Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wybór bibliografii
1. Czytanie i pisanie : metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Małgorzata Rocławska-Daniluk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
2. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : dla dzieci 6-9-letnich / Małgorzata Barańska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011
3. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006
4. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Kraków : Impuls, 2004
5. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007
6. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007
7. Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się / Marzena Kowaluk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
8. Gdy dziecko nie może się skupić / Jacques Thomas i Gilles. - Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2007
9. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria - diagnoza - terapia / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000
10. Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny / pod red. Grażyna Kwaśniewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
11. Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju / Walter Straßmeier. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012
12. Ja też to potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012
13. Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli / Bernice H. Baumer. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2007
14. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006
55. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008
16. Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemami / Monika Zielińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012
17. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006
18. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
19. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009
20. Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat / Romana Sprawka, Joanna Graban. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
21. Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu : książka do ćwiczeń w czytaniu / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011
22. Metoda dobrego startu : książeczki tematyczne i zestaw pomocy / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [ 2008?].
23. Metoda dobrego startu / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]
24. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010
25. Mini-max o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzeć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kier. Doroty Mielcarek w składzie Ewa Jędral [et al.] ; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006
26. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
27. Nie-zgrane dziecko : zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie / Carol Stock Kranowitz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
28. Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
29. Opowiedz o... : terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy / Anna Tońska-Szyfelbein. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009
30. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń : Adam Marszałek, [2003]
31. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009
32. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek miękkich i zmiękczonych / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009
33. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2001
34. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.
35. Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Joanna Lichota. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
36. Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole / Anna Marczak. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006
37. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009
38. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken.. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009
39. Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1-3 / Ewa Skrzetuska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
40. Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2001
Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011
41. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Dorota Miązek. - Wyd 2. - Łódź : Wydawnictwo Edukacyjne Res Polona, [2007]
42. Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.
43. Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004
44. Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne / Artur Doliński, Grażyna Gajewska, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2004
45. Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
46. Terapia integracji sensorycznej. Z. 1, Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011
47. Terapia integracji sensorycznej. Z. 2, Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011
48. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006
49. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003
50. Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010
51. Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2004
52. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2004
53. Terapia wad wymowy / Edyta Joanna Lichota. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Impuls, 2006
54. Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku / Gislind Binder, Richard Michaelis. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.
55. Trudności z koncentracją uwagi / Helmut Weyhreter. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2002
56. Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
57. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006.
58. Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007
59. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
60. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011
61. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
62. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
63. Zabawy dla odreagowania agresji / Andrea Erkert. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009
64. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
65. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / red. nauk. Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
Oprac. Anna Popławska

 

Powrót do Pedagogika, psychologia