Polska edukacja XXI wieku. Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1. Autoewaluacja w szkole / red. Elżbieta Tołwińska-Królikowska. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2010.

2. Dusza szkoły : o tym co sprzyja zmianie i rozwojowi / David Tuohy. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2002.

3. Dyrektor szkoły / red. Krzysztof Gawroński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008.

4. Dyrektor szkoły a wyzwania XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Adamczyk, Ewy Matczak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008.

5. Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2010.

6. Edukacja : jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques"a Delorsa / [przetł. z fr. Wiktor Rabczuk]. - Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998.

7. Edukacja pod prąd / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2001.

8. Edukacja - wczoraj, dziś i jutro. T. 1-2 : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jagiełło, Renaty Matysiuk, Urszuli Tyluś. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo0-Humanistyczny, 2012.

9. Ewaluacja w szkole jako organizacji uczącej się / Eugenia Potulicka // W: Rocznik Pedagogiczny. T. 26 / pod red. Marii Dudzikowej. - Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, 2003, S. 93-101.

10. „Gorące" problemy edukacji w Polsce : ekspertyzy i opinie / red. Tadeusz Lewowicki. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2007.

11. Hospitacja może być przydatna / Jarosław Kordziński. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne, 2004.

12. Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. - Poznań: Wydawnictwo eMPi2, 2002.

13. Jak być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

14. Jak oceniać?. Kryteria ocen z przedmiotów nauczania i zachowania oraz ewaluacja systemu : propozycje wymagań na oceny z przedmiotów nauczania i zachowania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich oraz ewaluacja systemu / Henryk Składanowski. - Wyd. 2. - Toruń: Bea-Bleja, 2001.

15. Jak opracować plan rozwoju szkoły / [tł. Z ang. Anna Decewicz]. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

16. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk ; [aut. Jacek Dymel et al.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

17. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

18. Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów
i nauczycieli opiekunów / Jacek Strzemieczny. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

19. Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

20. Jakość pracy szkoły : praktycznie / Klemens Stróżyński. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003.

21. Jakość szkoły - jej planowanie i diagnoza / pod red. Klemensa Stróżyńskiego. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000.

22. Metoda projektów w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikin, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

23. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012.

24. Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia : eseje etnopedagogiczne / Maria Dudzikowa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2001.

25. Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010.

26. Nadzór pedagogiczny czyli Jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny / Artur Pasek. - Toruń: Wydawnictwo Bea, 2004.

27. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. - Warszawa ; Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000.

28. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000.

29. Nauczanie i uczenie się : na drodze do uczącego się społeczeństwa : Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia / Komisja Europejska.. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1997.

30. Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów / Inetta Nowosad. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2001.

31. Nauczyciele działają zespołowo? / Stefan Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2010.

32. Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce / Maria Kocór. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.

33. Nowe formy wspomagania pracy szkół / red. Dorota Czerwonka. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

34. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców
i szkoleniowców / Geoff Petty. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

35. O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa. - Kraków : Fraszka Edukacyjna, 2010.

36. Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce / Anna Wiłkomirska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005.

37. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących. - Wyd. 3 zaktualizowane / Józef Pielachowski. - Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2003.

38. Perspektywy rozwoju szkoły / Inetta Nowosad. - Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2003.

39. Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania : zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego oceniania. - Toruń: Bea-Bleja, 2001.

40. Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011.

41. Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego : ramowe plany nauczania / Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.

42. Praktyka ewaluacji w szkole / Klemens Stróżyński. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011.

43. Profesjonalizm w uczeniu : jak osiągnąć sukces / Beth Hurst, Ginny Reding. - Warszawa Wolters Kluwer, 2011.

44. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie-wybór-ewaluacja / Gabriela Olszowska [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

45. Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego / Klemens Stróżyński. - Warszawa: Wydawnictwo ABC, 2010.

46. Przestrzenie i miejsca szkoły / Aleksander Nalaskowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2002.

47. Przewodnik po edukacji włączającej : rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły / red. Tony Bootrh i Mel Ainscow. - Warszawa : Wydawnictwo Olimpiady Specjalne Polska, 2011.

48. Rada szkoły. Rada oświatowa : przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2002.

49. Rodzice w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 1999.

50. Skuteczny nauczyciel-skuteczna szkoła : przewodnik po efektywnym nauczaniu / Zuzanna Kołaca-Kordzińska. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2012.

51. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach / [Katarzyna Leśniewska, Ewa Puchała, Lilianna Zaremba]. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011.

52. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

53. Status dyrektora szkoły : poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół : na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu / Andrzej Pery. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

54. Szkolne standardy jakości procesu kształcenia / Maria Koszmider. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2008.

55. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

56. Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1-2 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2006.

57. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

58. Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.

59. Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. Naukową Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne, 2013.

60. Wspieranie elementarnych zdolności uczniów / Władysław Puślecki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 1999.

61. Zarządzanie szkołą XXI wieku ; perspektywa menedżerska / Izabela Bednarska-Wnuk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

62. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli
i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

Artykuły

1. Action Learning jako metoda wspomagania rozwoju nauczycieli / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2012,
nr 7, s. 80-83.

2. Akredytacja zewnętrznym potwierdzeniem jakości placówki doskonalenia nauczycieli / Irena Nuckowska // Meritum. - 2006, nr 2, s. 46-49.

3. Badanie jakości pracy szkoły : (procedura wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły) / Mariola Szymczak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 1-6.

4. Batalia o poprawę jakości kształcenia / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła. -2013, nr 1, s. 18-28.

5. Budujemy e-szkołę / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 24=29.

6. Chciałabym i boje się... : polska edukacja w obliczu nowych technologii (na przykładzie UKW) / Mikołaj Sobociński // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 14-18.

7. Co dyrektor o rewolucji cyfrowej wiedzieć powinien / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 14-17.

8. Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3. s. 18-22.

9. Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji / Marek Konieczniak // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 11/12, s. 60-65.

10. Czy szkoły mogą uczyć się razem? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły", s. I-VIII.

11. Debata o kierunkach rozwoju edukacji / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 10-13.

12. Dobre kształcenie nauczycieli warunkiem wysokich wyników edukacji / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 32-33.

13. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i związane z tym powinności dyrektora szkoły / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 48-51.

14. Dyrektor jako lider rady pedagogicznej / Grzegorz Ćwiertniewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 20-22, 24-26.

15. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod. s. I-VIII.

16. Dyrektor szkoły - przodujący uczeń w organizacji uczącej się / Mariusz Dobijański // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 3 (8), s. 18-19.

17. Dyskusja na temat zmian w systemie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / oprac. Alina Smyczek na podstawie tekstów współredagowanych przez Marzannę Czarnocką // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 8-12.

18. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50.

19. EDU Trendy 2012 a rzeczywistość polskiej szkoły... / Jarosław Gembka // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 18-19.

20. Edukacja i uczenie się w Polsce w perspektywie europejskiej / Stanisław Drzażdżewski // Dyrektor Szkoły. - 2009,
nr 11, s. 5-10.

21. Edukacja i uczenie się w Polsce w perspektywie europejskiej. Cz. 2 / Stanisław Drzażdżewski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 7-10.

22. Ewaluacja jako narzędzie, a nie cel sam w sobie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8,
s. 70-75.

23. Ewaluacja wewnętrzna z udziałem krytycznego przyjaciela / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 73-83.

24. Innowacyjne zarządzanie szkołą / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 2-24.

25. Jakich zmian potrzebuje polska szkoła? / Maria Kocór // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 28-36.

26. Kilka refleksji nad ewaluacją pracy szkoły / Teresa Zaręba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8,
s. 25-27.

27. Jaka polityka oświatowa jest nam potrzebna? / Wojciech Starzyński // Edukacja i Dialog. - 2013, nr ½,
s. 15-16 .

28. Jakość edukacji / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 10-12.

29. Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 65-70.

30. Kształcenie nauczycieli jako ważne wyzwanie współczesności / Zbigniew Kwieciński // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 12, s. 3-4.

31. Lider edukacji - pedagog krytycznie myślący, twórczy i z poczuciem pasji / Maria Kocór // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 11/12, s. 16-22.

32. Nowa podstawa... konfliktowa / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 10-13.

33. Nowe standardy kształcenia nauczycieli - kłopoty ze zmianą / Mirosława Nowak-Dziemianowicz // Wychowanie
na Co Dzień.
- 2010, nr 12, s. 5-12.

34. Nowoczesna edukacja - interaktywna szkoła / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 47-50.

35. Nowoczesne technologie w szkole. Trendy w edukacji. Dodatek do „Dyrektora Szkoły". - 2011, nr 9.

36. O motywowaniu do rozwoju / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 29-32.

37. Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Edukacja dla przyszłości / Renata Flis // Edukacja i Dialog. - 2011, nr ½, s. 26-33.

38. Polska szkoła 2030 : oczekiwania i realizacja : zanikający postęp / debatę prowadzi Anna Raczyńska // Edukacja
i Dialog
. - 2009, nr 11/12, s. 6-13.

39. Polska szkoła 2030 : oczekiwania a potencjał : nowa wersja 3Z / debatę prowadzi Anna Raczyńska // Edukacja
i Dialog,
2010, nr 5/6, s. 6-15.

40. Polska szkoła 2030 : tradycja i nowoczesność / debatę prowadzi Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog // 2011,
nr 11/12, s. 6-15.

41. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 48-51.

42. Praktyczna organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 19-24.

43. Społeczne wyzwania dla edukacji jutra / Leszek Korporowicz // Remedium. - 2000, nr 10, s. 6-8.

44. Standardy dyrektora szkoły - w poszukiwaniu zagranicznych podpowiedzi / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 10-14.

45. Standardy kształcenia, czyli jeszcze bardziej po europejsku / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 44-47.

46. System zarządzania jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 22-24.

47. „Szkoła ucząca się" jako sposób na nowoczesną oświatę : jakich potrzebujemy szkół? / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 43-47.

48. Szkoły z certyfikatem ISO / Artur Foremski / Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 63-67.

49. Szkolny system ewaluacji wewnętrznej / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010,
nr 9, dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły, s. 3-18.

50. Uczeń zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne / Agnieszka Włoch // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2,
s. 7-18.

51. Uczeń ze SPE w świetle nowej reformy / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 74-76.

52. Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 50-51.

53. W drodze do wiedzy / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 6, s. 3-12.

54. Wdrożenie wewnętrznego programu doskonalenia szkoły i podnoszenia efektów nauczania / Andrzej Wrede // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 42-45.

55. Widoczny sens zmiany w edukacji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 27-29.

56. Wiedzieć i umieć : (o kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w społeczeństwie wiedzy) / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 19-24.

57. Wirtualna przestrzeń edukacyjna / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 54-58.

58. Wspomaganie rozwoju szkół - projekt systemowy / Dorota Czerwonka, Dorota Granoszewska-Babiańska // Dyrektor Szkoły . - 2012, nr 7, s. 68-73.

59. Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, dod.,
s. I-VIII.

60. Współpraca szkoły z rodzicami / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 77-78.

61. Wyzwania i zadania polskiej edukacji w latach 2012-2025 / Czesław Banach // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 3-11.

Polecamy czasopisma

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej.

Edukacja. Kwartalnik naukowy z zakresu nauk pedagogicznych, dydaktyki socjologii, psychologii, prawa.

Edukacja i Dialog. Czasopismo liderów edukacji.

Głos Pedagogiczny. Czasopismo specjalistyczne z zakresu pedagogiki i psychologii.

Meritum. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny.

Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno pedagogiczny.

Psychologia w Szkole. Kwartalnik przeznaczony dla nauczycieli, pedagogów, studentów i uczniów.

Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. Kompleksowo przedstawia aktualne problemy opieki, wychowania
i wsparcia społecznego.

Trendy. Internetowe czasopismo Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcone aktualnym trendom
w oświacie.

Wychowanie na co Dzień. Miesięcznik naukowy poświęcony aktualnym problemom pedagogicznym
z wkładką metodyczną.

Linki do serwisów edukacyjnych

1. http://www.men.gov.pl/

2. http://www.ore.edu.pl/strona-ore/

3. http://www.ceo.org.pl/

4. http://www.edunews.pl/

5. http://www.edustyle.pl/

6. http://www.scholaris.pl/#

7. http://szkolazklasa20.pl/

8. http://www.portaloswiatowy.pl/

9. http://www.oswiataiprawo.pl/

10. http://szkolaodadoz.pl/

11. http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/

12. http://www.szkolnictwo.pl/

Ze zbiorów Filii Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wybrała i opracowała Halina Lewsza

Powrót do Pedagogika, psychologia