ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

 

 
 
                                                                                                              

 


REGULAMIN                           

  KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

                             „LOGO RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO"

 

Organizatorami konkursu są:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

- Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Węgrowie

- Parafia Św. Ojca Pio w Węgrowie

 

Postanowienia wstępne: 

Konkurs rozpoczyna się 3 kwietnia 2017r. i trwać będzie do 12 maja 2017r.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, rysunku, collage, itp. który będzie używany jako logo Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie do celów identyfikacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Wyłonione w drodze konkursu logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Wskazane jest, by nowo zaprojektowane LOGO RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO nawiązywało do logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie (np. graficznie, kolorystycznie, wizualnie itp.). Logo PCPR w zał nr. 1.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu węgrowskiego.

Konkurs przebiegać będzie w 4 kategoriach wiekowych:

- klasy I-III szkół podstawowych

- klasy IV-VI szkół podstawowych

- gimnazjum

- szkoły pondgimnazjalne

Koordynatorami konkursu są nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele plastyki.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- Pracę należy złożyć nauczycielowi plastyki lub  bibliotekarzowi

- Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, temat pracy:                                        „Logo Rodzicielstwa Zastępczego"

- Praca plastyczna powinna być w formacie  A4

- Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowanymi

- Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę wykonaną osobiście

- Każdy uczestnik  konkursu powinien na odwrocie opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię                               i nazwisko, klasa i nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy do opiekuna.  Dane te będą służyć do kontaktu organizatora  z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

- Dane osobowe uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim

 

Warunki konkursu i nagrody:

- Prace należy przesyłać lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie: 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23 (kontakt tel.  25-792-23-46), do dnia 12 maja 2017r..

- Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu

- Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność

- W konkursie może wygrać tylko jedna praca natomiast w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane jedno wyróżnienie

- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu, gdy żadna z prac nie będzie zdaniem PCPR w Węgrowie spełniać wymogów konkursowych

- Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna

- Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi

- Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez organizatora

- Rozdanie nagród laureatom nastąpi 28 maja 2017r. na  III Festynie Rodzin Zastępczych zorganizowanym przy Parafii Św. Ojca Pio w Węgrowie

- Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie

 

Prawa autorskie:

Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej, przenieść na PCPR                     w Węgrowie wszelkie prawa autorskie, prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłącznie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz przenoszenia prawa nabytych na inne osoby), do pracy konkursowej. PCPR w Węgrowie zastrzega sobie prawo do dokonywania w pracy konkursowej dowolnej modyfikacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90. Poz. 631 ze zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym                                z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową. W tym prawo do:

a)      Wyłącznego używania i wykorzystywania Logo we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej.

b)      Utrwalania i zwielokrotniania Logo wszelkimi technikami graficznymi.

c)      Zwielokrotniania  poprzez dokonywanie zapisu Logo na nośnikach elektronicznych.

d)      Publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych.

e)      Wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internetowej.

f)       Bezpłatnego użyczenia.

 

Postanowienia końcowe:

- Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w lokalu Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie oraz  podczas III Festynu Rodzin Zastępczych dnia 28 maja 2017r.

- Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin

- Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.bpsiedlce.pl w zakładce Węgrów, www.pcpr.wegrow.pl  oraz  u nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

- Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. H. Radlińskiej w Węgrowie

 

 

Załączniki:

1.      Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

2.      Wyjaśnienie pojęcia „Piecza zastępcza"

 

 

Załącznik Nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2.

 

Wyjaśnienie pojęcia:

Piecza zastępcza - piecza sprawowana nad dzieckiem w przypadku niemożności zapewnienia opieki                                 i wychowania przez rodziców. Celem pieczy zastępczej jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, zapewnienie dziecku przygotowania do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki  nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów                     z rodziną i rówieśnikami. Piecza zastępcza ma przede wszystkim zapewnić pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka - opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka oraz w formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza.