Bezrobocie

Sokołów Podl. 03.03.09

Anusiewicz Grzegorz
Biblioteka Pedagogiczna
w Sokołowie Podlaskim

 

Zestawienie bibliograficzne

Bezrobocie

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Badanie bezrobocia długotrwałego. Red. Mieczysław Kabaj.

Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. [31577].

2. Bak, E.: Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. ISBN 978-83-255-0419-9. [38311].

3. Duda, M.: Bezrobocie [W] Encyklopedia nauczania społecznego Jana

Pawła II. pod red. A. Zwolińskiego. Radom : Polskie wydawnictwo

Encyklopedyczne, 2003. ISBN 83-88822-56-X. s. 49-56. [32902]

4. Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym

z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław B.,

Jerzy T. Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006.

ISBN 83-60197-31-8 [ 34766]

5. Chudzicka-Czupała, A.: Bezrobocie : różne oblicza wsparcia. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. ISBN 83-226-1371-7. [32425].

6. Gazon, J.: Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru

etycznego do ekonomicznej realizacji. Warszawa : Wydawnictwo

Naukowe PWN, 2008 ISBN 978-83-01-15611-4. [37694]

7. Giddens A.: Socjologia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,

2004. ISBN 83-01-14225-1., Bezrobocie, s. 429-441.

8. Hołyst, B.: Kryminologia. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexi sNexis, 2004. ISBN 83-7334-281-8., s. 553-579. [32063]

9. Kabaj, M.: Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000. [31591].

10. Kabaj, M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii

Europejskiej i w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Scholar, 2004. ISBN 83-7383-021-9. [32676].

11. Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim

bezrobociem. pod red. Katarzyny Głąbickiej. Radom : Instytut

Technologii Eksploatacji, 2001. ISBN 83-7204-239-X [29783].

12. Kwiatkowski, E.: Bezrobocie : podstawy teoretyczne. Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13619-7 [29423,

31794].

13. Milewski, R., Kwiatkowski R.: Podstawy ekonomii. Warszawa,

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14424-1.,

Bezrobocie s. 390-404. [33725]

14. Lister, R.: Bieda. Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007. ISBN 978-

83-60457-18-4. [36266]

15. Orłowska, M.: Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-

społeczne czasu wolnego bezrobotnych. Warszawa : Wydawnictwo

APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15320-

5. [ 36866].

16. Prawo pracy a bezrobocie. red. nauk. Ludwik Florek. Warszawa :

Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. ISBN 83-7284-800-9. [31342]

17. Raczyński, M.: Bezrobocie [W] Słownik społeczny : praca zbiorowa.

pod red. D. Szlachty. ISBN 83-7318-259-4., s. 44-50.

 

18. Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / red.

nauk. Ryszard Czesław Horodeński. Białystok : Wydawnictwo

Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2006. ISBN 978-83-87981-19-8.

[35735].

19. Reszke, I.: Bezrobocie [W] Encyklopedia pedagogiczna XXI w. T. 1.

pod red. nauk. T. Pilcha. Warszawa : Żak, 2003. ISBN 83-88149-92-

X. s. 351-356. [29753]

20. Sarzyńska, E.: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych.

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

ISBN 978-83-227-2655-6. [35727].

21. Sobczak, J. B.: Bezrobocie [W] Encyklopedia socjologii. T. 1. red. Z.

Bakszańska [eta al.]. Warszawa, Oficyna Naukowa, 1998. ISBN 83-

85505-71-7. s. 64-67.

22. Strużyna, A.: Instytucjonalne doradztwo zawodowe : diagnoza i

model optymalizacyjny. Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza,

2005. ISBN 83-89250-15-2 [33363].

23. Szylko-Skoczny, M.: Polityka społeczna wobec bezrobocia w

Trzeciej Rzeczypospolitej. Warszawa : Aspra-Jr, 2004. ISBN 83-

89964-16-3. [32671].

24. Uścińska, G.: Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w

państwach UE : analiza porównawcza. Warszawa : Instytut Pracy i

Spraw Socjalnych, 2002. ISBN 83-87890-35-9. [31598].

25. Wontarczy A.: Bezrobocie [W] Encyklopedia psychologiczna. pod

red. W. Szewczuka. Warszawa : Fundacja Innowacja, 1998.

ISBN 83-86169-19-2. s. 40-42. [26891]

26 Zatrudnienie i bezrobocie [W] Ekonomia : zarys wykładu. pod red.

M. Żukowskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -

Skłodowskiej, 2007. ISBN 978-83-227-2641-9. s. 262-271. [37431].

 

 

 

Wydawnictwa ciągłe.

 

1. Bezrobocie - problem współczesności / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 4, s. 53-56.

2. Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje / Grażyna Kowalska // Edukacja . - 2006, nr 2, s. 20-27.

3. Kształtowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości studentów / Elżbieta Sałata // Edukacja . - 2007, nr 3, s. 33-38.

4. Międzynarodowy Dzień Tolerancji ; Debata - "Bezrobocie - wymóg gospodarki rynkowej czy brak aktywności?" ; Debata - "Czy Europa potrzebuje konstytucji?" / Anna Maszkiewicz // Doradca . - 2005, nr 45, s. 17-19.

5. Percepcja pogorszenia własnej sytuacji życiowej a progi bezradności u osób pozostających bez pracy / Jolanta Filipczyk // Chowanna . - 2004, T. 2, s.76-98.

6. Poczucie kontroli a zmiana czasu realizacji planów życiowych osób bezrobotnych / Elżbieta Turska // Chowanna . - 2004, T. 2, s. 63-75.

7. Przeciwko wykluczeniu / Grażyna Kurowska // Integracja Europejska . - 2005, nr 1, s. 82-83.

8. Psychologiczne wyznaczniki radzenia sobie bezrobotnych kobiet / Agnieszka Wilczyńska-Kwiatek // Chowanna . - 2007, T. 1, s. 39-52.

9. Rola teorii atrybucji w poznaniu procesów zaradczych człowieka bezrobotnego / Katarzyna Ślebarska // Chowanna . - 2005, nr 2, s. 54-62

10. Rynek pracy i rynek pomocy / Agnieszka Wilczyńska-Kwiatek // Chowanna . - 2005, nr 2, s. 42-53.

11. Skutki rosnącej biedy / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 9, s. 45-47.

12. Wpływ nowych lokalnych systemów inforamcji i doradztwa na rynek pracy - projekt COST A 23 / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura // Edukacja . - 2007, nr 3, s. 28-33