Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży.

Bibliografia w wyborze.
Wydawnictwa zwarte
1. Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2008

2. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / pod red. Doroty Rybczyńskiej ; aut. Henryk Machel [et al.]. - Kraków : Impuls, 2003

3. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

4. Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja / Otton Lipkowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

5. Dziecko trudne a książka : z badań nad czytelnictwem dzieci nieprzystosowanych społecznie / Ludmiła Pęska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975

6. Dziecko w konflikcie z prawem karnym / Natalia Han-Ilgiewicz ; przedm. Maria Grzegorzewska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965

7. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

8. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

9. Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych / Tomasz Rudowski. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013

10. Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń / pod red. Jadwigi Jastrząb. - Toruń : Akapit, 2002

11. Edukacja wzbogacająca życie : Porozumienie Bez Przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg ; przeł. Anna Mills. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, 2006

12. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

13. Jak wyhodować potwora : antyporadnik dla rodziców / Hanna Nikodemska El Tairy. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2012

14. Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo / Barbara Kowalska-Ehrlich. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988

15. Niedostosowanie społeczne / Jan Konopnicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971

16. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Andrzej Szymański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010

17. Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja / Aleksander Makowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994

18. Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Justyna Siemionow. - Warszawa : Difin, 2011

19. Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała-Kręcioch. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

20. Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne młodzieży / Maria Marek - Ruka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1976

21. Osobowość antyspołeczna / Mieczysław Radochoński. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

22. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

23. Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty / Krystyna Dymek-Balcerek. - Wyd. 3 zm. - Radom : Politechnika Radomska, 2000

24. Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004

25. Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. - Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998

26. Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2001

27. Pomoc psychologiczna młodzieży / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

28. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

29. Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

30. Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie / Kazimierz Pospiszyl, Ewa Żabczyńska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

31. Reedukacja dzieci społecznie zahamowanych / Joanna Grochulska ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Secesja, 1992

32. Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

33. Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

34. Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych / Tomasz Wach ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009

35. Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży / Renata Małgorzata Ilnicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2008

36. Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009

37. Toksyczne dzieciństwo : jak współczesny świat krzywdzi nasze dzieci i co możemy zrobić, aby temu zapobiec / Sue Palmer ; tł. Beata Długajczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 2006

38. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

39. Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki, 2005

40. Resocjalizacja - w stronę środowiska otwartego / Irena Pospiszyl, Marek Konopczyński (red.) ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007

41. Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki, 2005

42. Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

43. Wybrane problemy pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997

44. Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych / Otton Lipkowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

45. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2000

46. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Wyd. 4. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2000

47. Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników : studium psychologiczno-pedagogiczne / Tadeusz Kluz. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

48. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne / David Clarke ; przekł. Milena Bianga. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

49. Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2008

50. Zanim w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996

51. Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / pod red. nauk. Doroty Iwaniec, Jerzego Szmagalskiego ; [tł. z ang. Konstancja Stankiewicz ]. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2002

52. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej : fachowe porady i gotowe materiały metodyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli. [T. 1] / zespół aut. pod red. Krystyny Kmiecik-Baran. - Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006

53. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej : fachowe porady i gotowe materiały metodyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli. [T. 2] / zespół aut. pod red. Krystyny Kmiecik-Baran. - Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006

54. Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny : jak pomóc rodzinie i dziecku / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005

55. Zastygłe spojrzenie : fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka / Rainer Patzlaff ; z niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

56. Życie w wolności od psychicznej przemocy / Hubertus von Schoenebeck ; [przekł. Ewa Pastuszek, Wiktor Żłobicki]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

 

           Artykuły z czasopism z lat 2009 -2014        


 1. Kontestacja elementów kultury przez osoby nieprzystosowane społecznie / Adam Horbowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 32-37
 2. Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży. Program zajęć biblioterapeutycznych / Urszula Lisowska-Kożuch.// Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 3-36 
 3. Scenariusz spektaklu profilaktycznego "Wystarczy miłość" / Anna Grabowska-Dąbek.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 12, dod. Wkładka Metodyczna, s. VII-VIII
 4.  Schemat indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 32-33
 5.  Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego / Małgorzata Kiedrowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/ 11, s. 33-37
 6.  Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów / Małgorzata Kiedrowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 12-18
 7.  Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 4 / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 11-13
 8.  Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 14-15
 9.  Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Edyta Szot-Odrobina. Cz. 3 //  Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 6-7
 10.  Środowisko społeczne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 12-13
 11. Ta dzisiejsza młodzież wstydu nie ma! / Marta Molińska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 50-52
 12. Terapeutyczne wspomaganie procesu edukacyjnego młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym / Elżbieta Kucińska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 29-30 
 13. Trudne rozmowy o trudnych uczniach / Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 26-28
 14.  Twórcze oddziaływania wobec młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Grabowska-Dąbek.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 12, s. 16-19
 15. Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji / Małgorzata Kiedrowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 26-29
 16. Wybrane aspekty samooceny młodzieży niedostosowanej społecznie / Karolina Mogielska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 48-53
 17.  Zagrożenia, dylematy i postulaty / Agnieszka Pokrzywa.// Polonistyka. - 2012, nr 3, s. 50-56 
 18. Znaczenie relacji wychowawca - wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 267-274
 

                                                                                                        Ze zbiorów biblioteki wybrała Anna Popławska


 

 


Powrót do Pedagogika, psychologia