Uczyć twórczo i motywować do nauki. Wybór bibliografii

1. Akmeologia kreatywna : psychologia kreatywności i osiągania szczytowej dojrzałości twórczej człowieka dorosłego / Natalia Wiszniakowa ; tł. Marek Łyp. - Wyd. 2 popr. - Łódź : Instytut Postępowania Twórczego, 2003

2. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Popka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczn, 1988

3. Bajkoterapia czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

4. Cele i osiągnięcia w uczeniu się / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2006

5. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : z polskimi przykładami z kursu internetowego Akademii "Szkoły uczącej się" / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005

6. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / Krzysztof J. Szmidt (red.). - Kraków : Impuls, 2003

7. Działania twórcze - twórczość wspomagająca rozwój : książka dla nauczyciela / oprac. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska, Maciej Jabłoński ; aut. ćwiczeń Lidia Frydzińska-Świątczak [et al.] ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Wyd. 5. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2007

8. Dzieci i kreatywność : pomysły na cały rok / Martina Brausem, Iris Sargun ; [tł. Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

9. Dziecko, teksty, znaczenia : konteksty edukacyjne i rozwojowe / pod red. Anny Wasilewskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

10. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2008

11. Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia / David Gribble ; tł. Zofia Grudzińska. - Kraków : Impuls, 2005

12. Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

13. Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

14. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności / Dale Scott Ridley, Bill Walther ; przekł. Krzysztof Rogowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

15. Krok... w kierunku kreatywności : program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

16. Krok... w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

17. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji / Agata Cudowska. - Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2004

18. Między przekazem a odkryciem : twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci / Monika Wojnowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

19. Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

20. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

21. Myślenie lateralne : idee na przekór schematom / Edward de Bono ; [tł. Rentier-Lang Cezary Welsyng]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008

22. Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego / Krystyna Bieluga. - Kraków : Impuls, 2003

23. Nowe teorie twórczości ; Nowe metody pomocy w tworzeniu : materiały z I sesji naukowo-metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności 12-14 X 2001 Kraków : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego. - Kraków : Impuls, 2002

24. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007


25. Porządek i przygoda : lekcje twórczości : antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości / wybór i oprac. Krzysztof Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

26. Porządek i przygoda : lekcje twórczości : podręcznik eksperymentalny. Cz. 2 / Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka, Krzysztof Szmidt. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

27. Porządek i przygoda : lekcje twórczości : program edukacyjny / Krzysztof J. Szmidt, Barbara Rakowiecka, Kazimierz Okraszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

28. Program wychowawczy świetlic "Liście wielkiego drzewa życia" / Beata Maciołek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007

29. Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic : Liście wielkiego drzewa życia / Beata Maciołek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007


30. Psychopedagogika działań twórczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. - Kraków : Impuls, 2005

31. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Dorota Dawid. - Kraków : Impuls, 2004

32. Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży / Beata Dyrda (red.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004

33. Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka / Joanna Laskowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

34. Spróbuj inaczej : scenariusze zajęć rozwijających umiejętności twórcze / [red. nauk. Kamila Lasocińska, Makary K. Stasiak]. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006

35. Szkice do pedagogiki twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Kraków : Impuls, 2001Sztuka twórczego myślenia : źródła innowacji i świetnych pomysłów / John Adair ; przeł. Dorota Wąsik. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008

36. Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego / Wanda Frankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

37. Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię / Mariola Jąder. - Kraków : Impuls, 2005

38. Trening twórczości w szkole wyższej / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt ; [aut. Beatricze Andrzejewska et al.]. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005

39. Twórcza aktywność dziecka : teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : Trans Humana, 2003

40. Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz ; il. Katarzyna Stachowska-Mendyka. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005

41. Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej / Dorota Kubicka. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003

42. Twórcze dziecko w szkole - możliwości rozwoju / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2004

43. Twórczość - wyzwanie XXI wieku / [zebrały i oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

44. Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej / Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

45. Twórczość w edukacji / Dorota Ciechanowska ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007

46. Twórczość w teorii i praktyce / red. nauk. Stanisław Popek ; red. cz. Ryszarda Ewa Bernacka[et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

47. Uczeń trudny : jak skłonić go do nauki / Barbara L. McCombs, James E. Pope ; tł. Andrzej Janowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

48. Warsztaty edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : Europa, cop. 2001

49. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Irena Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008

50. Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

51. Zrozumieć siebie i świat : szkice i studia o edukacji polonistycznej / Barbara Myrdzik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

52. Żywioły - ogień i woda : książka ćwiczeń : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : klasa 2 / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000]

53. Żywioły - ogień i woda : książka dla nauczyciela : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : klasa 2 / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar ; ćw. 1.18, 4.7, 4,17 oprac. Hanna Romanowska-Szewczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

54. Żywioły - Ziemia : książka ćwiczeń : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : klasa 1 / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

55. Żywioły - Ziemia : książka dla nauczyciela : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : klasa 1 / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

56. Żywioły : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

Oprac. Anna Popławska

 


Powrót do Pedagogika, psychologia