Zapraszamy do udziału w konkursie

Data publikacji: 09 października 2018


    

 

 
 
 
 
 
 

100 rocznica odzyskania niepodległości w moich oczach - konkurs plastyczny

 

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Biblioteka Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim

 

Cel konkursu:

- Włączenie się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

- Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

- Współpraca w realizacji edukacji regionalnej

- Rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej

 

Warunki uczestnictwa:

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych, przede wszystkim do: uczniów wszystkich typów szkół,  twórców niezależnych i amatorów.

 

2. W konkursie zostaną przyznane nagrody.

 

3. Na konkurs każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę na formacie nie mniejszym niż A 4, prace muszą być wykonane przez jedną osobę. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (oprócz materiałów sypkich i spożywczych).

 

4. Nadesłane na konkurs prace powinny mieć dołączone na osobnej kartce dane osobowe autora: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, telefon opiekuna/szkoły, e-mail,  imię i nazwisko opiekuna.

 

5. Prace można dostarczać w następujący sposób:  bezpośrednio do Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaski ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski lub za pośrednictwem poczty.

 

6. Termin nadsyłania prac upływa 11 listopada 2018 r. Decyduje data wpływu do Biblioteki. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 

7. Organizator nie zwraca prac przygotowanych na konkurs.

 

8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów konkursu. Decyzje jury są ostateczne. Głównym kryterium oceny będzie zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu, estetyka prac oraz poziom artystyczny.

 

9. Prace będą oceniane wg kryterium wiekowego:

- kl. 1-3

- kl. IV-VI

- kl. VII - VIII, gimnazjum

- szkoły średnie

- dorośli

 

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie.

 

11. Prosimy o dołączenie do prac wydrukowanych i podpisanych załączników - wymagania RODO.

 

12. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu:

25 787 36 95.


Do pobrania
1.Oświadczenie Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

2. Informacja o utrwaleniu wizerunku na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu