Wystawa fotografii

Data publikacji: 04 września 2020

Wystawa fotografii pt. „Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych" przedstawia zwierzęta, rośliny oraz tereny cenne przyrodniczo znajdujące się w obszarze realizacji projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

 „Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych" - to tytuł projektu transgranicznego zrealizowanego przez Radę Powiatu Sokalskiego (Ukraina), oraz Departament Turystyki Rejonu Drohiczyńskiego (Białoruś). Partnerzy podjęli wyzwanie, jakim jest wspólna promocja oraz zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, wzmacnianie powiązań i kooperacji transgranicznej.

     Projekt pozwoli na stworzenie nowego produktu turystycznego, opartego na zasadach zrównoważonej turystyki, oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionów przygranicznych wzdłuż rzeki Bug. Pozwoli też na udostępnienie turystom terenów ekologicznie czystych i mało zagospodarowanych. Projekt kreuje nowe warunki rozwoju przedsiębiorczości obszarów zapóźnionych gospodarczo, w oparciu o miejscowe zasoby. Jego realizacja pozwoli na integrację społeczeństw lokalnych trzech krajów. Da szanse rozwoju dla osób zatrudnionych w turystyce.

 

    Projekt obejmuje 9 podstawowych działań. Najważniejsze:

    - wyznaczenie i inwentaryzacja transgranicznych szlaków turystycznych polsko - białorusko - ukraińskich, od Werchabużu (Ukraina) przez Bug graniczny do gminy Wyszków (740 km szlaku,) oraz na odcinku dopływu Bugu na Białorusi w obwodzie Brzeskim od rejonu Drohiczyńskiego do Brześcia (ok. 100 km), to m.in.: wyznaczenie trasy dwóch szlaków transgranicznych, dziennych odcinków spływów (ok. 32), miejsc na znaki ostrzegawcze, informacyjne, turystyczne, oznaczenie miejsc cennych przyrodniczo, kulturowo i historycznie,

    - oznakowanie szlaku oraz uzupełnienie małej architektury (wykonanie małej architektury w miejscach postojowych dla kajakarzy - tablic, koszy na śmieci, miejsc do schronienia, megafonów do słuchania odgłosów przyrody, wykonanie i ustawienie wieży widokowej oraz urządzenia do monitorowania ruchu turystycznego), w częściach: ukraińskiej, białoruskiej i polskiej,

    - utworzenie Centrum Turystyki Kajakowej w Sokalu (Ukraina), Zarzeczce (Białoruś) i Drohiczynie  - m.in.:  zakup kontenerów i niezbędnego wyposażenia, wystawy, zestawy do tłumaczeń, infokioski,

     - organizacja 2 międzynarodowych spływów kajakowych na nowych szlakach z imprezami towarzyszącymi.

 zdjęcia w galerii