Polityka oświatowa państwa | Filia w Mińsku Mazowieckim | Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Polityka oświatowa państwa

Minister Edukacji Narodowej co roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ustala następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym 2017/2018:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

źródło: https://men.gov.pl