Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filii w Mińsku Mazowieckim

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

 im. Heleny RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U., poz. 369).

3. Statut Biblioteki.

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlicach, zwana dalej Biblioteką, udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni oraz poza Bibliotekę w Wypożyczalni.

2. Zbiory udostępniane są drogą wypożyczeń indywidualnych i międzybibliotecznych.

3. Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących jej własność oraz ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2.

1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie udostępnionych materiałów bibliotecznych.

§ 3.

1. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Bibliotekę Pedagogiczną im. H. Radlińskiej w Siedlcach - Administratora Danych Osobowych - jedynie w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki.

2. Na podstawie art. 32. Ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Czytelnikowi przysługuje prawo:

1) Wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz modyfikacji,

2) Uzyskania informacji o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych.

  

Rozdział II

Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni

§ 4.

1. Ze zbiorów wypożyczalni  korzystać mogą niżej wymienione osoby legitymujące się ważnym dokumentem zameldowania lub zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego:

1) nauczyciele ,

2) studenci,

3) uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

4) inne osoby.

Osoby spoza woj. mazowieckiego - po uzyskaniu  pisemnej zgody dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach,  a w przypadku placówek filialnych - zgody kierownika filii.

2. Ilość dokumentów  wypożyczanych jednorazowo zależna jest od statusu czytelnika: nauczyciele - 8 egz., studenci - 8 egz., inni ped. - 8 egz., uczniowie - 4 egz., inni czytelnicy - 4 egz.

3. Czytelnik wypożycza dokumenty osobiście na swoje nazwisko.
W szczególnych wypadkach może upoważnić inną osobę do korzystania ze swojego konta, przy czym właściciel konta jest odpowiedzialny za jego użycie /wypożyczenia, terminowy zwrot oraz ewentualne, powstałe zadłużenie finansowe/.

4. Książki, audiobooki /PK/, druki towarzyszące /DT/ - wypożyczane są na 30 dni; zbiory specjalne /filmy, materiały audiowizualne/ na 7 dni.

5. Dokumenty zamówione, czytelnik może odebrać w ciągu 5 dni. Po tym terminie wracają one do magazynu lub wypożyczone są przez kolejną osobę, która je zarezerwowała.

6. Termin zwrotu wypożyczonych książek może być przesunięty dwukrotnie na okres nie dłuższy niż 60 dni; zbiorów specjalnych - o 14 dni, o ile nie ma na nie zapotrzebowania.

7. Czytelnik może 2 razy prolongować wypożyczone dokumenty: samodzielnie  on-line, telefonicznie lub osobiście w Wypożyczalni.

8. Czytelnik może rezerwować dokumenty, które w danej chwili są wypożyczone.

§ 5.

1. Przy zapisie zgłaszający się powinni:

1) okazać dowód osobisty, legitymację służbową, studencką lub uczniowską,

2) zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się do przestrzegania go,

3) podpisać deklarację zobowiązującą do przestrzegania regulaminu Wypożyczalni.

2. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu.

3. W wyjątkowych wypadkach biblioteka może prosić o zwrot dokumentu przed upływem ustalonego terminu.

4. Jeżeli czytelnik przetrzymuje dokumenty ponad ustalony termin, otrzymuje ponaglenia o zwrot na koszt czytelnika (Załącznik nr 1). Kary, o których mowa, użytkownik może zapłacić gotówką w Bibliotece, lub przelewem na rachunek bankowy Biblioteki - PKO BP I O/Siedlce - 67102044760000890201133164. Dokonanie przelewu na kwotę wyższą od naliczonej kary nie podlega zwrotowi.

5. Opłaty za przetrzymywanie dokumentów podlegają umorzeniu, rozłożeniu na raty  w wyjątkowych sytuacjach. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki.

6. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu dokumentów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzić będzie swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6.

1. W przypadku zagubienia dokumentu czytelnik jest zobowiązany:
1) dostarczyć dokument tego samego autora pod tym samym tytułem,
2) zapłacić za zagubiony dokument określoną przez kierownika Wypożyczalni lub Filii sumę pieniędzy,
3) przekazać inny dokument odpowiadający potrzebom Biblioteki.

2. W Wypożyczalni pobierane są kaucje za książki określone przez dyrektora placówki. (Załącznik nr 2)

 

Rozdział III  

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

§ 7.

1. Jeżeli czytelnik potrzebuje dokumentu, którego nie ma w księgozbiorze naszej biblioteki, może starać się o jego wypożyczenie z innej placówki składając zamówienie w Wypożyczalni. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.

2. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

3. Z powodu zdarzającego się dość długiego terminu oczekiwania na zamówione materiały, czytelnicy winni zgłaszać zapotrzebowanie na nie znacznie wcześniej.

4. Jednorazowo czytelnik może złożyć zamówienie na 3 tytuły uwzględniając następujące dane:

1) dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania;

2) dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.

Zamówienie pozostaje w bibliotece. Na jego podstawie bibliotekarz wypełnia rewers.

5. Książki sprowadzone z innych bibliotek, udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej.

6. Termin wypożyczenia książek ustala biblioteka macierzysta, z której książka pochodzi.

7. Za każdy sprowadzony egzemplarz książki, Biblioteka pobiera od zamawiającego 15 zł opłaty bezzwrotnej, na poczet kosztów przesyłki.

8. Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada materialnie czytelnik.

9. Nie wysyłamy zbiorów audiowizualnych.

 

Rozdział IV

Udostępnianie zbiorów w czytelni

§ 8.

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

1) pozostawienia okrycia, teczek, toreb, plecaków, używania telefonów w wyznaczonym miejscu,

2) zachowania ciszy, powstrzymania się od spożywania posiłków, picia napojów, palenia tytoniu,

3) pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej, których obiór następuje po zwróceniu materiałów bibliotecznych.

3. Z dokumentów elektronicznych Czytelnik może korzystać w Internetowym Centrum Multimedialnym, na zasadach określonych w regulaminie

4. Dokumenty udostępnione Czytelnik zwraca bibliotekarzowi.

5. Dokumenty z wolnego dostępu Czytelnik pozostawia na stoliku.

6. W Czytelni istnieje możliwość podłączenia się do Internetu
z własnym laptopem.

7. Czytelnik może zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza z prośbą o informację dotyczącą zbiorów znajdujących się w bibliotece oraz sposobu korzystania z nich.

8. Czytelnik obowiązany jest do szanowania zbiorów biblioteki będących własnością społeczną.

9. Za uszkodzone zbiory czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową. Wysokość odszkodowania określa Kierownik Czytelni/Filii.

10. Usługi reprograficzne wykonywane są ze zbiorów biblioteki z wyłączeniem

1) materiałów wydanych przed 1945 r.,

2)materiałów, których stan techniczny uniemożliwia wykonanie kopii.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 9.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

2. Czytelnik może zgłaszać skargi i wnioski w czytelni, książce skarg i wniosków, w sekretariacie biblioteki lub pocztą elektroniczną.

3. Sprawy nieuregulowane postanowieniem niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor Biblioteki.

4. Regulamin obowiązuje od 25 IV 2014 r.

 

 

Załącznik nr 1

Rodzaje oraz wysokość opłat pobieranych przez

 Bibliotekę Pedagogiczną

im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

 

L.p.

Opłata za:

Wysokość opłat

1.

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

W przypadkach losowych, Biblioteka może odstąpić od pobrania opłaty lub ją zmniejszyć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor BP.

1 zł za tydzień, za 1 egz.

2.

 Upomnienie

I, II - 2 zł

III i każde następne - 5 zł

3.

Egzemplarz zagubiony lub zniszczony

Wartość każdorazowo określa kierownik WUZ

4.

Karta biblioteczna lub jej duplikat

3 zł

5.

Kserokopia lub wydruk komputerowy

0.20 zł - A4 - jednostr.

0.30 zł - A4 - dwustr.

6.

Kaucja za książkę

50 zł

7.

Opłat pocztowa za książki przesłane z filii

min. 20 zł

 8.

Opłata pocztowa za przesyłkę międzybiblioteczną

15 zł

 

Załącznik  nr 2

z dnia 1 X 2003 r.

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 1 X 2003 r. ustalono, iż:

1. Od 01.10.2003 r. pracownicy Wypożyczalni pobierać   będą kaucje za książki określone przez dyrektora placówki:

 

„Dzieje wychowania" - S. Wołoszyn,

„Historia wychowania" T.I - pod red. Ł. Kurdybachy,

„Historia wychowania" T. II - pod red. Ł. Kurdybachy.

 

2. Kaucja nie odebrana po upływie roku nie podlega zwrotowi.