczyciele ,
  2. studenci,
  3. uczniowie od 13 roku życia,
  4. inne osoby.
  Osoby spoza woj. mazowieckiego - po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, a w przypadku placówek filialnych - zgody kierownika filii.
 2. Dane wymagane do zapisu czytelnika do biblioteki: imię, nazwisko, adres, pesel.

 3. Ilość dokumentów wypożyczanych jednorazowo zależna jest od statusu czytelnika: nauczyciele - 8 egz., studenci - 8 egz., inni ped. - 8 egz., uczniowie - 4 egz., inni czytelnicy - 4 egz.

 4. Czytelnik wypożycza dokumenty osobiście na swoje nazwisko.
  W szczególnych wypadkach może upoważnić inną osobę do korzystania ze swojego konta, przy czym właściciel konta jest odpowiedzialny za jego użycie /wypożyczenia, terminowy zwrot oraz ewentualne, powstałe zadłużenie finansowe/.

 5. Książki, PK, DT, F, Fz, G, KVD, CD, KM - wypożyczane są na 30 dni; filmy /DVD/ na 7 dni.

 6. Dokumenty zamówione, czytelnik może odebrać w ciągu 5 dni. Po tym terminie wracają one do magazynu lub wypożyczone są przez kolejną osobę, która je zarezerwowała.

 7. Termin zwrotu wypożyczonych filmów /DVD/ może być przesunięty dwukrotnie na okres nie dłuższy 14 dni, pozostałych dokumentów na 60 dni - o ile nie ma na nie zapotrzebowania.

 8. Czytelnik może 2 razy prolongować wypożyczone dokumenty: samodzielnie on-line, telefonicznie lub osobiście w Wypożyczalni.

 9. Czytelnik może rezerwować dokumenty, które w danej chwili są wypożyczone.


§ 5

 1. Przy zapisie zgłaszający się powinni:
  • okazać dowód osobisty, legitymację służbową, studencką lub uczniowską,
  • zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się do przestrzegania go,
  • podpisać deklarację zobowiązującą do przestrzegania regulaminu Wypożyczalni.

 2. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu.
 3. W wyjątkowych wypadkach biblioteka może prosić o zwrot dokumentu przed upływem ustalonego terminu.
 4. Jeżeli czytelnik przetrzymuje dokumenty ponad ustalony termin, otrzymuje ponaglenia o zwrot na koszt czytelnika (Załącznik nr 1). Kary, o których mowa, użytkownik może zapłacić gotówką w Bibliotece lub przelewem na rachunek bankowy Biblioteki - PKO BP I O/Siedlce - 67102044760000890201133164. Dokonanie przelewu na kwotę wyższą od naliczonej kary nie podlega zwrotowi.
 5. Opłaty za przetrzymywanie dokumentów podlegają umorzeniu, rozłożeniu na raty w wyjątkowych sytuacjach. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki.
 6. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu dokumentów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzić będzie swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


§ 6

 1. W przypadku zagubienia dokumentu czytelnik jest zobowiązany:

  • dostarczyć dokument tego samego autora pod tym samym tytułem,
  • zapłacić za zagubiony dokument określoną przez kierownika Wypożyczalni lub Filii sumę pieniędzy,
  • przekazać inny dokument odpowiadający potrzebom Biblioteki.Rozdział III

Wypożyczalnia międzybiblioteczna


§ 7

 1. Jeżeli czytelnik potrzebuje dokumentu, którego nie ma w księgozbiorze naszej biblioteki, może starać się o jego wypożyczenie z innej placówki składając zamówienie w Wypożyczalni.

 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 3. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

 4. Z powodu zdarzającego się dość długiego terminu oczekiwania na zamówione materiały, czytelnicy winni zgłaszać zapotrzebowanie na nie znacznie wcześniej.

 5. Jednorazowo czytelnik może złożyć zamówienie na 3 tytuły uwzględniając następujące dane:

  • dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania;
  • dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.

  Zamówienie pozostaje w bibliotece. Na jego podstawie bibliotekarz wypełnia rewers.

 6. Książki sprowadzone z innych bibliotek, udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej.

 7. Termin wypożyczenia książek ustala biblioteka macierzysta, z której książka pochodzi.

 8. Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada materialnie czytelnik.

 9. Nie wysyłamy zbiorów audiowizualnych.Rozdział IV

Udostępnianie zbiorów w czytelni


§ 8

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

 2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

  1. pozostawienia okrycia, teczek, toreb, plecaków, używania telefonów w wyznaczonym miejscu,

  2. zachowania ciszy, powstrzymania się od spożywania posiłków, picia napojów, palenia tytoniu,

  3. pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej, których obiór następuje po zwróceniu materiałów bibliotecznych.

 3. Dokumenty udostępnione Czytelnik zwraca bibliotekarzowi.

 4. Dokumenty z wolnego dostępu Czytelnik pozostawia na stoliku.

 5. W Czytelni istnieje możliwość podłączenia się do Internetu
  z własnym laptopem.

 6. Czytelnik może zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza
  z prośbą o informację dotyczącą zbiorów znajdujących się
  w bibliotece oraz sposobu korzystania z nich.

 7. Czytelnik obowiązany jest do szanowania zbiorów biblioteki będących własnością społeczną.

 8. Za uszkodzone zbiory czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową. Wysokość odszkodowania określa Kierownik Czytelni/Filii.

 9. Usługi reprograficzne wykonywane są ze zbiorów biblioteki z wyłączeniem

  • materiałów wydanych przed 1945 r.,
  • materiałów, których stan techniczny uniemożliwia wykonanie kopii.Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 9

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 2. Czytelnik może zgłaszać skargi i wnioski w sekretariacie biblioteki lub pocztą elektroniczną.

 3. Sprawy nieuregulowane postanowieniem niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor biblioteki.

 4. Z dniem 21 VI 2018 r. obowiązuje nowy regulamin ze zmianami. Wynikają one z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które nakładają na bibliotekę obowiązek dostosowania regulaminów do nowych regulacji prawnych.Załącznik nr 1

Rodzaje oraz wysokość opłat pobieranych przez

Bibliotekę Pedagogiczną

im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

L.p.

Opłata za:

Wysokość opłat

1.

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

W przypadkach losowych, Biblioteka może odstąpić od pobrania opłaty lub ją zmniejszyć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor BP.

1 zł za tydzień, za

1 egz.

2.

Upomnienie

I, II - 3 zł

III i każde następne - 5 zł

3.

Egzemplarz zagubiony lub zniszczony

Wartość każdorazowo określa kierownik WUZ

4.

Karta biblioteczna lub jej duplikat

3 zł