Polityka oświatowa państwa

Minister Edukacji Narodowej co roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ustala następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym 2018/2019:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczyciel. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.   

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

źródło: https://men.gov.pl