Edukacja ekologiczna

Renata Buczyńska
Biblioteka Pedagogiczna
Sokołów Podlaski

Edukacja ekologiczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wydawnictwa zwarte:

Bezpieczeństwo ekologiczne w świadomości młodzieży. Pr. zbior. pod red. D. Cichy. Warszawa 1993.

Cichy D.: Problem ochrony i kształtowania środowiska w pracy szkoły. Warszawa 1978.

Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. Pr. zbior. pod red. W. Stawińskiego. Warszawa 2000.

Dymara B., Michałowski S. Cz., Wollman - Mazurkiewicz L.: Książka do wychowania proekologicznego. Kraków 1998.

Elkington J., Mailes J.: Zielony przewodnik młodego konsumenta. Warszawa 1992.

Formy edukacji ekologicznej część 1. Pr. zbior. pod red. E. Dombrowskiej. Siedlce 1999.

Formy edukacji ekologicznej część 2. Pr. zbior. pod red. E. Dombrowskiej. Siedlce 1999.

Frączak E., Frączak J.: Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa 1989.

Kalinowska A.: Ekologia - wybór przyszłości. Warszawa 1991.

Kulpa J.: Wykorzystanie treści środowiskowych w procesie nauczania. Wrocław 1981.

Kutyłowska G.: Program edukacji ekologicznej w przedszkolu z propozycjami zajęć. Warszawa 1996.

Lisowska B.: Zielone szkoły: programy i scenariusze zajęć wyjazdów śródrocznych. Kraków 1999.

Łomny Z.: Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych. Radom 1996.

Łopatkowa M.: Pedagogika serca. Warszawa 1992.

Michajłow W.: Ochrona środowiska jako zagadnienie wychowawcze. [w:] Encyklopedia pedagogiczna. Red. W. Pomykało. Warszawa 1993. s. 470-475.

Morsztyn D.: Edukacja ekologiczna w szkole: propozycje programowe dla nauczycieli. Suwałki 1995.

Patermann R.: Zabawy w naturze na każdą porę roku. Kielce 1999.

Sarnowska M.: Rozkład materiału do zintegrowanego nauczania z elementami edukacji ekologicznej dla klasy 1. Gdańsk 1999.

Sawicki M.: Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa 1997.

Soida D.: Zasady i techniki edukacji ekologicznej. Organizujemy Zieloną Szkołę. Kraków - Ojców 1993.

Świadomość i edukacja ekologiczna. Red. J. M. Dołęga, J. Sander. Warszawa 1998.

Taroszkiewicz B., Morsztyn D.: Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej. Suwałki 1993.

Umiński T.: Ekologia, środowisko, przyroda: propozycje dla nauczycieli. Warszawa 1995.

Wolański N.: Zmiany środowiskowe a rozwój biologiczny człowieka. Wrocław 1983.

Wroczyński R.: Pedagogika społeczna. Warszawa 1985.

Zieloną ścieżką ...: edukacja ekologiczna: przewodnik dla nauczycieli. K. Baczała [współaut.]. Warszawa 1996.

Zimbardo P. G.: Psychologia i życie. Warszawa 1996.

Wydawnictwa ciągłe

Borzyszkowska L.: Rozwijanie postawy ekologicznej dzieci „Życie Szkoły" 1995 nr 4 s. 249

Cichy D.: Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży poprzez działania wychowawcze „Biologia w szkole" 1990 nr 5 s. 235-238

Cichy D.: O wyższą jakość edukacji środowiskowej „Edukacja" 1996 nr 4 s. 54-60

Cichy D.: Wychowanie ekologiczne w systemie edukacji narodowej „Nowa Szkoła" 1989 nr 1 s. 6-7

Cichy D.: Zagrożenia ekologiczne w świadomości młodzieży „Biologia w szkole" 1990 nr 4 s. 187-193

Ciszewska H., Rzewuska E., Jastrzębska - Kołodziejska A.: Edukacja ekologiczna „Dyrektor Szkoły" 1996 nr 2 s. 5-7

Czechowska E.: Działalność poznawcza uczniów w środowisku przyrodniczym „Dyrektor Szkoły" 1996 nr 2 s. 9-10

Dubel K.: Koncepcja i realizacja edukacji ekologii „Przyroda Polska" 1993 nr 10 s. 10

Dzierżanowska G. M.: Ekologia na lekcjach polskiego „Edukacja i Dialog" 1997 nr 5 s. 25-27

Furczyńska D.: O jedności człowieka z przyrodą „Ojczyzna - Polszczyzna" 1995 nr 3 s. 20-21

Gawroński D.: Ekologiczna lekcja „Wychowanie Techniczne w szkole" 1996 nr 1 s. 20-21

Kalinowska A.: Założenia interdyscyplinarnego programu edukacji ekologicznej w całym procesie kształcenia „Język polski w szkole kl. IV-VIII" 1995/1996 nr 6 s. 1-6

Kaliński M.: Edukacja i bezpieczeństwo ekologiczne „Przysposobienie Obronne" 1995 nr 1 s. 13-19

Kazaniecka G.: Krzewienie kultury ekologicznej na zajęciach z chemii w szkole podstawowej „Chemia w szkole" 1993 nr 1 s. 31-37

Knowsley J.: Perspektywy edukacji ekologicznej w Europie „Nowa Szkoła" 1993 nr 4 s. 231

Kobzda S.: Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży „Dyrektor Szkoły" 1996 nr 2 s. 14-15

Konopka J.: Centra Edukacji Ekologicznej „Przyroda Polska" 1993 nr 12 s. 13

Kożniewska B.: Edukacyjny spacer zieloną ścieżką „Edukacja i Dialog" 1997 nr 8 s. 63-66

Lis B.: Edukacja ekologiczna na lekcjach techniki w klasie czwartej „Wychowanie Techniczne w szkole" 1996 nr 2 s. 106-107

Lob R. E.: Edukacja środowiskowa „Biologia w szkole" 1991 nr 2 s. 89-92

Mazur B.: Edukacja ekologiczna w szkole - hasło czy rzeczywistość? „Przyroda Polska" 1993 nr 10 s. 11-12

Melosik K., Melosik Z.: Edukacja ekologiczna: antropocentryzm, biocentryzm czy bioregionalizm? „Edukacja" 1995 nr 2 s. 45-53

Misiak E.: Cele i zadania edukacji ekologicznej „Przyroda Polska" 1995 nr 4 s. 25

Nowak L.: Mikrosystem wychowawczo - ekologiczny jako jedna z form edukacji ekologicznej młodzieży „Biologia w szkole" 1990 nr 5 s. 239-243

Olaczek R.: Międzynarodowa edukacja środowiskowa „Przyroda Polska" 1990 nr 10 s. 3-4

Płonka I.: Człowiek w oczach przyrody „Ojczyzna - Polszczyzna" 1995 nr 3 s. 15-19

Pulinowa M. Z.: Propozycja założeń programowych międzyprzedmiotowej edukacji środowiskowej „Geografia w szkole" 1994 nr 4 s. 225-230

Raczkowska J.: Ekologia jako wartość w przygotowaniu młodzieży do życia „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze" 1995 nr 2 s. 2 / wkładka: Przygotowanie do życia

Sidorowicz G.: Dialog z przyrodą „Edukacja i Dialog" 1995 nr 10 s. 59-60

Skubała P.: Wychowanie ekologiczne w przedszkolu „Wychowanie w przedszkolu" 1995 nr 8 s. 458-465

Sokołowski H.: Ekofilm w procesie edukacji ekologicznej i medialnej „Edukacja medialna" 2000 nr 1 s. 33-36

Sosińska A., Sokołowska M.: Kino ekologiczne „Edukacja i Dialog" 1993 nr 9 s. 50-53

Tuska E. A.: Z ekologią na co dzień „Edukacja i Dialog" 1994 nr 2 s. 33-34

Uryga Z.: Humanistyczne aspekty edukacji ekologicznej „Ojczyzna - Polszczyzna" 1995 nr 3 s. 1-5

Wac E.: Metody edukacji środowiskowej w szkole podstawowej „Geografia w szkole" 1995 nr 1 s. 45-48

Wilczyński W.: Szkoła polska wobec potrzeb edukacji ekologicznej „Nowa Szkoła" 1990 nr 1 s. 45-47

Żuchowska W.: Zielono na polskim „Ojczyzna - Polszczyzna" 1995 nr 3 s. 5-14