OGŁASZAMY KONKURS

Data publikacji: 26 kwietnia 2018

 

REGULAMIN                           

  KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PROJEKT  SYMBOLU WDZIĘCZNOŚCI

                           

 

Organizatorami konkursu są:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

- Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Węgrowie

- Parafia Św. Ojca Pio w Węgrowie

 

Postanowienia wstępne: 

Konkurs rozpoczyna się 30 kwietnia 2018r. i trwać będzie do 23 maja 2018r.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego „SYMBOLU WDZIĘCZNOŚCI", który będzie używany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w celu uhonorowania instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia osób niepełnosprawnych                       i starszych.

Wskazane jest, by  projekt miał formę statuetki wraz z propozycją jej nazwy, a motywem przewodnim proponuje się kwiat gerbery lub kamelii (symboli wdzięczności).

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV - VII), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu węgrowskiego.

Konkurs przebiegać będzie w 3 kategoriach wiekowych:

- klasy IV-VII szkół podstawowych

- gimnazjum

- szkoły ponadgimnazjalne

Koordynatorami konkursu są nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele plastyki.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- Pracę należy złożyć nauczycielowi plastyki lub  bibliotekarzowi

- Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, temat pracy:                                        „SYMBOL WDZIĘCZNOŚCI"

- Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowanymi

- Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę wykonaną osobiście

- Każdy uczestnik  konkursu powinien na odwrocie opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię                               i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, imię i nazwisk o opiekuna, tel. kontaktowy do opiekuna.  Dane te będą służyć do kontaktu organizatora  z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

- Dane osobowe uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

Warunki konkursu i nagrody:

- Prace należy przesyłać lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie: 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23 (kontakt tel.  25-792-23-46), do dnia 23 maja 2018r.

- Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu

- Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność

- W konkursie może wygrać tylko jedna praca, za którą autor otrzyma nagrodę główną, natomiast w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane jedno wyróżnienie

- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu, gdy żadna z prac nie będzie zdaniem PCPR w Węgrowie spełniać wymogów konkursowych

- Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna

- Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi

- Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez organizatora drogą telefoniczną

- Rozdanie nagród,  laureatom nastąpi  3 czerwca 2018r. na  IV Festynie Rodzin Zastępczych zorganizowanym przy Parafii Św. Ojca Pio w Węgrowie

- Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie

 

Prawa autorskie:

Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej, przenieść na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie wszelkie prawa autorskie, prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłącznie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz

przenoszenia prawa nabytych na inne osoby), do pracy konkursowej. PCPR w Węgrowie zastrzega sobie prawo do dokonywania w pracy konkursowej dowolnej modyfikacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90. Poz. 631 ze zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową. W tym prawo do:

a)      Wyłącznego używania i wykorzystywania SYMBOLU jako wyróżnienia darczyńców, przyjaciół  oraz najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego oraz wspierających wszelkie działania na rzecz osób potrzebujących pomocy.

b)      Utrwalania i zwielokrotniania SYMBOLU wszelkimi technikami graficznymi.

c)      Zwielokrotniania  poprzez dokonywanie zapisu SYMBOLU na nośnikach elektronicznych.

d)      Wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internetowej.

e)      Bezpłatnego użyczenia.

 

Postanowienia końcowe:

- Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w lokalu Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie oraz  podczas IV Festynu Rodzin Zastępczych dnia 3  czerwca 2018r.

- Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin

- Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.bpsiedlce.pl w zakładce Węgrów, www.popr.wegrow.pl  oraz  u nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

-- Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.bpsiedlce.pl w zakładce Węgrów oraz  www.popr.wegrow.pl  po dniu 24 maja 2018r.