OGŁASZAMY KONKURS

Data publikacji: 10 maja 2019

Konkurna najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książk


REGULAMIN KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie.

 

Cele konkursu:
- promocja czytelnictwa,

- zainteresowanie dzieci książką,
|
- rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych u dzieci,

- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.

 

Postanowienia wstępne:

1. Konkurs rozpoczyna się 06 maja 2019r. i trwać będzie do 7 czerwca 2019r.
2. Konkurs „Zakładkę zrób wspaniałą, aby lepiej się czytało" prze­znaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I - III szkół podstawowych
- klasy IV -VIII szkół podstawowych

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Zakładka powinna być wykonana samodzielnie w dowolnej technice plastycznej.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowanymi
3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę wykonaną osobiście.
4. Każdy uczestnik konkursu powinien do pracy dołączyć informację zawierającą swoje dane osobowe: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, tel. kontaktowy do opiekuna oraz zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie (Załącznik 1). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
5. Dane osobowe uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

Warunki konkursu i nagrody:

1. Kryteria oceny prac:
- pomysłowość,
- oryginalność ujęcia tematu,
- estetyka wykonania pracy,
- samodzielność wykonania.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do  Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie: 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23, tel. 25 792 23 46
3. Termin składania prac upływa 7 czerwca 2019 r.
4. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
5. Jury powołane przez organizatora wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
6. Wszystkie prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi bez zgody autora.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez organizatora drogą telefoniczną.

 

Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w lokalu Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie
.
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.bpsiedlce.pl w zakładce Węgrów
4. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.bpsiedlce.pl w zakładce Węgrów po dniu 13 czerwca 2019r.