BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA JAKO PARTNER W PROJEKCIE SCWEW

Data publikacji: 28 grudnia 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie od listopada 2021 r. wdraża działania związane z tworzeniem i prowadzeniem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)". Ramy czasowe projektu obejmują okres od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. Filia w Węgrowie podjęła współpracę SCWEW jako partner projektu.

Nasze zadania to:

1. Wyszukiwanie i udostępnianie publikacji oraz materiałów dydaktycznych.

2. Przygotowanie wykazów literatury i materiałów dydaktycznych, np. opracowania bibliograficzne.

3. Prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli bibliotekarzy.

4. Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w MENU w zakładce SCWEW .